دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شیوه نامه اجرایی طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

شیوه نامه  اجرایی طرح تحول و  نوآوری آموزش پزشکی  در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 


 پیشگفتار:

تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد. تحقق اهداف این تحول در گرو اعتلای نظام آموزش سلامت است که وظیفه تربیت و تأمین منابع انسانی کارامد را برای اجرای این برنامه بر عهده دارد. معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به تحقق اهداف بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اهتمام کامل دارد. در این نوشتار شیوه نامه اجرایی طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی ارائه شده است.

اختصارات:

§ طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی: که از این پس طرح تحول آموزش نامیده می شود.

§ دبیرخانه هماهنگی طرح تحول و آموزش علوم پزشکی: که از این پس دبیرخانه طرح تحول نامیده می شود.

§ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی: که از این پس مرکز توسعه نامیده می شود.

§ کارگروه ها و کمیته های اجرایی بسته های طرح تحول آموزش: که از این پس کارگروه های تحول نامیده می شوند.

ساختار و تشکیلات:

Ø متولی استقرار و پیشبرد بسته های طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در دانشگاه معاونت آموزشی می باشد و دبیر طرح تحول هماهنگی هدایت برنامه های طرح تحول را بر عهده دارد. دبیرخانه طرح تحول در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه مستقر است.

Ø اعضای کارگروه ها و کمیته های اجرایی بسته های طرح تحول آموزش به پیشنهاد دبیر طرح تحول و تایید معاون آموزشی دانشگاه تعیین می‏گردند.

Ø متخصصین آموزش پزشکی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به عنوان مشاور معاونت آموزشی در رابطه با طرح تحول، همکاری علمی، کارشناسی و مشاوره‏ای با معاونت، دبیرخانه و کارگروههای مذکور داشته باشد.

شرح وظایف:

معاونت آموزشی

معاونت آموزشی دانشگاه به عنوان متولی اصلی اجرای بسته­ های طرح تحول مسئولیتهای زیر را دارد:

Ø برنامه‏ریزی، هدایت، پیگیری، نظارت بر اجرای فعالیتهای بسته های طرح تحول

Ø صدور ابلاغ مسئولان و دبیران بسته‏ ها

Ø پشتیبانی مالی – اداری بسته ‏ها

Ø تعامل و هماهنگی با کلان منطقه و وزارت

Ø ایجاد حمایتهای لازم از مشارکت اعضای هیئت علمی و کارکنان

دبیرخانه طرح تحول:

دبیر طرح تحول دانشگاه مسئولیت انجام فعالیتهای ذیل را بر عهده دارد:

Ø تشکیل کارگروهها و کمیته‏های ناظر بر بسته ­های طرح تحول

Ø برنامه‏ریزی و پیگیری تحقق اهداف تعیین شده

Ø جلب مشارکت اعضای هیئت علمی، کارنان و دانشجویان و پیشنهاد مکانیسم ‏های حمایتی برای آنها

Ø پایش و بررسی نقاط قوت و ضعف در اجرای برنامه ‏های طرح تحول آموزش

Ø اطلاع‏رسانی اهداف و پیشبرد برنامه‏های طرح تحول آموزش به اعضای هیئت علمی از طرق مختلف

کارگروه های متناظر بر بسته های طرح تحول آموزش:

کارگروه­های طرح تحول متشکل از مسئول بسته، دبیر بسته و اعضای کارگروه هستند. مسئول بسته به پیشنهاد مسئول دبیرخانه طرح تحول انتخاب و با ابلاغ معاونت آموزشی دانشگاه منصوب می شوند. اعضای کارگروه نیز با هماهنگی دبیرطرح تحول، معاون آموزشی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه و مسئول بسته انتخاب و با ابلاغ معاونت آموزشی دانشگاه منصوب می شوند. کارگروه های طرح تحول وظایف ذیل را برعهده دارند:

Ø اجرای فعالیتهای تعریف شده و اهداف تبیین شده در بسته‏ ها

Ø ارائه گزارش دوره‏ای از نحوه اجرای فعالیتهای بسته‏ها به معاونت آموزشی

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش با دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه به شرح ذیل انجام می‏ شود:

Ø ارائه خدمات علمی، کارشناسی و مشاوره‏ای به دبیرخانه طرح تحول و معاونت آموزشی

Ø مشارکت فعال در راستای هدایت فعالیتهای توسعه آموزش در محورهای طرح تحول

Ø مشارکت فعال در برنامه‏ریزی برای استقرار فعالیتهای توسعه‏ ای در محورهای "آموزش پاسخگو و عدالت محور"، "اعتلای اخلاق حرفه‏ ای" و "توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی" با مسئولین بسته‏ های طرح تحول و نوآوری آموزش، رؤسای دانشکده‏ها و دفاتر توسعه آموزش در دانشکده‏ ها و بیمارستان‏های آموزشی

Ø ارائه مشاوره تخصصی در بسته‏ های مرتبط با "ارتقای نظام ارزیابی" و "اعتباربخشی مؤسسات و بیمارستان های آموزشی" به کلیه متولیان امر در حوزه ­های مختلف معاونت آموزشی دانشگاه، دانشکده‏ها و بیمارستان‏های آموزشی

Ø برنامه‏ریزی برای ایجاد مکانیسم‏های حمایتی شامل برنامه‏های توانمندسازی، هدایت و حمایت از طرحهای نوآورانه در محورهای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

Ø همکاری جهت تعریف و پیشنهاد امتیاز تشویقی برای جلب همکاری اعضای هیئت علمی

جلب مشارکت ذینفعان مختلف

دبیرخانه طرح تحول آموزش لازم است اقدامات مقتضی را برای اطلاع رسانی و جلب همکاری ذینفعان مختلف در اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان فراهم کند. دبیرخانه طرح تحول مسئولیت ارائه پیشنهاد تخصیص امتیاز یا مزایا برای ذینفعان مختلف به معاون آموزشی را بر عهده دارد تا بعد از تصویب در مراجع ذیربط اجرا گردد. برای جلب همکاری ذینفعان مختلف دبیرخانه طرح تحول موظف است با همکاری مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه و امور هیئت علمی معاونت آموزشی، بستر لازم برای اجرای موارد ذیل را فراهم کند:

Ø فراخوان و اطلاع رسانی به ذینفعان مختلف برای جلب مشارکت در کمیته ها و بسته های طرح تحول

Ø برنامه‏ ریزی برای ایجاد مکانیسم‏های حمایتی شامل برنامه ‏های توانمندسازی، هدایت و حمایت از طرحهای نوآورانه در محورهای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

Ø در نظر گرفتن امتیاز تشویقی مشارکت ذینفعان: شامل تخصیص امتیاز در ارزشیابی مستمر کیفیت آموزش در ترفیع سالانه اعضای هیئت علمی (بر اساس شیوه نامه مصوب شورای دانشگاه و هئیت ممیزه)، اختصاص تشویقی برای کارکنان درگیر در طرح تحول و امتیازات درون دانشگاهی برای دانشجویان

پایش طرح تحول و نوآوری آموزشی

Ø متولی اصلی پایش پیشرفت طرح تحول و نوآوری، دبیرخانه طرح تحول در معاونت آموزشی دانشگاه است.

Ø این دبیرخانه بر اساس تقویم سالانه اقدام به برگزاری جلسات هماهنگی و پایش برنامه های طرح تحول می نماید. این جلسات در قالب جلسات عمومی متشکل از مسئولان و دبیران بسته ‏ها (هر 2 هفته یک بار) و جلسات اختصاصی هر بسته (ماهیانه) برگزار می شود.

Ø به منظور پایش دوره‏ای پیشرفت استقرار بسته ‏های طرح تحول گزارش مدون از اقدامات انجام شده برای هریک از بسته ‏های طرح تحول توسط دبیرخانه طرح تحول (هر شش ماه یک بار) به معاونت آموزشی و سپس هیئت رییسه دانشگاه ارائه می گردد.

Ø وضعیت عملکردی دانشگاه در سامانه برنامه عملیاتی در جلسات ماهانه در حوزه ریاست دانشگاه بررسی و نقاط ضعف مطرح و در راستای حل مشکلات برنامه ریزی می شود.


تاریخ به روز رسانی:
1400/01/07
تعداد بازدید:
140
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal