دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اهداف

اهداف گروه عفونی:

 جذب یک عضو هیات علمی جدید  دارای رتبه بورد برا ی ارتقا آموزش دستیاری.

شرکت اعضا هیات علمی در دوره های فلوشیپ.

ارتقا مرتبه کلیه اعضا هیات علمی به درجه استادی.

انجام فرایندهای آموزشی جدید ونوآوری در آموزش دانشجویان واینترن ها.

تهیه درسنامه برای اینترن ها.

آموزش کارآموزان و کارورزان پزشکی ( اجرای برنامه مصوب وزارتخانه مثل : آموزش بر بالین بیمار  آموزش درمانگاهیکنفرانس ،سخنرانی های علمی و آموزش مجازی (

آموزش و تربیت دستیار تخصصی  و فلوشیپ ( اجرای برنامه مصوب وزارتخانه مثل : آموزش بر بالین بیمار  آموزش درمانگاهیکنفرانس و سخنرانی های علمی و آموزش مجازی (.

آموزش های پروسیجر های تخصصی به فراگیران ( پونکسیون، لومبار و ... ).

 ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سایر گروههای دانشکده پزشکی.

ارائه سمینارها و کنفرانس های بازآموزی مستقل یا با مشارکت سایر گروهها ( عمومی و تخصصی ).

شرکت در کمیته های مختلف دانشکده، دانشگاه و وزارتخانه متبوع در جهت همکاری در برنامه ریزی های مختلف و استراتژیک رشته عفونی.

شرکت اعضا هیات علمی در دوره های تکمیلی آموزشی (فلوشیپ، فرصت مطالعاتی )، سمینارها و کنگره های علمی داخلی و خارج از کشور در جهت آشنایی با پیشرفت ها و روش های پژوهشی، تشخیصی و درمانی جدید علمی.

ارزیابی توانایی های علمی، عملی و اخلاقی فراگیران در کلیه مقاطع در سطح دانشگاه و وزارت خانه.

انجام پژوهش های پایه و کاربردی در زمینه های مختلف بیماری های عفونی و هدایت و راهنمایی پایان نامه های فراگیران .

ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با بیماری های عفونی با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه شهید صدوقی یزد.

درمان و انجام مراقبت های مورد نیاز برای مراجعین به بخش های اورژانس و بستری عفونی و ارائه خدمات مشاوره ی پزشکی به سایر گروه ها.

درمان و انجام بررسی های تشخیصی برای بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه های عمومی و فوق تخصصی عفونی.

حضور در کمیته ها و جلسات دانشگاهی.

حضور در کمیته ها و جلسات غیر دانشگاهی.

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/22
تعداد بازدید:
49
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal