دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گزارش اجمالی از سال 99
                  

گزیده ای از اقدامات توسعه ای واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی در سال 99

 

ü انجام نیازسنجی جامع در رابطه با توانمندی های آموزشی اساتید

ü نیازسنجی در رابطه با توانمندی های آموزش مجازی اعضای هیئت علمی

ü انجام تحلیل نتایج نیازسنجی گروه‌های آموزش علوم پایه

ü انجام تحلیل نتایج نیازسنجی گروه‌های آموزش بالینی

ü تعیین اولویت نیازهای اعضای هیئت علمی و تدوین برنامه توانمندسازی

ü ارزشیابی کیفیت کارگاه های توانمندسازی از دیدگاه اعضای هیات علمی

ü تدوین برنامه توانمندسازی الزامی آموزشی (40 ساعت) براساس آخرین شیوه نامه ارسالی از وزارت متبوع و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه

نقش و توانمندی های مورد انتظار اعضای هیئت علمی در پایان دوره توانمندسازی

نقشها

توانمندی ها

اهداف آموزشی

حرفه ای/متعهد[1]

- خود را به عنوان یک معلم دانشگاه بشناسد.

- بر اساس نقشهای یک معلم در سیستم آموزش علوم پزشکی بر اساس مدل هاردن بازاندیشی کند.

- بر وظایف مورد انتظار از اعضای هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی بازاندیشی کند.

- بتواند بر اعتقادات و ارزش های خود در حیطه آموزش بازاندیشی کند.

- نسبت به نقش الگو بودن خود آگاه باشد.

- بر رفتار حرفه ای معلم در سیستم آموزش علوم پزشکی بازاندیشی کند.

- رویکرد علمی به آموزش داشته باشد.

- مهارتهای لازم برای رعایت اصول علمی در فرایند آموزشی را توضیح دهد.

- فرآیند دانش پژوهی آموزشی و معیارهای آن را توضیح دهد.

برنامه ریز[2]

- بتواند جلسات آموزشی را بر اساس اصول و نظریه های یادگیری طراحی کند.

- طرح درس/دوره آموزشی را بر اساس اصول طراحی آموزشی تدوین کند.

تسهیلگر/سخنران[3]

- بتواند دانشجویان را در فرآیند یاددهی- یادگیری درگیر کند.

- بتواند به دانشجویان انگیزه بدهد و مشارکتشان را جلب کند.

- اصول سخنرانی تعاملی را بکارگیرد.

- روشهای فعال یادگیری در گروه های کوچک را متناسب با اهداف تشخیص دهد.

- بتواند روش آموزشی متناسب (ستینگ یادگیری در گروه های کوچک و یادگیری ترکیبی و روشهای مسئله محور و آموزش عملی) با اهداف آموزشی را طراحی کند.

برقرارکننده ارتباط[4]

- بتواند با دانشجویان و همکاران ارتباط صحیح برقرار کند.

- مهارتهای ارتباط موثر با دانشجو را تحلیل کند.

- مهارتهای کارتیمی و همکاری را توضیح دهد.

اداره کننده کلاس[5]

- بتواند جلسات آموزشی را در شرایط مختلف مانند کلاس های بزرگ و کوچک یا دانشجویان مشکل دار مدیریت کند.

- اصول مدیریت کلاس درس در موقعیتهای دشوار را در سناریوهای فرضی بکارگیرد.

ارزیاب[6]

- بتواند دانشجویان را بر اساس اصول صحیح ارزیابی کند.

- تناسب انواع آزمون ها را بر اساس هرم میلر تحلیل کند.

- بلوپرینت آزمون را بر اساس اهداف آموزشی در حیطه های مختلف (شناختی، عاطفی و روانی-حرکتی) تدوین کند.

- آزمونهای چندگزینه ای مبتنی بر اصول را طراحی کند.

- آزمون عملی مناسبی را طراحی کند.

تأمین کننده منابع آموزشی[7]

- بتواند منابع آموزشی مناسب برای یادگیری مؤثر فراگیران را تهیه و تدوین کند.

- راهنمای یادگیری (Study Guide) برای یک دوره آموزشی را تدوین کند.

