دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
پايان نامه ها

عنوان پايان نامه

سال

بررسي پروفايل بياني Mir  ها در افراد مبتلا به ديابت

1397

بررسي ارتباط قند خون با فصول سال

1397

بررسي ارتباط خودكارآمدي و خود مراقبتي در زنان مبتلا به ديابت بارداري مراجعه كننده به مركز ديابت شهر

1397

بررسي تاثير مشاوره گروهي  راه حل محور بر ترس از زايمان و خودكارآمدي زنان نخست بار يزد

1397

بررسي تاثير برنامه آموزشي بر ميزان فعاليت فيزيكي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 بر مبناي سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده

1397

بررسي ارزش پروگنوستيك ام آر آي ديناميك و سكانس ديفيوژن در ميزان پاسخ به درمان آنتي بيوتيكي بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي همراه استئوميليت

1397

بررسي اثر مكمل خوراكي ال كارنيتين بر شاخص هاي تن سنجي ، وضعيت ليپيدها ، شاخص مقاومت انسوليني و هورموني در خانم هاي مبتلا به چاقي / اضافه وزن و سندرم تخمدان پلي كيستيك

1397

بررسي كمبود ويتامين دي در خانمهاي باردار ديابتي 

1396

بررسي خود مراقبتي بر كنترل قند خون و كيفيفت زندگي در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به مركز ديابت

1396

رابطه صفات شخصيتي و تاب آوري با كيفيت زندگي در بيماران ديابتي نوع 2

1396

بررسي ميزان درك خطر ديابت در زنان با سابقه بارداري مراجعه كننده به مركز ديابت

1396

ميزان مواجهه شدن خانوارهاي ديابتيك يزد با هزينه اي كمر شكن خدمات سلامت و عوامل موثر بر آن

1396

تاثير حمام گرم پا بر نوروپاتي و خستگي سالمندان مبتلا به  ديابت

1396

بررسي تاثير برنامه آموزشي بر ميزان فعاليت فيزيكي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 بر مبناي سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده

1396

بررسي اثر رژيم كاهش وزن پر پروتئين ، كم كربوهيرات با مكمل رازيانه در زنان چاق و داراي اضلفه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك

1396

بررسي تاثي برنامه آموزشي از طريق شبكه هاي مجازي بر كنترل متابوليك بيماران ديابتي نوع 2

1396

بررسي ارتباط بين پريشاني عاطفي با حمايت اجتماعي ادراك شده بيماران مراجعه كننده به مركز ديابت در سال 1396

1396

آموزش همتا  پرستار بر كيفيت زندگي و خود مراقبتي سالمندان مبتلا به ديابت نوع 2

1396

مقايسه تبعيت از الگوهاي غذايي غالب در بين زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك

1396

برنامه ارزيابي بار اقتصادي مراقبت دارويي ناكافي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

1396

بررسي هز ينه اثر بخشي كاربرد قلم هاي انسولين در مقايسه با ويالهاي انسولين هاي  تزر يقي براي كنترل ديابت نوع يك، دو و حاملگي در مركز ديابت در شش ماه دوم سال » 95

1396

بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان در بيماران ديابتي با استفاده از پرسشنامه هايGOHAI  و  OHIP14

1396

مقايسه اثر8 هفته تمرينات متناوب با شدت بالا در دو پروتكل متفاوت با حجم پايين بر شاخص هاي گلايسمسك و نيمرخ چربي مردان مبتلا به ديابت نوع2

1396

بررسي همراهي پلي rs10937273 ژن آديپونكتين و سطح سرمي آن در بيماران مبتلا به ديابت بارداري در مقايسه با گروه كنترل

1395

بررسي تاثير متقابل هيجانات و ديابت بر يكديگر

1395

بررسي PH  و ويسكوزيته بزاق تجمعي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

1395

بررسي فراواني گروههاي خوني در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به مركز ديابت

1395

بررسي فراواني نسبي آلودگي هرپس ويروسهه در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 1 در استان يزد

1395

بررسي فراواني گروههاي خوني در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

1395

بررسي اثر بخشي آموزش ذهن آگاهي غني شده با مراقبه اسلامي بر اميد به زندگي و كنترل خشم بيماران ديابتي نوع 2

1395

بررسي شاخصهاي CPITNوBIM در بيماران مبتلا به ديابت نوع2

1395

تاثير مداخله مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميزان خود مراقبتي ، خودكارآمدي و پريشان عاطفي در سالمندان مبتلا به ديابت نوع 2

1395

اثر روغن كنجد  كانولا در مقايسه با روغن هاي كانولا و كنجد بر شاخصهاي كلايسمي در بيماران ديابتي نوع 2

1395

بررسي همبستگي بين مواجهه با آلودگي هوا و شكست DNA در رانندگان تاكسي شهر يزد در سال 95

1395

بررسي ارتباط آلودگي هواي ناشي از ترافيك و پيري بيولوژيك زنان پره ديابتي شهرستان يزد

1395

مقايسه تاثي تمرينات هوازي مقاومتي و تركيبي بر سلامت روان و كيفيت خواب بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

1395

بررسي و مقايسه آگاهي خود كارآمدي و حمايت اجتماعي درك شده در بيماران ديابتي نوع 2 در شهرستان بيرجند و يزد

1395

اثر بخشي مشاوره گروهي با رويكرد شناخت درماني ، مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس زناشويي و عملكرد جنسي زنان سنين باروري

1395

بررسي اثر پودر دارچين بر شاخص هاي تن سنجي و بيوشيميايي بيماران ديابتي نوع 2 به تفكيك شاخص توده بدني

1395

مطالعه آگاهي ، نگرش و عملكرد درباره ريتينوپاتي در ميان بيماران مبتلا به ديابت در سال 1394

1394

بررسي فراواني عوارض ديابت نوع 2 در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت در سال 1394

1394

مقايسه آستانه تحريك الكتريكي پايپ دندان در بمياران ديابت نوع 2 و كنترل شده سالم

1394

بررسي اثر متفورمين در كنترل ديابت بارداري و پيامدهاي مادري و نوزادي در مقايسه با انسولين

1394

بررسي اثر شيرين كننده لاكريتوز در مقايسه با گلوگز بر روي افزايش قند خون

1394

بررسي تاثير مصرف چاي بابونه بر وضعيت افسردگي ،كنترل قند ، پروفايل ليپيدهاي خون و استرس اكسيداتيو در بيماران افسرده مبتلا به ديابت نوع 2

1393

مقايسه اثر دو دهنشويه كلرهگزيدين و مانزيكا بر ميزان برخي شاخص هاي پريودنتال و قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

1393

مطالعه تاثير مكمل ياري بره موم زنبور عسل بر كنترل قند خون  پروفايل ليپيدي و مقاومت انسوليني در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

1393

اثر بخشي روش آرميدگي در كاهش سطح اضطراب و بهبود سطح كيفي زندگي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 در شهر يزد

1393

بررسي رابطه خوشبيني و معناي زندگي بين بيماران ديابتي و غير ديابتي

1393

تاثير برنامه آموزشي تئوري محور بر رفتارهاي پيشگيري كننده از افسردگي در بيماران ديابتي نوع 2

1393

بررسي سبك زندگي در بيماران ديابت نوع 2

1393

اثر بخشي آموزش فرا شناخت بر اضطراب و افسردگي بيماران ديابت نوع 2

1393

بررسي شيوع افسردگي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت

1393

بررسي ارتباط عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر سلامت و ميزان كنترل قند خون بيماران ديابتي

1393

اثر بخشي رفتاردرماني ديابتيك بر بهزيستي روانشناختي افراد مبتلا به ديابت

1393

اثر بخشي آموزش ذهن آگاهي برميزان هموگلوبين گليكوزيله خون و كيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 2

1393

بررسي فراواني پلي مورفيسم rs 6128 ، rs6133، rs3917779 در بيماران ديابتي با عارضه رتينوپاتي و مقايسه بيماران ديابتي بدون عارضه 

1392

تاثير يك دوره تمرين يوگا بر آزمايشات FBS ، 2HPP، HbA1C و توان هوازي بيماران ديابتي نوع 2

1392

بررسي اثر مصرغ مكمل پروبيوتيك بر ازوتمي بيماران مبتلا به نارسايي كليه مرحله 3 و 4

1392

بررسي وضعيت شاخص DMFT در بيماران ديابتي نوع 2 و رابطه آن با هموگلوبين اوانسي در شهر يزد در سال 92 

1392

بررسي اثر بخشي روانشناسي مثبت گراي گروهي و آرميدگي عضلاني با بهزيستي روانشناختي ، اميد به زندگي و سلامت روان 

1392

بررسي اثر مصرف شكلات تلخ بر روي مقاومت به انسولين ، پروفايل ليپيدي و استرس اكسيداتيو در افراد مبتلا به سندرم متابوليك 

1392

بررسي اثر مكمل خوراكي ال ، آرژنين بر عملكرد جنسي مردان مبتلا به ديابت نوع 2 

1392

بررسي اثر مخلوط رزين مقل ارزق ، مدمكي و پوست هليله زرد در كنترل قند خون بيماران ديابتي نوع 2 

1392

تاثير يك دوره چهار هفتهاي تمرين تركيبي تعادلي و عملكردي بر تعادل پويا و عملكردي بيماران مبتلا به نوروپاتي ديابتي 

1392

بررسي تعداد قرص مصرفي بيماران ديابتي نوع 2 با استفاده از شبكه هاي عصبي 

1392

بررسي اثر بخشي شناخت درماني گروهي و تمرينات هوازي بر سلامت روان ، اميد به زندگي ، بهزيستي رواني و قند خون افراد مبتلا به ديابت نوع 2

1392

بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي پيشگيري كننده از عفونت كانديدا آلبيكنس واژينال در زنان ديابتي نوع 2

1392

اثر بخشي اميد درماني گروهي بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران زن ديابتي نوع 2 ( روانشناسي باليني )

اثر بخشي چهار مداخله روان شناختي بر شاخصهاي سلامت جسمي و رواني بيماران ديابتي نوع 2 - دانشگاه پيام نور - خراسان جنوبي 

ارزيابي اثر روي بر اكسيد پذيري ليپيدها در افراد ديابت مليتوس نوع 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد 

بررسي اثر مصرف پودر زنجبيل بر مقاومت بر انسولين و پروفايل چربي و ليپو پروتئين در DM 

بررسي تاثير درمان غير جراحي پريودنتال بر ميزان HbA1C بر بيماران ديابتي نوع 2( استاد مشاور) -دندانپزشكي

بررسي روايي و پايايي پرسشنامه كاربرد مدل مراحل تغيير در افراد پره ديابتيك مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد - دانشكده بهداشت(PhD)

بررسي عوامل مرتبط با رفتار پيشگيري كننده از عوارض بيماري ديابت در مبتلايان به ديابت نوع 2 بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده

بررسي مقايسه اثر درماني آتورواستاتين به تنهايي و اتورواستاتين با نياسين در درمان ديس ليپيدمي بيماران ديابتي (

تاثير تمرينات بدني بر روي بيماران ديابتي نوع 2 ( كارشناس ارشد تربيت بدني )

مقايسه حجم بزاق كامل تحريك نشده به بيماران ديابتي نوع 2 با افراد سالم

.بررسي و مقايسه اثر افزودن فلوكستين و الپرازولام به داروهاي كاهش دهنده قند خون در كاهش قند بيماران ديابت غير وابسته به انسولين ( استاد راهنما) - دكتري عمومي

ارتباط آپنه انسدادي خواب با سندرم متابوليك ، مقاومت به انسولين و CRP سرم

ارتباط و شيوع ويتيليگو در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به مركز ديابت(استاد راهنما) - دكتري عمومي

بررسي سابقه فاميلي ديابت در بيماران ديابتي نوع دوم(پايان نامه دكتري حرفه اي)

بررسي ميزان شيوع هيپريوريسمي وارتباط آن با شاخص ميكروآلبومينوري بين بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به مركز ديابت يزد

بررسي اثر zinc sulfat بر روي سطح پلاسمايي leptin, adiponectin و ميزان مقاومت به انسولين در بيماران prediabetic

بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي مبتني بر حضور ذهن (MBCT ) بر شدت افسردگي ، ميزان قند خون و ساير نشانه هاي روانپزشكي زنان مبتلا به ديابت نوع 2

بررسي اثر سيليمارين بر ميزان مقاومت به انسولين و سطح ليپيدهاي سرم در افراد درجه 1 ديابت 

بررسي اثر منيزيم برروي سطح پلاسمايي leptin, adiponectin و ميزان مقاومت به انسولين در بيماران prediabetic - استاد

بررسي اثرات سولفات روي و اكسيد منيزيم در كنترل قند خون بيماران ديابتي نوع 2 (استاد راهنما) - دكتري عمومي

بررسي ارتباط بين هموسيستئين پلاسما با ميزان آلبومينوري در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس (DM ) نوع 2 ارجاعي به مركز تحقيقاتي - درماني ديابت يزد

بررسي تاثير مصرف روغن كنجد بر پرو فايل ليپيدي و قند خون در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت يزد(

بررسي شيوع اختلالات تيروئيد در كودكان 12-8 ساله .... (استاد راهنما ) - دكتري عمومي

بررسي مقايسه اي آثار روانشناختي ديابت بين زنان و مردان شهر يزد ( كارشناسي مشاوره ) 

بررسي ميزان دريافت ميوه و سبزي در بيماران ديابتي - دانشگاه شهيد بهشتي 

بررسي نسبت لپتين آزاد به لپتين توتال و رابطه آن با وضعيت چاقي و مقاومت به انسولين در افراد ديابتي نوع دو 

بكارگيري مدل اعتقاد بهداشتي در جهت ارقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از بروز ديابت نوع 2 در افراد در معرض خطر شهر تفت

تاثير سه نوع فعاليت بدني استقامتي و موازي بر كنترل گليسميك و نيمرخ هاي ليپيدي زنان ديابتي نوع دو شهر يزد (پايان نامه فوق ليسانس)

تعيين اثر zinc روي سطح پلاسمايي اديبونكتين و ميزان مقاومت به انسولين در افراد درجه 1 ديابتي

تعيين اثر ويتامين D روي سطح پلاسمايي اديبونكتين و ميزان مقاومت به انسولين در افراد درجه 1 ديابتي

تعيين ارتباط لپتين و انديكس لپتين آزاد( (FLIبا روي در بيماران ديابتي وغير ديابتي و ارتباط آن با مقاومت به انسولين

مقايسه اثر مصرف چاي سبز و ترش برقند ،چربي ،استرس اكسيداتيو و مقاومت به انسولين در بيماران داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به ديابت نوع 2 

مقايسه اثرات سولفات روي و متاوانادات سديم بر روي قند خون مبتلايان به ديابت تيپ 2 (استاد راهنما ) دكتري تخصصي

مقايسه تاثير روش آموزش رايج آموزش همسانان بر پياده روي در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2

مقايسه ضايعات دهاني متعاقب مصرف سولفونيل اوره و متفورمين در بيماران مبتلا به ديابت 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/10
تعداد بازدید:
174
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal