دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گزارش اجمالی از سال 98

گزارش اجمالی از سال 98

ارزشیابی اعضای هیات علمی

ü تدوین شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی و تصویب در شورای دانشگاه

ü تدوین شیوه نامه "کارنامه عملکرد اعضای هیات علمی" و امتیازدهی به آن و تصویب در هیات ممیزه دانشگاه

ü ایجاد ساختار ارزشیابی در دو سطح دانشگاهی (کمیته مرکزی) و دانشکده ای (کمیته دانشکده ای)

ü طراحی و استقرار فرآیند ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در سال 98

ü استقرار ارزشیابی الکترونیکی از دیدگاه ذینفعان مختلف در سطح دانشکده و گروه های آموزشی

ü طراحی و روانسنجی نرم افزارهای ارزشیابی (10فرم) در محورهای رفتار حرفه ای، عملکرد آموزشی، عملکرد مدیریتی از دیدگاه ذینفعان مختلف در سطح گروه آموزشی (3 فرم)، در سطح دانشکده ای (3 فرم)، در سطح فراگیر (4 فرم)

ü تدوین کارنامه رفتار حرفه ای و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی در سطح گروه آموزشی و دانشکده

ü بررسی فنی- تخصصی شش سامانه ‌ارزشیابی اعضای هیات علمی در کشور

ü انتخاب سامانه ارزشیابی اعضای هیات علمی (نگاه) در کمیته مرکزی

ü مشارکت با مسئول نرم افزار نگاه به منظور ساماندهی ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی در دانشگاه

ü مشارکت در آموزش کاربران و اعضای هیات علمی در رابطه با سامانه نگاه

چارچوب ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی

به تفکیک سطوح سازمانی از دیدگاه مسئولان آموزشی

فرد ارزیابی کننده

نقش فرد مورد ارزیابی ارزیابی

سطوح

دانشجو

مدرس

سطح اول

Micro

همکار

مدیر گروه

معاون آموزشی دانشکده/بیمارستان

ریاست دانشکده

معاون آموزشی دانشگاه

مدیران میانی آموزشی

(مدیر گروه،

معاون آموزشی گروه)

سطح دوم

Meso

ریاست دانشگاه

معاون آموزشی دانشگاه

مدیران ارشد آموزشی

(معاون آموزشی دانشکده/ بیمارستان،

ریاست دانشکده)

سطح سوم

Macro

ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه در سه محور:

· ارزشیابی کیفیت تدریس

· ارزشیابی رفتار آموزشی

· ارزشیابی رفتار حرفه ای

ارزشیابی مدیران آموزشی دانشگاه در دو محور:

· ارزشیابی عملکرد مدیریتی

· ارزشیابی رفتار حرفه ای

ارزشیابی اعضای هیئت علمی از دیدگاه ذینفعان مختلف:

از دیدگاه مسئولان آموزشی دانشکده/ بیمارستان (ریاست دانشکده و معاونین آموزشی)

از دیدگاه مسئولان آموزشی گروه آموزشی (مدیرگروه/معاون آموزشی گروه)

از دیدگاه فراگیران

ارزشیابی مدیران آموزشی دانشگاه:

از دیدگاه مسئولان آموزشی (ریاست دانشکده، معاون آموزشی بیمارستان، معاون آموزشی دانشگاه)

از دیدگاه اعضای هیأت علمی گروه آموزشی

· از دیدگاه معاون آموزشی دانشگاه (ارزشیابی ریاست دانشکده ها و معاونین آموزشی بیمارستان ها)

گزارش ارزشیابی اعضای هیئت علمی با استفاده از نظرخواهی مسئولان آموزشی

در سال 1398

512

ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی در سطح گروه آموزشی

655

ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی در سطح دانشکده/بیمارستان

246

ارزشیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه مسئولان دانشکده/دانشگاه

226

ارزشیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی

86

ارزشیابی روسای دانشکده ها و معاونین آموزشی دانشکده / بیمارستان از دیدگاه اعضای هیات علمی

26

ارزشیابی ریاست دانشکده ها و معاونین آموزشی دانشکده ها و بیمارستان ها از دیدگاه مدیران ارشد دانشگاه

1751

کل

ارزشیابی برنامه و دوره آموزشی:

ü توانمندسازی اعضای هیات علمی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی طراحی و تدوین پلان ارزشیابی برنامه

ü مشارکت در تدوین پلان ارزشیابی برنامه پزشکی عمومی

ü مشارکت در اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

ü اعتباربخشی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه توسط تیم ارزیابی اعتباربخشی پزشکی عمومی

ü ارائه گزارش عملکرد مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به هیات رئیسه دانشگاه

ü برنامه ریزی جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی و آماده سازی متریالهای اعتباربخشی پزشکی عمومی

ü شرکت در پیمایش بررسی وضعیت توسعه کیفی آموزشی دانشگاه ها توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در حیطه های ده گانه :

· طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

· توانمند سازی آموزشی اعضای هیات علمی

· ارزشیابی آموزشی

· برنامه ریزی درسی

· روش های یاددهی یادگیری

· پژوهش در آموزش طرح های توسعه ای و نوآوری

· دانش پژوهی آموزشی

· جشنواره و همایش های آموزش پزشکی

· فعالیت های دانشجویی آموزش پزشکی

· سازمان و مدیریت توسعه آموزش علوم پزشکی

ارزیابی فراگیر:

ü اجرای فرایند خود ارزیابی الکترونیکی در رابطه با استقرار نظام ارزیابی فراگیر در دانشکده ها

ü توانمندسازی اعضای هیات علمی در رابطه با آزمون های ارزیابی فراگیر

ü مشارکت در توسعه آزمونهای استدلالی در گروه های آموزشی بالینی

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/25
تعداد بازدید:
107
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal