دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظایف واحدها

شرح وظایف واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 

مقدمه:

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با هدف ارتقاء کیفیت آموزش در سیستم های علوم پزشکی مسئولیت برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه ای در حوزه های مختلف را بر عهده دارد. در این نوشتار شرح وظایف واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به منظور دستیابی به اهداف و رسالت مورد نظر تبیین شده است.

شرح وظایف واحد توانمند سازی اعضای هیئت علمی

ü سیاستگذاری و ایجاد مکانیسم حمایتی در جهت توسعه برنامه های توانمندسازی اساتید

ü نیازسنجی با استفاده از منابع مختلف در حوزه های مختلف آموزش پزشکی براساس نقشهای مورد انتظار دانشگاه از اساتید

ü تعیین اولویتهای برنامه توانمندسازی اعضای هیئت علمی

ü طراحی واجرا ومدیریت برنامه های توانمند سازی متناسب با نیاز و سیاست های بالادستی

ü اطلاع رسانی برنامه های توانمندسازی به طرق مختلف

ü مدیریت فرایند ثبت نام، اجرای برنامه ها و صدور گواهی

ü سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و بازنگری بر فعالیتهای توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حوزه های مختلف شامل (برنامه ریزی درسی، ارزشیابی دوره، ارزشیابی اعضای هیئت علمی، ارزیابی فراگیران، روش های آموزشی، لیدرشیپ آموزشی، روش های پژوهش در آموزش و دانش پژوهی آموزشی)

ü طراحی واجرای دوره کوتاه مدت و میان مدت توانمند سازی متناسب با سیاست های بالا دستی دوره های الزامی جدیدالورود و ...

ü ارزشیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی

ü برگزاری جلسات هم‌اندیشی با هدف به اشتراک گذاری تجربیات هیات علمی به منظور تغییر دیدگاه نسبت به آموزش وبازاندیشی بر فرایند یاددهی- یادگیری

ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی و گزارش به کمیته توانمندسازی و شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ü ارتقای کمی و کیفی پژوهش در حوزه توانمندسازی آموزشی ارائه خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی اعضای هیات علمی

ü همکاری و ارائه مشاوره در راستای توسعه برنامه های توانمند سازی به دانشکده ها وبیمارستانهای اموزشی

ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی

ü همکاری با سایر دانشگا‌ه‌های کلان منطقه کشور به منظور توسعه برنامه‌های مشترک در حیطه توانمندسازی اعضای هیئت علمی

ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش آن و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه

ü به روزسانی وب سایت واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی

شرح وظایف واحد دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی

ü طراحی واجرای مکانیسم های ترویج فعالیتهای دانش پژوهی در بین دانشکده ها، دفاتر توسعه و اعضای هیئت علمی

ü ارائه خدمات حمایتی و مشاوره ای در حوزه دانش‌پژوهی آموزشی و طرح های نوآورانه آموزشی به اساتید

ü تعیین اولویت‌های دانش‌پژوهی آموزشی وطرح های نواورانه اموزشی در دانشگاه

ü حمایت و هدایت فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی و طرح‌های نوآورانه آموزشی به سمت اولویت‌ها ونیازهای آموزشی دانشگاه از طریق برگزاری کلینیک های مشاوره‌ای

ü برگزاری برنامه های آموزشی به منظور توانمندسازی در رابطه با تدوین و داوری طرح های توسعه ای و دانش پژوهی آموزشی

ü ‌مدیریت فرایند داوری و امتیازدهی فعالیتهای دانش پژوهی در کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی

ü مدیریت فرایندهای داوری طرح های نوآورانه آموزشی در شورای طرح های نوآورانه آموزشی

ü تشکیل شورای نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی و انجام امور محوله

ü تشکیل جلسات منظم دبیرخانه دائمی جشنواره شهید مطهری وکمیته های مرتبط

ü مدیریت فرایند داوری فرایندهای آموزش جشنواره شهید مطهری

ü برگزاری برنامه های حمایتی در راستای ارتقای کیفیت فرایند داوری ومشاوره ای ازطریق توانمندسازی داوران و مشاوران طرح های توسعه¬ای و دانش پژوهی آموزشی

ü اطلاع‌رسانی به موقع در زمینه جشنواره آموزشی شهید مطهری در سطح دانشگاه و انجام کلیه امور مرتبط با این فرآیند

ü معرفی فرآیندهای برتر در حیطه‌های مختلف به همراه مستندات مربوطه به وزارتخانه در موعد مقرر

ü برگزاری مراسم تقدیر از صاحبان فرآیندهای برتر نوآورانه در سطح دانشگاه

ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور دانش پژوهی آموزشی به شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با حمایت، داوری و تصویب فعالیتهای نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی

ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه واحد جشنواره شهید مطهری و همایش آموزش پزشکی و گزارش شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد جشنواره شهید مطهری و همایش آموزش پزشکی

ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش آن و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه

ü به روزسانی وب سایت واحد جشنواره شهید مطهری و همایش آموزش پزشکی

ü به روزسانی وب سایت واحد دانش پژوهی آموزشی و طرح های نوآورانه آموزشی

شرح وظایف واحد پژوهش در آموزش

ü تهیه و تنظیم سیاست های پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ü تعیین اولویت های پژوهش در آموزش

ü توسعه کلینیک های مشاوره ای در زمینه انجام طرح های پژوهش در آموزش در حوزه های مختلف آموزش پزشکی

ü برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی مرکز

ü تهیه و تنظیم برنامه های سالانه و تقویم اجرای فعالیتهای حوزه پژوهش

ü مدیریت فرایند داوری و تصویب برنامه ها و طرح های پژوهش در آموزش مطابق آیین نامه ها و ضوابط مربوط

ü تشکیل جلسات منظم شورای پژوهشی وانجام امور محوله

ü نظارت بر کلیه فعالیت های پژوهشی مصوب

ü ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی

ü به کارگیری مکانیسم های تشویقی و حمایتی در تصویب و اجرای طرح های پژوهش در آموزش

ü نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرح های تحقیقاتی مصوب

ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و گزارش شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد پژوهش در آموزش

ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش آن و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه

ü به روزسانی وب سایت پژوهش در آموزش

شرح وظایف واحد ارزشیابی آموزشی

ü حمایت از برنامه‌ریزی و اجرای نظام جامع ارزشیابی در حوزه‌های برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی، دانشجو و هیأت علمی در سطح دانشکده‌ها

ü ارائه مشاوره کارشناسی جهت استقرار سیستم جامع ارزشیابی در دانشکده ها

ü توسعه برنامه های توانمندسازی و مکانیسم حمایتی در دانشکده هاو بیمارستانهای آموزشی به منظور استقرار نظام¬ ارزشیابی توسعه

ü روشهای نوین سنجش و ارزیابی دانشجویان، ارزشیابی برنامه، ارزشیابی دوره‌های آموزشی و ارائه مشاوره به اساتید و گروه های آموزشی

ü مدیریت فرایند ارزشیابی وپایش مستمر برنامه های آموزشی در دانشکده ها و گروه های آموزشی در رابطه با استقرار نظام جامع ارزشیابی

ü ارائه مشاوره و حمایت از پژوهش های مرتبط در حوزه ارزشیابی

ü مشارکت در ارزشیابی ابلاغی از وزارت متبوع واعتباربخشی

ü مشارکت در هدایت برنامه های توسعه ای در راستای اعتباربخشی وارزشیابی نهادهای بالا دستی

ü توسعه رویکرد دانش پژوهی آموزشی در فرایند ارزشیابی در حوزه های برنامه و دوره های آموزشی، دانشجو و هیئت علمی در دانشگاه

ü هدایت و مشاوره در اجرای خودارزیابی برنامه های آموزشی در گروه های آموزشی متناسب با نظام جامع ارزشیابی دانشگاه

ü ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه ارزشیابی به متقاضیان داخل و خارج از دانشگاه

ü برنامه‌ریزی برای بهره گیری از رویکرد های نوین و روزامد در فرایندهای ارزیابی دانشجو، ارزشیابی دوره‌های آموزشی و ارزشیابی هیئت علمی در سطح دانشگاه وحرکت به سمت الکترونیکی کردن ارزشیابی ها

ü انجام هماهنگی ها و مدیریت خودارزیابی واحدهای مختلف مرکز

ü مشارکت در خودارزیابی براساس سیاست های بالا دستی استانداردهای اعتباربخشی در دانشکده ها

ü برنامه ریزی به منظور ارزیابی عملکرد دفاتر توسعه

ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه واحد ارزشیابی آموزشی به شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد ارزشیابی آموزشی

ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه

ü به روزسانی وب سایت واحد ارزشیابی آموزشی

شرح وظایف واحد برنامه­ ریزی آموزشی

ü ایجاد مکانیسم های مشاوره ای و همکاری در فرایند طراحی و بازنگری برنامه های ­درسی رشته ­های جدید و موجود براساس اسناد بالادستی و رویکردهای نوین برنامه ریزی درسی

ü برگزاری برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی و گروه‌های آموزشی در حوزه برنامه ­ریزی درسی و طراحی آموزشی

ü طراحی و اجرای مکانیسم مشاوره ای-نظارتی در فرایند تدوین و بازنگری طرح درس/دوره آموزشی

ü اجرای شیوه نامه ساماندهی به فرایند طراحی آموزشی در گروه های آموزشی: تدوین و پایش طرح درس/دوره آموزشی در رشته مقاطع در حال اجرا در دانشگاه

ü مشارکت در فرایندهای ترویج و تدوین برنامه های درسی مبتنی بر توانمندی­ در دوره ­های آموزشی دایر در دانشگاه

ü ایجاد مکانیسم های حمایتی در رابطه با طراحی و بازنگری برنامه های درسی براساس رویکردهای نوین و روزآمد

ü مدیریت و ساماندهی برنامه های حمایتی در راستای دستیابی به استانداردهای اعتباربخشی ملی و بین المللی و ارزشیابی برنامه های ابلاغی از نهادهای بالادستی

ü توسعه برنامه توانمندسازی در حوزه برنامه ­ریزی آموزشی در دانشکده ­ها

ü انجام پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای کیفیت و کمیت فرایند برنامه ریزی آموزشی در دانشگاه

ü مشارکت فعال در تدوین برنامه های آموزشی متناسب با رویکرد های نوین و روزآمدآموزش

ü مشارکت با دفاتر توسعه در دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی به منظور برنامه ­ریزی و اجرای پروژه ­های مشترک توسعه ­ای و پژوهشی در حوزه برنامه­ ریزی درسی

ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه واحد برنامه ریزی آموزشی به شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد برنامه ریزی آموزشی

ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه

ü به روزسانی وب سایت واحد برنامه ریزی آموزشی

شرح وظایف واحد آموزش پاسخگو

ü نیازسنجی در رابطه با اولویت های آموزشی دانشگاه در راستای دستیابی به اهداف پاسخگویی اجتماعی

ü تعیین اولویت های آموزشی دانشگاه در راستای سیاستهای بالادستی و سند توانمندی‌های دانش آموختگان رشته های مختلف

ü طراحی و اجرای دوره های آموزش کوتاه مدت در حوزه های تخصصی آموزش پزشکی در راستای پاسخگویی اجتماعی

ü ایجاد تعامل و همکاری آموزشی بین دانشکده ها با هدف پاسخگویی اجتماعی

ü مشارکت در بازنگری و یا تدوین برنامه های آموزشی در راستای پاسخگویی اجتماعی و سیاستهای بالادستی

ü همکاری در ارزشیابی برنامه آموزش پزشکی در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی

ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه واحد آموزش پاسخگو به شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد آموزش پاسخگو

ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه

ü به روزسانی وب سایت واحد آموزش پاسخگو

کمیته آموزش بالینی

ü مشارکت در برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظورارتقای مداوم آموزش بالینی براساس رویکردهای نوین تدریس در آموزش بالینی

ü طراحی و اجرای دوره های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی

ü برنامه ریزی برای بهبود کیفیت آموزش بالینی منطبق با استانداردهای بهبود کیفیت ابلاغی از وزارت متبوع و استانداردهای اعتباربخشی مرتبط

ü ایجاد مکانیسم مشاوره‌ ای به اساتید برای توسعه ارتقای کیفیت آموزش بالینی

ü برنامه ریزی برای پایش آموزش بالینی در دانشگاه

ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه واحد آموزش بالینی به شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد آموزش بالینی

ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه

ü به روزسانی وب سایت واحد آموزش بالینی

شرح وظایف کمیته آموزش مجازی

ü توسعه توانمندی‌های اعضای هیئت علمی در به کارگیری رویکردهای آموزش مجازی و ابزارهای آن

ü توسعه مکانیسم های حمایتی-مشورتی در راستای رشد و به کارگیری رویکردهای آموزش و ارزیابی الکترونیکی و مجازی

ü نیازسنجی و برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه آموزش مجازی

ü مشارکت در ارزشیابی آموزش مجازی و بهبود مستمر کیفیت آموزش مجازی

ü برگزاری کلینیک‌های مشاوره ای در رابطه با توسعه آموزش مجازی

ü ایجاد مکانیسمهای مشاوره ای-حمایتی در رابطه با توسعه و به کارگیری آزمون های الکترونیکی و مجازی در دانشگاه

ü ایجاد مکانیسم های مشاوره ای در رابطه با طراحی طرح دوره/ طرح دروس مجازی و پایش آنها

ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه واحد آموزش مجازی به شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد آموزش مجازی

ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه

ü به روزسانی وب سایت کمیته آموزش مجازی

شرح وظایف کمیته دانشجویی توسعه آموزش

ü جلب مشارکت دانشجویان در هدایت فعالیتهای توسعه ی آموزش

ü بسترسازی به منظور توانمندسازی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی

ü ساماندهی کمیته دانشجویی توسعه آموزش

ü ایجاد مکانیسم های حمایتی از ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان در راستای ارتقای کیفیت آموزش

ü ایجاد مکانیسم های حمایتی در زمینه مشارکت دانشجویان در برنامه های آموزشی دانشگاهی

ü حمایت و تقویت مشارکت دانشجویان در عرصه‌های مختلف توسعه آموزش علوم پزشکی همکاری و مشارکت در فعالیت های توسعه ای اعم از ایده پردازی، نظرسنجی، طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی در سطوح مختلف

ü ایجاد تیمهای بین رشته ای با هدف توانمندسازی ایده های اجرای پروژه های آموزشی مشترک

ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه کمیته دانشجویی توسعه آموزش و گزارش شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با کمیته دانشجویی توسعه آموزش

ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه

ü به روزسانی وب سایت کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/11
تعداد بازدید:
128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal