دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گزارش اجمالی از سال 99
 

گزارش اجمالی از سال 99

ü برنامه‌ریزی جهت استقرار آیین نامه نظام جامع ارزشیابی اعضای هیئت علمی:

ü ایجاد ساختار ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی از طریق نظرخواهی و ارزیابی مستندات

ü تعیین دقیق ابعاد مختلف کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی با هدف ارزشیابی مستمر و ایجاد پورتفولیوی عملکرد اعضای هیئت علمی

ü پیگیری اجرای شیوه نامه «کارنامه ارزشیابی مستمر عملکرد اعضای هیئت علمی»

ü تبیین و ارزش‌‌گذاری فعالیت های اعضای هیئت علمی در سه حوزه "آموزشی"، "پژوهشی" و "حضور فیزیکی" با بهره گیری از آئین نامه های ترفیع سالانه و ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی

شیوه نامه کارنامه عملکردی اعضای هیئت علمی

حوزه

حیطه

آموزش

کمیت تدریس

کیفیت عملکرد آموزشی

نظرخواهی

مستندات آموزشی

پژوهش

مقالات

سایر مواد پژوهشی

حضور فیزیکی

انضباط کاری/ ساعت حضورفیزیکی

ü تدوین شیوه نامه ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اعضای هیئت علمی

برنامه ریزی و ساماندهی ساختار ارزشیابی کیفیت آموزشی

ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه در سه محور:

· ارزشیابی کیفیت تدریس

· ارزشیابی رفتار آموزشی

· ارزشیابی رفتار حرفه ای

ارزشیابی مدیران آموزشی دانشگاه در دو محور:

· ارزشیابی عملکرد مدیریتی

· ارزشیابی رفتار حرفه ای

ارزشیابی اعضای هیئت علمی از دیدگاه ذینفعان مختلف:

  • از دیدگاه مسئولان آموزشی دانشکده/ بیمارستان (ریاست دانشکده و معاونین آموزشی)
  • از دیدگاه مسئولان آموزشی گروه آموزشی (مدیرگروه/معاون آموزشی گروه)
  • از دیدگاه فراگیران

ارزشیابی مدیران آموزشی دانشگاه:

  • از دیدگاه مسئولان آموزشی (ریاست دانشکده، معاون آموزشی بیمارستان، معاون آموزشی دانشگاه)
  • از دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه آموزشی

· از دیدگاه معاون آموزشی دانشگاه (ارزشیابی ریاست دانشکده ها و معاونین آموزشی بیمارستان ها)

استقرار نرم افزار گسترده اطلاعات هیئت علمی: مدیریت هدفمند و راهبردی (نگاه مهر):

برنامه ریزی جهت استقرار سامانه ثبت و ارزشیابی مستمر فعالیت های اعضای هیئت علمی:

این سامانه قابلیت ارزشیابی ثبت و امتیازدهی فعالیت های اساتید را دارد. این فعالیت ها به شرح ذیل می باشد:

کمیت فعالیت های آموزشی علوم پایه (ترمی- واحدی)

کمیت فعالیت های آموزشی بالینی

کیفیت آموزشی از طریق مستندات آموزشی

فعالیتهای پژوهشی

فعالیتهای فرهنگی و توسعه فردی

فعالیت های اجرائی

فعالیت های درمانی

حضور فیزیکی

فعالیتهای توسعه ای فردی و حرفه ای

ارزشیابی آموزشی

پنل ترفیع پایه

پنل محاسبه درصد تمام اعضای هیئت علمی

اقدامات انجام شده برای استقرار ارزشیابی مستمر اعضای هیئت علمی سامانه نگاه مهر نرم افزار اطلاعات هیئت علمی(مدیریت هدفمند و راهبردی):

تعریف فعالیت های کیفیت آموزش و مستندات مرتبط در سامانه نگاه مهر جهت پایش در فرایند ترفیع پایه اعضای هیئت علمی

ساماندهی ثبت و ارزشیابی فعالیت های بالینی در سامانه نگاه مهر

برگزاری جلسات آموزشی در رابطه با فرایند ارزشیابی مستمر در سامانه نگاه مهر در دانشکده ها (5 جلسه)

برگزاری جلسات آموزشی با کارشناسان منتخب دانشکده ها، دفاتر توسعه، گروه های بالینی و علوم پایه به منظور آشنایی با سامانه نگاه مهر و نحوه ثبت مستندات فعالیت‌های توسعه ای در سامانه نگاه مهر (3 جلسه)

ساماندهی ارزشیابی اعضای هیئت علمی از دیدگاه ذینفعان مختلف در سامانه نگاه مهر

ساماندهی ارزشیابی مدیران آموزشی در سطح گروه و دانشکده در سامانه نگاه مهر

ساماندهی ارزشیابی کمیت عملکرد اعضای هیئت علمی

طراحی پنل فرایند ترفیع پایه سالانه اعضای هیئت علمی در سامانه نگاه مهر

طراحی پنل محاسبه تمام وقتی اعضای هیئت علمی براساس کارنامه عملکردی در سامانه نگاه مهر

تدوین کتابچه های راهنمای کاربران مختلف در سامانه نگاه مهر:

· تهیه و ارسال کتابچه‌های راهنمای سامانه نگاه مهر ویژه کاربران اعضای هیئت علمی، کاربران بالینی و مدیران آموزشی

· تهیه و ارسال دو فیلم راهنمای نحوه ثبت فعالیت های اعضای هیئت علمی در سامانه نگاه مهر

تدوین راهنمای ارزشیابی اساتید و مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه مسئولین در سامانه نگاه مهر

تدوین راهنمای پنل ترفیع پایه و کاربرد کارنامه اعضای هیئت علمی در دانشکده ها

تدوین راهنمای ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی از دیدگاه مدیران گروه های آموزشی

تدوین راهنمای ارزشیابی مدیران آموزشی در سطح گروه و دانشکده از دیدگاه اساتید

تدوین شیوه نامه و گردش کار کمیته ارزشیابی اعضای هیئت علمی با معاونت آموزشی و واحدهای تابعه

ارزشیابی اعضای هیات علمی در فرایند آموزش مجازی:

Ø تدوین روانسنجی فرم ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی از دیدگاه فراگیران

Ø ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی در فرایند آموزش مجازی و ارائه بازخورد به روسای دانشکده‌ها و اساتید


تاریخ به روز رسانی:
1399/12/25
تعداد بازدید:
81
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal