دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تاریخچه EDC

مدیران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

(از ابتدا تا به امروز)