دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
امور مالي
ميزان سابقه: 8 سال
32836243
مسئول امور مالي شبكه
تحصيلات:
ميزان سابقه: 23 سال
32836243
مسئول حسابداري
تحصيلات:
ميزان سابقه: 17 سال
32836243
حسابدار
تحصيلات:
ميزان سابقه: 7 سال
32836243
كاربر خدمات امور مالي
تحصيلات:
 • شرح وظايف مرتبط با واحد مالي

 • تهيه و تدوين صورتهاي مالي واحد و نظارت مستمر بر عمليات امور مالي تطبيق كليه پرداختها
 • با قوانين وآئين نامه ومقررات حاكم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهاي مالي وساير گزارشات مديريتي مورد لزوم به امور مالي
 • هماهنگي در اجراي قوانين ومقررات حاكم بر عمليات مالي وحفظ وحراست از اسناد ودفاتر مالي
 • پيگيري ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ي واحد
 • حفظ وشناسائي وهمچنين نگهداري حساب اموال – ماشين آلات – تجهيزات- وساير داريي هاي واحد
 • كنترل و امضاء اسناد مالي واوراق تعهد آور بر اساس تفويض اختيارات رياست محترم دانشگاه
 • اجراي كد ينگ وسر فصلهاي اعلام شده توسط مديريت امور مالي دانشگاه
 • اجراي عمليات مالي وتامين اعتبار كليه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغي تخصيصي
 • گزارش كتبي به امور مالي در مورد تشخيص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت
 • واگذاري تنخواه گردان به مامورين خريد
 • نظارت بر اجراي امور محوله به امين اموال
 • مراقبت از پرداخت حقوق ومزايا- اضافه كار – ماموريت – كارانه – پاداشها – حق الزحمه و00
 • امضاء اسناد مالي و چك بانكي
 • اقدامات درخصوص تنظيم اسناد،رسيدگي وپرداخت
 • حسابرسي درزمينه هاي درآمدهاي وصولي و وجوه دريافتي،هزينه هايانجام شده،پيش پرداختهاومطابقت با مقررات مربوطه وسايراقدامات مالي وحسابداري
 • اقدامات لازم درخصوص تفريغ بودجه ومقايسه آن بابودجه پيشنهادي ومقايسه آن باعملكردبودجه مصوب سال قبل اعم ازحقوق ومزاياي پرسنل،اضافه كاري،مأموريت،طلبي معوقه وسايرهزينه هاي كليه پرداختها
 • تنظيم اسناد پس ازتكميل وپرداخت دربرنامه هاوكدهاي مختلف مربوط به خودو ارسال جهت حسابرسي به مركزاستان وتسويه حساب در پايان سال مالي بابرآورد ومقايسه پرداختها ودريافتها وكنترل حساب
 • تامين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين ومقررات مربوط
 • پرداخت هزينه ها در حد اعتبارات مصوب تخصيص با هماهنگي مسئول واحد
 • ثبت هزينه ها طبق اعتبارات موجود
 • پاسخگوئي به سوالات و مطالبات افراد حقيقي وحقوقي ذينفع برابر اسناد مالي
 • مسئوليت صدور برگ گواهي ضمانت و حقوقي وصدور چك
 • رفع واخواهي اسناد هزينه وارائه مجدد به حسابرس استاني
 • انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد، اضافه كار و ماموريت
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/10
تعداد بازدید:
463
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal