دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

مقدمه

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با هدف ارتقاء کیفیت آموزش در سیستم های علوم پزشکی مسئولیت برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه ای در حوزه های مختلف را بر عهده دارد. در این نوشتار شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به منظور دستیابی به اهداف و رسالت مورد نظر تبیین شده است. این متن در 10 ماده تنظیم شده است.

ماده1: برنامه بلندمدت

1-1- تدوین و اجرای یک برنامه بلندمدت هم راستا با برنامه دانشگاه و تدوین برنامه های عملیاتی منطبق با آن

ماده2: تعامل با سایر نهادهای دانشگاه/دانشکده

1-2- برقراری تعامل مؤثر با دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی

2-2- برگزاری جلسات شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به طور منظم

ماده 3: توانمندسازی آموزشی اعضای هیئت علمی

1-3- تدوین برنامه مدون نیازسنجی درمورد اولویت های توانمندسازی آموزشی اعضای هیئت علمی و استفاده از روشهای آموزشی متنوع برای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی

2-3- طراحی، اجرا و مدیریت برنامه های توانمندسازی متناسب با سیاستهای آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع

ماده4: ارزشیابی آموزشی

1-4- همکاری با دانشکده ها و ارائه مشاوره تحصصی به آنها در زمینه استقرار نظام ارزشیابی در دانشگاه در حوزه های مختلف برنامه و دوره آموزشی و ارزیابی فراگیر

2-4- همکاری در زمینه استقرار نظام ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی و استفاده از نتایج آن در راستای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی

3-4-ارزشیابی مستمر عملکرد دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و واحدهای توسعه آموزش و ارائه بازخورد به آنها

ماده 5: توسعه روش های یاددهی-یادگیری

1-5- ارائه مشاوره به اعضای هیئت علمی و همکاری با دفاتر توسعه دانشکده ها در زمینه توسعه استراتژی های نوین آموزش

ماده6: برنامه ریزی آموزشی

1-6- ایجاد سازوکار مدون در زمینه توانمندسازی، هدایت و حمایت تخصصی در رابطه با برنامه ریزی و بازنگری برنامه های آموزشی براساس رویکردهای نوین آموزشی

2-6- همکاری با دفاتر توسعه در رابطه با تدوین، بازنگری و ارزشیابی طرح درس/دوره و ارائه مشاوره تخصصی به آنها

ماده 7: پژوهش در آموزش

1-7- ایجاد سازوکار مدون در حمایت از طرح های پژوهش در آموزش و تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش

2-7- برگزاری جلسات شورای پژوهشی به طور منظم

ماده 8: دانش پژوهی آموزشی

1-8- ایجاد سازوکار مدون در زمینه مدیریت و حمایت از طرح های توسعه آموزش

2-8- ایجاد مکانیسم مشخص به منظور ارزشیابی فعالیتهای دانش پژوهی /دانش پژوهانه، منطبق بر آیین نامه وزارت متبوع

3-8- برگزاری جلسات شورای نوآورانه به طور منظم

ماده 9: جشنواره آموزشی شهید مطهری و همایش های آموزش پزشکی

1-9- برگزاری جشنواره دانشگاهی شهید مطهری، مطابق با آیین نامه جشنواره شهید مطهری

2-9- شناسایی و داوری فرایندهای برتر جشنواره شهید مطهری را مطابق با آیین نامه مذکور

ماده 10: طرح تحول آموزش

1-10- ارائه مشاوره تخصصی به معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص بسته های طرح تحول آموزش

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/23
تعداد بازدید:
112
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal