دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آئین نامه شرح وظایف مراکز
بنام خدا

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آئین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

مقدمه

مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) به عنوان کانون های تفکر و نوآوری در راستای ارتقای کیفی آموزش در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور راه اندازی شده و فعالیت های متنوعی را در راستای رسالت و اهداف خود انجام می دهند. به موجب این آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی(EDC) و دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها (EDO) با توجه به سیاست ها و اولویت ها بشرح زیر تبیین می گردد .

ماده 1- تعاریف

منظور از مرکز مطالعات در این آئین نامه؛مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیEducation Development Center,EDC)) و دفتر توسعه؛ دفتر توسعه آموزش دانشکده ها (Office,EDO Education Development)است .

ماده 2- وظایف و فعالیت های اصلی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

1- مشارکت در تصمیم سازی سیاست های آموزشی نهادهای سیاست گذار دانشگاه اعم از شورای آموزشی دانشگاه، شورای دانشگاه ، هیات رئیسه ، هیات امناء و هیات ممیزه دانشگاه .

2- ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشگاه برای برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های کلان آموزشی دانشگاه.

3- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

4- ارائه گزارش فعالیت ها به تصمیم گیرندگان آموزشی در سطح دانشگاه و وزارت متبوع.

5- همکاری با EDC دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های موجود در هر مرکز.

6- طراحی و مدیریت برنامه های نوآورانه آموزشی در زمینه روش تدریس ، ارزشیابی ، مشاوره و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

7- پایش ، ارزشیابی ، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی.

8- نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی .

9- توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشگاه.

10- توانمند سازی ، حمایت و هدایت دفاتر توسعه دانشکده ها) (EDO و و احدهای توسعه آموزش بیمارستانها در اجرای وظایف و برنامه های مربوطه.

11- توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه اعم از معاونین آموزشی دانشگاه ،دانشکده ، بیمارستان ها و گروههای آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی.

12- برنامه ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاههای علوم پزشکی

13- طراحی ، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی ، استاد و دانشجو.

14- طراحی، مشاوره و مشارکت در اعتباربخشی مراکز آموزشی دانشگاه.

15- ارزشیابی عملکرد و فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و واحدهای توسعه آموزش بیمارستانها.

16- تعیین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه و حمایت از اجرای پروژه های تصویب شده.

17- ایجاد و فعال کردن کمیته های مشورتی دانشجویی، استعدادهای درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه.

تبصره 1 : وظایف مندرج در ماده 2 در دانشگاه هایی که دارای EDO فعال هستند ، با مشارکت آنان انجام خواهد شد.

تبصره 2 : مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها در زیر مجموعه معاونت های آموزشی دانشگاهها در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نمایند.

تبصره 3 : مدیرمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی توسط معاون آموزشی دانشگاه منصوب می گردد.

ماده 3- وظایف و فعالیت های اصلی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

1- اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2- ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده.

3- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده .

4- همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان

5- پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها .

6- ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده .

7- پایش،ارزشیابی ،معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده.

8- توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC.

9- نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.

10- توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC.

11- نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه.

12- اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC.

13- ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده.

تبصره 1 : از نظر ساختاری دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها زیر نظر معاونین آموزشی دانشکده ها فعالیت می نمایند.

تبصره 2: وظایف دفاتر توسعه دانشکده ها تا زمان کسب توانمندی های لازم ، توسط مراکز مطالعات دانشگاهها و وظایف واحدهای توسعه بیمارستان های آموزشی توسط دفاتر توسعه دانشکده های پزشکی انجام خواهد شد .

تبصره3 :مدیر دفتر توســعه دانشکده به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده و با هماهنگی مدیر مرکز مطالعات، توسط رئیس دانشکده منصوب می گردد.

این آئین نامه با 3 ماده و 6 تبصره پس از ابلاغ، لازم الاجرا و جایگزین آئین نامه ها و دستورالعمل های قبلی خواهد بود.

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/26
تعداد بازدید:
97
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal