دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد


Skip Navigation Links.
Collapse پژوهشکده طب تولید مثلپژوهشکده طب تولید مثل
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشكده </span>پژوهشكده
درباره ما
فعاليت هاي تحقيقاتي
دستاوردهاي درماني
فعاليت هاي آموزشي
رياست پژوهشكده
مديريت پژوهشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهاي اداري</span>واحدهاي اداري
امور مالي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوري اطلاعات</span>فناوري اطلاعات
اهداف و رسالات
تيم تخصصي
فايل هاي آموزشي
روابط عمومي
معاون پژوهشي
اعضاي شوراي پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجله علمي-پژوهشي</span>مجله علمي-پژوهشي
درباره ما
راهنماي نويسندگان
تيم تخصصي
آيين نامه ها و فرايندها
چارت سازماني
برنامه استراتژيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتابخانه</span>كتابخانه
تاريخچه
ليست پايان نامه ها و طرح ها
اهداف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز</span>مراكز
مركز تحقيقات ناباروري
مركز تحقيقات سلولهاي بنيادي
مركز تحقيقات سقط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كلينيك ها</span>كلينيك ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زنان</span>زنان
درباره ما
تيم تخصصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتاق عمل</span>اتاق عمل
پونكسيون
لاپاراسكوپي
زمانبندي پزشكان
تيم تخصصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش پرستاري</span>بخش پرستاري
درباره ما
تيم تخصصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آندرولوژي</span>آندرولوژي
درباره ما
فعاليت ها
مراحل درمان ناباروري در مردان
ساعت حضور پزشكان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ژنتيك</span>ژنتيك
درباره ما
فعاليت ها
تيم تخصصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تغذيه</span>تغذيه
درباره ما
تيم تخصصي
نكات آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روان شناسي</span>روان شناسي
درباره ما
تيم تخصصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ART</span>ART
درباره ما
فعاليت ها
ّپژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ژنتيك</span>ژنتيك
درباره ما
فعاليت ها
طرح هاي تحقيقاتي
پايان نامه هاي دانشجويي
كارگاه ها
تيم تخصصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هورمون</span>هورمون
درباره ما
فعاليت ها
پژوهشي
تيم تخصصي
فايل آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آندرولوژي</span>آندرولوژي
درباره ما
فعاليت ها
پژوهشي
تيم تخصصي
كتابخانه
فايل آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بيوتكنولوژِي</span>بيوتكنولوژِي
درباره ما
فعاليت ها
پژوهشي
تيم تخصصي
فايل آموزشي
نانوتكنولوژي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمنو هيستوشيمي</span>ايمنو هيستوشيمي
درباره ما
فعاليت ها
تيم تخصصي
فايل هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه تحقيبقاتي ART</span>آزمايشگاه تحقيبقاتي ART
درباره ما
فعاليت ها
پژوهشي
تيم تخصصي
فايل هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشي</span>آموزشي
تحصيلات تكميلي
اولويت هاي پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته اخلاق</span>كميته اخلاق
بخش نامه ها و دستورالعمل ها
آيين نامه ها و فرايندها
اعضاي كميته
فيلم هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با بيمار</span>ارتباط با بيمار
تماس با ما
آنچه بايد بدانيد
هزينه هاي درماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فيلم هاي آموزشي</span>فيلم هاي آموزشي
باروري و ناباروري
تغذيه
مطالب عمومي
فرم نظرسنجي
راهنماي جستجو در سايت
نوبت دهي اينترنتي
راهنماي جستجو در سايت
العربية
Collapse منوي اصليمنوي اصلي
مركز تحقيقات سقط جنين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
درباره ما
رياست مركز
مديريت مركز
اعضاي شوراي پژوهشي
آيين نامه ها و فرآيندها
چارت سازماني
برنامه نهايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهداف</span>اهداف
اهداف درماني
اهداف آموزشي
اهداف پژوهشي
معاون پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه سيتوژنتيك</span>آزمايشگاه سيتوژنتيك
تيم تخصصي
آزمايشات پس از تولد
آزمايشات قبل از تولد (PND)
آزمايشات قبل از كاشت (PGT)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ژنتيك مولكولي</span>آزمايشگاه ژنتيك مولكولي
تيم تخصصي
آزمايشات ژنتيك مولكولي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كلينيك مشاوره سقط</span>كلينيك مشاوره سقط
درباره ما
فعاليت ها
تيم تخصصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشي و آموزشي</span>پژوهشي و آموزشي
مقالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاه ها </span>كارگاه ها
كاريوتايپ
مولكولار سايتو ژنتيك (FISH)
تشخيص هاي ژنتيكي قبل از تولد (PND)
Real Time PCR
PCR
دوره هاي كارآموزي
طرح هاي تحقيقاتي
پايان نامه دانشجويي
الويت هاي پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با بيمار</span>ارتباط با بيمار
تماس با ما
فرم نظرسنجي
راهنماي جستجو در سايت
راهنماي جستجو در سايتيزد، صفاييه ، خيابان بوعلي ،پژوهشكده علوم توليد مثل يزد
38247085 - 035
Powered by DorsaPortal