- منابع آموزشی مکتوب و الکترونیکی متناسب را برای یادگیری بهتر فراگیران تدوین کند.

ü تدوین برنامه جامع توانمندسازی اعضای هیئت علمی

ü تدوین برنامه توانمندسازی اعضای هیات علمی جدیدالورود

ü تشکیل بانک اعضای هیئت علمی بالینی جهت مشارکت در برنامه های توانمندسازی آموزش بالینی

ü برگزاری دوره چهارم دانشوری با هدف توسعه فعالیت‌های دانش پژوهانه/دانش پژوهی آموزشی (شامل 8 جلسه آموزشی، دوره دانشوری) با استفاده از "رویکرد مبتنی بر پروژه "

ü برگزاری جلسات آموزشی- مشاوره ای در دانشکده های دندانپزشکی، بهداشت در رابطه با استانداردهای اعتباربخشی و آموزش آن

ü برگزاری کلینیک مشاوره ای با محوریت اعتباربخشی برنامه ای در دانشکده های مختلف

ü برگزاری کارگاه های تخصصی ارزشیابی برنامه، راهنمای یادگیری، طراحی طرح درس، طراحی آموزشی مجازی، بکارگیری روش های فعال، توسعه مکانیسم های ارزیابی و ارزشیابی

ü طراحی برنامه توانمندسازی آموزشی اساتید جدیدالاستخدام (40‌ساعت) به صورت ترکیبی

ü اجرای سه دوره برنامه توانمندسازی آموزشی اساتید جدیدالاستخدام (40‌ساعت) به صورت ترکیبی

ü تولید 47 محتوای الکترونیکی برای دوره توانمندسازی اعضای هیئت علمی

ü تدوین برنامه توانمندسازی با عنوان "آشنایی با نقش معلمی" برای اساتید جدید الورود

ü اجرای برنامه توانمندسازی با عنوان "آشنایی با نقش معلمی" برای اساتید جدید الورود

ü توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حوزه آموزش مجازی

ü ارائه پیشنهادات حمایتی و توسعه ای و مزایای تشویقی جهت شرکت اعضای هیئت علمی در دوره های آموزش پزشکی شامل دوره های کوتاه مدت کارشناسی ارشد و کارگاه های خارج از دانشگاه و تصویب آن در شورای راهبردی معاونت آموزشی دانشگاه

ü طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی در حوزه آموزش مجازی (شامل موضوعات "نقش های مدرس در آموزش مجازی"، "طراحی آموزشی"، "روش های تعاملی" و "روش های ارزیابی")

اقدامات انجام شده

تعداد

نفر ساعت

تولید محتواهای الکترونیکی برنامه های توانمندسازی

52

260

بررسی تکالیف واصله و ارائه بازخورد به اعضای هیئت علمی

434

1736

صدور گواهی به اعضای هیئت علمی

546

136.5

اطلاع رسانی به اساتید مدرسین

86

21

· کارگاه های برگزار شده در سال 1399

حیطه

تعداد کارگاه ها

آموزشی

73

پژوهشی

10

· برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

ü بازنگری دوره توانمندسازی آموزشی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام‌ الزامی (40 ساعت- سه دوره)

ü دوره صلاحیت بالینی

ü دوره آموزش مجازی

ü دوره دانشوری (دوره چهارم)

ü برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت (با موضوعات صلاحیت بالینی، روش تحقیق و دوره دانشوری مبتنی بر پروژه)

ü برگزاری برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حوزه آموزش مجازی (با محدودیت طراحی آموزش مجازی، نقش‌های معلم الکترونیکی، آزمون‌های الکترونیکی، تکنیک های تعاملی کردن فرایند آموزش مجازی)

ü دوره "آشنایی با نقش های معلمی در سیستم آموزش علوم پزشکی" ویژه اساتید جدیدالورود

تدوین کتابچه های آموزشی:[1]Professional

[2] Planner

[3] Facilitator/Lecturer

[4] Communicator

[5] Class manager

[6] Assessor

[7] Resource provider

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/10
تعداد بازدید:
80
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal