دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
روند تصویب طرح های تحقیقاتی (بودجه در حدمرکز)