دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاي شوراي راهبردي EDC

اعضای شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشگی دانشگاه

دکتر عمیدالدین خطیبی

a.khatibi@gmail.com

 

دکتر محمد حسن شیخها

sheikhha@yahoo.com

 

دکتر احمد حائریان

Ah_haerian@hotmail.com

 

دکتر مجید حاجی مقصودی

hajimaghsoudi@gmail.com