دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
پايان نامه ها

عنوان پایان نامه

سال

بررسی پروفایل بیانی Mir  ها در افراد مبتلا به دیابت

1397

بررسی ارتباط قند خون با فصول سال

1397

بررسی ارتباط خودکارآمدی و خود مراقبتی در زنان مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر  

1397

بررسی تاثیر مشاوره گروهی  راه حل محور بر ترس از زایمان و خودکارآمدی زنان نخست بار یزد

1397

بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر میزان فعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بر مبنای سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده

1397

بررسی ارزش پروگنوستیک ام آر آی دینامیک و سکانس دیفیوژن در میزان پاسخ به درمان آنتی بیوتیکی بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی همراه استئومیلیت

1397

بررسی اثر مکمل خوراکی ال کارنیتین بر شاخص های تن سنجی ، وضعیت لیپیدها ، شاخص مقاومت انسولینی و هورمونی در خانم های مبتلا به چاقی / اضافه وزن و سندرم تخمدان پلی کیستیک

1397

بررسی کمبود ویتامین دی در خانمهای باردار دیابتی 

1396

بررسی خود مراقبتی بر کنترل قند خون و کیفیفت زندگی در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت

1396

رابطه صفات شخصیتی و تاب آوری با کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع 2

1396

بررسی میزان درک خطر دیابت در زنان با سابقه بارداری مراجعه کننده به مرکز دیابت

1396

میزان مواجهه شدن خانوارهای دیابتیک یزد با هزینه ای کمر شکن خدمات سلامت و عوامل موثر بر آن

1396

تاثیر حمام گرم پا بر نوروپاتی و خستگی سالمندان مبتلا به  دیابت

1396

بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر میزان فعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بر مبنای سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده

1396

بررسی اثر رژیم کاهش وزن پر پروتئین ، کم کربوهیرات با مکمل رازیانه در زنان چاق و دارای اضلفه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

1396

بررسی تاثی برنامه آموزشی از طریق شبکه های مجازی بر کنترل متابولیک بیماران دیابتی نوع 2

1396

بررسی ارتباط بین پریشانی عاطفی با حمایت اجتماعی ادراک شده بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت در سال 1396

1396

آموزش همتا  پرستار بر کیفیت زندگی و خود مراقبتی سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2

1396

مقایسه تبعیت از الگوهای غذایی غالب در بین زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

1396

برنامه ارزیابی بار اقتصادی مراقبت دارویی ناکافی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

1396

بررسی هز ینه اثر بخشی کاربرد قلم های انسولین در مقایسه با ویالهای انسولین های  تزر یقی برای کنترل دیابت نوع یک، دو و حاملگی در مرکز دیابت در شش ماه دوم سال » 95

1396

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران دیابتی با استفاده از پرسشنامه هایGOHAI  و  OHIP14

1396

مقایسه اثر8 هفته تمرینات متناوب با شدت بالا در دو پروتکل متفاوت با حجم پایین بر شاخص های گلایسمسک و نیمرخ چربی مردان مبتلا به دیابت نوع2

1396

بررسی همراهی پلی rs10937273 ژن آدیپونکتین و سطح سرمی آن در بیماران مبتلا به دیابت بارداری در مقایسه با گروه کنترل

1395

بررسی تاثیر متقابل هیجانات و دیابت بر یکدیگر

1395

بررسی PH  و ویسکوزیته بزاق تجمعی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

1395

بررسی فراوانی گروههای خونی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت

1395

بررسی فراوانی نسبی آلودگی هرپس ویروسهه در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 1 در استان یزد

1395

بررسی فراوانی گروههای خونی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

1395

بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی غنی شده با مراقبه اسلامی بر امید به زندگی و کنترل خشم بیماران دیابتی نوع 2

1395

بررسی شاخصهای CPITNوBIM در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

1395

تاثیر مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان خود مراقبتی ، خودکارآمدی و پریشان عاطفی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2

1395

اثر روغن کنجد  کانولا در مقایسه با روغن های کانولا و کنجد بر شاخصهای کلایسمی در بیماران دیابتی نوع 2

1395

بررسی همبستگی بین مواجهه با آلودگی هوا و شکست DNA در رانندگان تاکسی شهر یزد در سال 95

1395

بررسی ارتباط آلودگی هوای ناشی از ترافیک و پیری بیولوژیک زنان پره دیابتی شهرستان یزد

1395

مقایسه تاثی تمرینات هوازی مقاومتی و ترکیبی بر سلامت روان و کیفیت خواب بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

1395

بررسی و مقایسه آگاهی خود کارآمدی و حمایت اجتماعی درک شده در بیماران دیابتی نوع 2 در شهرستان بیرجند و یزد

1395

اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناخت درمانی ، مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس زناشویی و عملکرد جنسی زنان سنین باروری

1395

بررسی اثر پودر دارچین بر شاخص های تن سنجی و بیوشیمیایی بیماران دیابتی نوع 2 به تفکیک شاخص توده بدنی

1395

مطالعه آگاهی ، نگرش و عملکرد درباره ریتینوپاتی در میان بیماران مبتلا به دیابت در سال 1394

1394

بررسی فراوانی عوارض دیابت نوع 2 در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت در سال 1394

1394

مقایسه آستانه تحریک الکتریکی پایپ دندان در بمیاران دیابت نوع 2 و کنترل شده سالم

1394

بررسی اثر متفورمین در کنترل دیابت بارداری و پیامدهای مادری و نوزادی در مقایسه با انسولین

1394

بررسی اثر شیرین کننده لاکریتوز در مقایسه با گلوگز بر روی افزایش قند خون

1394

بررسی تاثیر مصرف چای بابونه بر وضعیت افسردگی ،کنترل قند ، پروفایل لیپیدهای خون و استرس اکسیداتیو در بیماران افسرده مبتلا به دیابت نوع 2

1393

مقایسه اثر دو دهنشویه کلرهگزیدین و مانزیکا بر میزان برخی شاخص های پریودنتال و قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

1393

مطالعه تاثیر مکمل یاری بره موم زنبور عسل بر کنترل قند خون  پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

1393

اثر بخشی روش آرمیدگی در کاهش سطح اضطراب و بهبود سطح کیفی زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر یزد

1393

بررسی رابطه خوشبینی و معنای زندگی بین بیماران دیابتی و غیر دیابتی

1393

تاثیر برنامه آموزشی تئوری محور بر رفتارهای پیشگیری کننده از افسردگی در بیماران دیابتی نوع 2

1393

بررسی سبک زندگی در بیماران دیابت نوع 2

1393

اثر بخشی آموزش فرا شناخت بر اضطراب و افسردگی بیماران دیابت نوع 2

1393

بررسی شیوع افسردگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت

1393

بررسی ارتباط عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت و میزان کنترل قند خون بیماران دیابتی

1393

اثر بخشی رفتاردرمانی دیابتیک بر بهزیستی روانشناختی افراد مبتلا به دیابت

1393

اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی برمیزان هموگلوبین گلیکوزیله خون و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2

1393

بررسی فراوانی پلی مورفیسم rs 6128 ، rs6133، rs3917779 در بیماران دیابتی با عارضه رتینوپاتی و مقایسه بیماران دیابتی بدون عارضه 

1392

تاثیر یک دوره تمرین یوگا بر آزمایشات FBS ، 2HPP، HbA1C و توان هوازی بیماران دیابتی نوع 2

1392

بررسی اثر مصرغ مکمل پروبیوتیک بر ازوتمی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه مرحله 3 و 4

1392

بررسی وضعیت شاخص DMFT در بیماران دیابتی نوع 2 و رابطه آن با هموگلوبین اوانسی در شهر یزد در سال 92 

1392

بررسی اثر بخشی روانشناسی مثبت گرای گروهی و آرمیدگی عضلانی با بهزیستی روانشناختی ، امید به زندگی و سلامت روان 

1392

بررسی اثر مصرف شکلات تلخ بر روی مقاومت به انسولین ، پروفایل لیپیدی و استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به سندرم متابولیک 

1392

بررسی اثر مکمل خوراکی ال ، آرژنین بر عملکرد جنسی مردان مبتلا به دیابت نوع 2 

1392

بررسی اثر مخلوط رزین مقل ارزق ، مدمکی و پوست هلیله زرد در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع 2 

1392

تاثیر یک دوره چهار هفتهای تمرین ترکیبی تعادلی و عملکردی بر تعادل پویا و عملکردی بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی 

1392

بررسی تعداد قرص مصرفی بیماران دیابتی نوع 2 با استفاده از شبکه های عصبی 

1392

بررسی اثر بخشی شناخت درمانی گروهی و تمرینات هوازی بر سلامت روان ، امید به زندگی ، بهزیستی روانی و قند خون افراد مبتلا به دیابت نوع 2

1392

بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت کاندیدا آلبیکنس واژینال در زنان دیابتی نوع 2

1392

اثر بخشی امید درمانی گروهی بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن دیابتی نوع 2 ( روانشناسی بالینی )

 

اثر بخشی چهار مداخله روان شناختی بر شاخصهای سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع 2 - دانشگاه پیام نور - خراسان جنوبی 

 

ارزیابی اثر روی بر اکسید پذیری لیپیدها در افراد دیابت ملیتوس نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد 

 

بررسی اثر مصرف پودر زنجبیل بر مقاومت بر انسولین و پروفایل چربی و لیپو پروتئین در DM 

 

بررسی تاثیر درمان غیر جراحی پریودنتال بر میزان HbA1C بر بیماران دیابتی نوع 2( استاد مشاور) -دندانپزشکی

 

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه کاربرد مدل مراحل تغییر در افراد پره دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد - دانشکده بهداشت(PhD)

 

بررسی عوامل مرتبط با رفتار پیشگیری کننده از عوارض بیماری دیابت در مبتلایان به دیابت نوع 2 بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده

 

بررسی مقایسه اثر درمانی آتورواستاتین به تنهایی و اتورواستاتین با نیاسین در درمان دیس لیپیدمی بیماران دیابتی (

 

تاثیر تمرینات بدنی بر روی بیماران دیابتی نوع 2 ( کارشناس ارشد تربیت بدنی )

 

مقایسه حجم بزاق کامل تحریک نشده به بیماران دیابتی نوع 2 با افراد سالم

 

.بررسی و مقایسه اثر افزودن فلوکستین و الپرازولام به داروهای کاهش دهنده قند خون در کاهش قند بیماران دیابت غیر وابسته به انسولین ( استاد راهنما) - دکتری عمومی

 

ارتباط آپنه انسدادی خواب با سندرم متابولیک ، مقاومت به انسولین و CRP سرم

 

ارتباط و شیوع ویتیلیگو در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت(استاد راهنما) - دکتری عمومی

 

بررسی سابقه فامیلی دیابت در بیماران دیابتی نوع دوم(پایان نامه دکتری حرفه ای)

 

بررسی میزان شیوع هیپریوریسمی وارتباط آن با شاخص میکروآلبومینوری بین بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت یزد

 

بررسی اثر zinc sulfat بر روی سطح پلاسمایی leptin, adiponectin و میزان مقاومت به انسولین در بیماران prediabetic

 

بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن (MBCT ) بر شدت افسردگی ، میزان قند خون و سایر نشانه های روانپزشکی زنان مبتلا به دیابت نوع 2

 

بررسی اثر سیلیمارین بر میزان مقاومت به انسولین و سطح لیپیدهای سرم در افراد درجه 1 دیابت 

 

بررسی اثر منیزیم برروی سطح پلاسمایی leptin, adiponectin و میزان مقاومت به انسولین در بیماران prediabetic - استاد

 

بررسی اثرات سولفات روی و اکسید منیزیم در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع 2 (استاد راهنما) - دکتری عمومی

 

بررسی ارتباط بین هموسیستئین پلاسما با میزان آلبومینوری در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس (DM ) نوع 2 ارجاعی به مرکز تحقیقاتی - درمانی دیابت یزد

 

بررسی تاثیر مصرف روغن کنجد بر پرو فایل لیپیدی و قند خون در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت یزد(

 

بررسی شیوع اختلالات تیروئید در کودکان 12-8 ساله .... (استاد راهنما ) - دکتری عمومی

 

بررسی مقایسه ای آثار روانشناختی دیابت بین زنان و مردان شهر یزد ( کارشناسی مشاوره ) 

 

بررسی میزان دریافت میوه و سبزی در بیماران دیابتی - دانشگاه شهید بهشتی 

 

بررسی نسبت لپتین آزاد به لپتین توتال و رابطه آن با وضعیت چاقی و مقاومت به انسولین در افراد دیابتی نوع دو 

 

بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی در جهت ارقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بروز دیابت نوع 2 در افراد در معرض خطر شهر تفت

 

تاثیر سه نوع فعالیت بدنی استقامتی و موازی بر کنترل گلیسمیک و نیمرخ های لیپیدی زنان دیابتی نوع دو شهر یزد (پایان نامه فوق لیسانس)

 

تعیین اثر zinc روی سطح پلاسمایی ادیبونکتین و میزان مقاومت به انسولین در افراد درجه 1 دیابتی

 

تعیین اثر ویتامین D روی سطح پلاسمایی ادیبونکتین و میزان مقاومت به انسولین در افراد درجه 1 دیابتی

 

تعیین ارتباط لپتین و اندیکس لپتین آزاد( (FLIبا روی در بیماران دیابتی وغیر دیابتی و ارتباط آن با مقاومت به انسولین

 

مقایسه اثر مصرف چای سبز و ترش برقند ،چربی ،استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین در بیماران دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع 2 

 

مقایسه اثرات سولفات روی و متاوانادات سدیم بر روی قند خون مبتلایان به دیابت تیپ 2 (استاد راهنما ) دکتری تخصصی

 

مقایسه تاثیر روش آموزش رایج آموزش همسانان بر پیاده روی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2

 

مقایسه ضایعات دهانی متعاقب مصرف سولفونیل اوره و متفورمین در بیماران مبتلا به دیابت 

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/11
تعداد بازدید:
846
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal