دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظایف طرح تحول در آموزش علوم پزشکی

 
 
 
 
شرح وظایف مسئولان، دبیران و کارگروه‌های بسته های طرح تحول آموزش

فهرست

1. بسته اخلاق حرفه ای:

2. بسته مرجعیت علمی

3. بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرا

4. بسته توسعه آموزش پاسخگو

5. بسته بین المللی سازی

6. بسته کارآفرینی و دانشگاه نسل سوم:

7. بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

8- بسته توسعه وا رتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی:

9- بسته آموزش مجازی:

شرح وظایف مسئولان، دبیران و کارگروه‌های بسته های طرح تحول آموزش

1. بسته اخلاق حرفه ای:

- ترویج ارزشهای اسلامی و معنوی و اخلاق حرفه ای با تکیه بر حفظ کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد

- تدوین دوره‌های آموزشی اخلاق حرفه ای ویژه حرفه مندان، فراگیران و کارکنان با توجه ویژه به نقش اعضای هیئت علمی به عنوان الگوهای رفتاری فراگیران

- نهادینه کردن اهداف بسته اعتلای اخلاق حرفه ای در سطوح مختلف دانشگاه به ویژه دانشکده ها و بیمارستانهای آموزشی

- تلاش در جهت استقرار نظام پایش اخلاق حرفه ای در سطح دانشگاه

- شناسایی و تکریم اساتید مطرح در حیطه اخلاق حرفه ای

- شناسایی و تشویق فراگیران و کارکنان دارای رفتار حرفه ای برجسته

- پیشنهاد گنجاندن مفاهیم اخلاق حرفه ای در سرفصلهای آموزشی

2. بسته مرجعیت علمی

- مشارکت در تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه مرجعیت علمی دانشگاه

- تعیین شاخصهای کسب مرجعیت علمی در دانشگاه با توجه به ویژگیها و نقاط قوت استان و دانشگاه

- مشارکت در تعیین حیطه های مرجعیت علمی در دانشگاه با همکاری مسئولان و صاحبنظران دانشگاه

- تبیین الزامات سخت افزاری و نرم افزاری رسیدن به مرجعیت علمی در حیطه های انتخابی در دانشگاه

- جلب مشارکت سازمانها و نهادهای مرتبط بیرونی برای نیل به سوی مرجعیت علمی

3. بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرا

- مشارکت در تدوین برنامه و نقشه راه توسعه متوازن دانشگاه بر اساس نیازهای منطقه و استان و با در نظر گرفتن اهداف طرح آمایش سرزمین

- بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی (کوریکولوم‌ها) در راستای پاسخگوئی به نیازهای جامعه، فناوری های

تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش (مرجعیت علمی) به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

- نهادینه کردن اهداف توسعه متوازن دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح دانشکده ها

- همکاری با دانشکده ها جهت راه اندازی رشته های میان رشته ای بویژه رشته های مربوط به فناوری‌های نوین

4. بسته توسعه آموزش پاسخگو

- نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در بین اعضای هیئت علمی و فراگیران

- تدوین برنامه استفاده از محیط‌های غیربیمارستانی، بویژه مراکز جامع سلامت در راستای ارتقای آموزش پاسخگو در آموزش دانشجویان رشته های مختلف

- تدوین برنامه کلینیک‌های میان رشته ای در راستای ارتقای اهداف آموزش پاسخگو

- تدوین برنامه تشویقی برای اعضای هیئت علمی فعال در راستای نیل به اهداف آموزش پاسخگو

- تدوین برنامه برای ترغیب کارکنان غیرهیئت علمی در بخشهای مختلف دانشگاه بویژه در حوزه بهداشت برای حمایت از فعالیتهای آموزش پاسخگو

- مشارکت در ارتقای محتواهای آموزشی بر اساس اصول آموزش پاسخگو

5. بسته بین المللی سازی

- شناسایی ظرفیتهای موجود در دانشگاه برای افزایش فعالیتهای بین المللی

- تدوین برنامه عملیاتی برای جذب دانشجوی خارجی

- تدوین الگوی انعطاف در کوریکولوم های آموزشی به منظور گسترش جذب دانشجویان خارجی

- پیگیری به روز رسانی مداوم سایت Education Iran

- همکاری در تدوین سند منطقه ای بین المللی سازی

- طراحی مدل های تبادلات علمی در شرایط فعلی کشور

- همکاری در طراحی و تدوین دوره های آموزشی مشترک با دانشگاه‌های خارج از کشور

- تدوین برنامه تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه‌های خارج از کشور

6. بسته کارآفرینی و دانشگاه نسل سوم:

- شناسایی ظرفیت‌های موجود در دانشگاه برای تبدیل دانشگاه به دانشگاه‌های نسل سوم، خلق ثروت و کارآفرینی

- بازبینی و بازنگری ساختار و عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در گذار به دانشگاه های نسل سوم

- تدوین دوره های آموزشی کارآفرینی برای سطوح مختلف فراگیران

- طراحی کارگاه‌های آموزشی کارآفرینی ویژه اساتید و مدیران

- طراحی و اجرای الگوهای کارآفرینی در حوزه سلامت به منظور ایجاد و ارتقاء جایگاه های شغلی دانش آموختگان علوم پزشکی

7. بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

- طراحی و اجرای دوره های آموزشی برای اعضای هیئت علمی و فراگیران در مورد روشهای ارزیابی

- تلاش در جهت نهادینه سازی روشهای نوین ارزیابی در دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی

- همکاری در استاندارسازی آزمون‌های دانشگاه

- ایجاد زمینه مناسب به منظور برگزاری آزمون های منطقه ای و کشوری در دانشگاه

- همکاری در طراحی مراکز آزمون الکترونیک در دانشگاه

- همکاری در استانداردسازی آزمونهای صلاحیت بالینی

8- بسته توسعه و ا رتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی:

- شناسایی زیرساختهای موجود در دانشگاه جهت استفاده در حوزه آموزش

- شناسایی نقایص موجود در زیرساختهای آموزشی دانشگاه بویژه زیرساختهای آزمایشگاهی و نرم افزاری

- تدوین برنامه ارتقای زیرساختهای آموزشی در دانشگاه با هدف تقویت آموزش مجازی و همچنین با در نظر داشتن اهداف دانشگاه‌های نسل سوم

9- بسته آموزش مجازی:

- همکاری در استفرار مرکز آموزش مجازی در دانشگاه‌ها

- تدوین شیوه نامه برگزاری کلاسهای مجازی

- تدوین شیوه نامه برگزاری آزمونهای مجازی

- تدوین شیوه نامه ارزشیابی آموزش مجازی

- طراحی و اجرای کارگاه‌های آموزشی ویژه اعضای هیئت علمی در خصوص آموزش و آزمونهای مجازی

- برگزاری کارگاه‌های آشنایی با آموزش و ارزیابی مجازی ویژه فراگیران
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/21
تعداد بازدید:
126
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal