دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آرشیو کارگاه 97
آرشیو کارگاه های سال 97

ردیف

نام دوره/کارگاه

مدرس

محل

برگزاری

تاریخ انجام فعالیت

1

سیستم جامع ارزیابی فراگیر

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

23/2/97

2

دوره ارزیابی فراگیر

آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

خانم دکتر فاطمه کشمیری

آقای دکتر علی راعی

آقای دکترمجید حاجی مقصودی

بیمارستان شهید صدوقی

23/2/97

1/3/97

20/3/97

22/3/97

29/3/97

3

مفاهیم آموزش مجازی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

آقای دکتر مصطفی محمودی

EDC

23/3/97

4

Story Line

آقای مهندس علی ثوابی

EDC

28/3/97

5

آزمون استدلالی(KF)

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

29/3/97

6

طراحی سوال

آقای دکتر مصطفی جوادی

EDC

6/4/97

7

دوره اول مهارتهای پایه آموزش در علوم پزشکی

آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

آقای دکتر مسعود میرزایی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

3/4/97

10/4/97

17/4/97

8

استحکام بنیان خانواده

آقای دکترمحمدحسن گرامی

EDC

13/4/97

9

سیستم های ارزشیابی

خانم دکترفاطمه کشمیری

EDC

25/4/97

10

یادگیری مبتنی برتیم(TBL)

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

31/4/97

11

Story Line

آقای مهندس علی ثوابی

EDC

1/5/97

12

آزمون مدیریت مشکل بیمار(PMP)

آقای دکترعلی راعی

EDC

6/5/97

13

مهارتهای ارتباطی با دانشجویان

دکتر فرحزادی

EDC

7/5/97

14

کارپوشه(Portfolio)

خانم دکتر فاطمه کشمیری

خانم دکتر مریم کاظمی پور

EDC

14/5/97

15

Log book

خانم دکترفاطمه کشمیری

خانم دکترفاطمه اولیاء

EDC

15/5/97

16

آموزش پاسخگو

آقای دکتر مصطفی جوادی

EDC

17/5/97

17

روش تحقیق مقدماتی

آقای دکترفلاح زاده

آقای دکتر مظفری

آقای دکتر سلمانی

آقای دکتر وکیلی

آقای دکتر عسکر شاهی

آقای دکتر صالحی

EDC

21/5/97

22/5/97

18

کارآزمایی بالینی

آقای دکترمحمود وکیلی

EDC

24/5/97

29/5/97

19

سیستم مدیریت یادگیری

آقای دکترحمیدرضا دهقان

EDC

28/5/97

20

پزشکی مبتنی بر شواهد

آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

آقای دکتر محمود وکیلی

EDC

28/5/97

21

پزشکی مبتنی بر شواهد

آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

آقای دکتر محمود وکیلی

EDC

30/5/97

22

دوره دوم مهارتهای پایه آموزش در علوم پزشکی

آقای دکتر مسعود میرزایی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

4/6/97

11/6/97

18/6/97

23

دانش پژوهی آموزشی

آقای دکتر مهرپرور

خانم دکترفاطمه کشمیری

EDC

14/6/97

24

Story Line

آقای مهندس علی ثوابی

EDC

17/6/97

25

طراحی سیستم ارزیابی فراگیر و تدوین بلوپرینت

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC(داروسازی)

25/6/97

26

توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم

آقای دکتر محمدتقی قانعیان

دکترصفاری

مهندس فرحانه

EDC

17/7/97

27

طراحی سیستم ارزیابی فراگیر و تدوین بلوپرینت

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

18/7/97

28

طراحی سیستم ارزیابی فراگیر و تدوین بلوپرینت

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC(دندانپزشکی)

18/7/97

29

طراحی سیستم ارزیابی فراگیر و تدوین بلوپرینت

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC(پیراپزشکی)

7/8/97

30

طراحی سیستم ارزیابی فراگیر و تدوین بلوپرینت

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC(بهداشت)

14/8/97

31

مقاله نویسی انگلیسی

آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

آقای دکتر محمود وکیلی

EDC

15/8/97

32

طراحی سیستم ارزیابی فراگیر و تدوین بلوپرینت

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC(پزشکی)

19/8/97

33

نحوه نگارش فرآیندهای جشنواره شهید مطهری

خانم دکتر فاطمه کشمیری

خانم دکتر تهیمنه فرج خدا

EDC

27/8/97

34

یادگیری مبتنی برتیم(TBL)

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

20/9/97

35

یادگیری مبتنی برتیم(TBL)

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

1/10/97

36

چگونگی نگارش یک طرح درس مناسب

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

24/9/97

37

آزمون ویژگی های کلیدی(KF)

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

26/9/97

38

آزمون ویژگی های کلیدی(KF)

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

27/9/97

39

آزمون مشاهده کوتاه بالینی(Mini CEX)

خانم دکترمریم کاظمی پور

EDC

8/10/97

40

مرورسیستماتیک

آقای دکتر امین صالحی

EDC

10/10/97

41

مرورسیستماتیک

آقای دکتر امین صالحی

EDC

7/11/97

42

دوره سوم مهارتهای پایه آموزش در علوم پزشکی

آقای دکترامیرهوشنگ مهرپرور

آقای دکتر مسعود میرزایی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

6/11/97

8/11/97

17/11/97

43

روش تحقیق

آقای دکترمحمدحسین لطفی

آقای دکتر امین صالحی

آقای دکتر حسن مظفری

آقای دکترعسکرشاهی

آقای دکتر محمود وکیلی

EDC

15/11/97

16/11/97

44

آموزش رفتارحرفه ای در سیستم های آموزش علوم پزشکی

آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

23/11/97

45

چگونگی تدوین یک طرح درس مناسب

خانم دکتر فاطمه کشمیری

آمفی تئاتردانشکده پزشکی

27/11/97

46

رفتارحرفه ای

خانم دکتر تهمینه فرج خدا

EDC(ویژه اساتید گروه مامایی)

30/11/97

47

رفتارحرفه ای

خانم دکتر تهمینه فرج خدا

EDC(ویژه گروه مامایی)

30/11/97

48

رفتارحرفه ای

خانم دکتر تهمینه فرج خدا

خانم دکتر خدیجه نصیریانی

EDC(ویژه اساتید گروه پرستاری)

4/12/97

49

رفتار حرفه ای

خانم دکتر تهمینه فرج خدا

خانم دکتر خدیجه نصیریانی

EDC(ویژه دانشجویان گروه پرستاری)

4/12/97

50

آزمون مدیریت مشکل بیمار(PMP)

خانم دکترفاطمه کشمیری

گروه چشم بیمارستان شهید صدوقی

4/12/97

51

بازاندیشی درآموزش پزشکی:ارائه تجربیات برنامه آموزشی مبتنی بر بازاندیشی

خانم دکترفاطمه کشمیری

خانم دکتر مریم کاظمی پور

EDC

6/12/97

52

ارزیابی تعهدحرفه ای فراگیران درسیستم های آموزش پزشکی با استفاده از ابزارP-MEX

خانم دکترمریم کاظمی پور

EDC

7/12/97

53

متاآنالیز

آقای دکتر امین صالحی

EDC

14/12/97

21/12/97

54

آشنایی با خدمات و فعالیت های نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری

خانم مهندس نایبی

آقای مهندس میرجلیلی

EDC

20/12/97

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/28
تعداد بازدید:
89
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal