طرح هاي درحال اجرا

 

 

ليست طرح هاي در حال اجرا

مقاله منتج از طرح

تاريخ خاتمه

 

تاريخ تصويب

مجري اول

عنوان.طرح

شماره طرح

رديف

 

 

9/9/88

دكتر سيدمحمود صدر

بررسي مشخصات بيماران مبتلا به حوادث ترومبوآمبولي VTE و سير باليني آن در پيگيري يكساله

1216

1

 

 

11/8/89

دكتر فروزان نيا

بررسي ويژگيهاي روانشناختي و شخصيتي بيماران كانديد عمل جراحي قلب باي‌پاس عروق كرونر مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد

1224

2

 

 

23/1/90

مهناز آنتيك چي

بررسي تاثير كاهش زمان درآوردن شيت و استراحت مطلق بعد از بر پيامدهاي پس از آنژيوپلاستي

1388

3

 

 

8/6/90

دكتر سيدجليل ميرحسيني

مقايسه‌ي تأثير عسل و ويتامينE خوراكي بر پروفايل ليپيدهاي پلاسمايي، استرس اكسيداتيو و آريتمي هاي ناشي از ايسكمي در رت هاي تحت رژيم پركلسترول

2338

4

 

 

8/6/90

دكتر منصور اسمعيلي دهج

 

بررسي مقايسه تاثير ناپروكسن و ويتامين E خوراكي تكي و تركيبي بر پروفايل ليپيدهاي پلاسما، استرس اكسيداتيو و آريتمي‌هاي ناشي از ايسكمي در رت هاي تحت رژيم پركلسترول

2305

5

 

 

20/10/90

دكتر فروزان نيا

بررسي تاثير صوت قرآن قبل از عمل جراحي قلب بر روي نتايج زودرس پس از عمل

1273

6

 

 

22/1/91

دكتر سيدجليل ميرحسيني

بررسي ميزان كاهش درد ميداسترنوتومي پس از عمل باي پاس شريان كرونر بدون استفاده از پمپ باتزريق زير جلدي بوپيواكايين

2360

7

 

 

5/2/91

رحيميان فر

بررسي عوامل فاصله زماني بين شروع درد تا بستري شدن بيماران مبتلا به درد قلبي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد

2659

8

 

 

2/3/91

دكتر سيدحسين مشتاقيون

بررسي اثر عصاره خوراكي برگ زيتون بر محافظت قلبي در بيماران تحت جراحي به روش off-pump CABG

3062

9

 

 

21/9/91

رحيميان فر

بررسي موانع برقراري ارتباط بين پرستار و بيمار در بخش مراقبت هاي ويژه

2657

10

 

 

10/1/92

علي دهقاني

بررسي الگوي زماني بيان ژنهاي گيرنده هاي شبه تول(TLRs) و سايتوكاينهاي التهابي متعاقب آسيب ناشي از ايسكمي و ايسكمي- رپرفيوژن حـاد در بافت قلبي رت

2655

11

 

 

25/2/93

دكتر فاطمه صفري

بررسي الگوي توزيع پروتئين‏هاي Sirt1  و FOXO3a در طي پيشرفت هيپرتروفي ميوكارد درموش صحرايي    

2704

12

 

 

25/2/93

دكتر احسان فراشاهي يزد

بررسي پلي­مورفيسم ژنهايCXCL12  و CXCR4 در بين بيماران آترواسكلروز در جمعيت يزد

2835

13

 

 

3/7/93

دكتر سيده مهديه نماينده

بررسي كالري،كربوهيدرات، پروتئين، چربي كل، مقادير سديم؛ اسيد چرب اشباع و اسيد چرب ترانس غذاهاي فراوري شده (fast foods) شهر يزد در سال 1393 در مقايسه با مقادير مجاز روزانه (Daily value) قبل و بعد از مداخلات آموزشي و ارائه منوي سالم  

3375

14

 

 

6/9/93

دكتر فاطمه صفري

بررسي اثر ويتامين D بر محتواي سيتوپلاسمي و هسته اي پروتئين‏هاي Sirtuin1 و FOXO3a در بافت ايسكميك ميوكارد موش صحرايي  

3155

15

 

 

11/10/93

دكتر اوكاتي

بررسي تاثير مداخله آموزشي بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده و حمايت خانواده در افزايش مشاركت بيماران عروق كرونر قلب در برنامه بازتواني قلبي

3450

16

 

 

16/11/93

محمد تقي ساربان

بررسي تاثير گاز مرطوب روي ناحيه فوق عانه بر رفع احتباس حاد ادراري بيماران مرد پس از كاتتريسم قلبي در مركز آموزشي و درماني افشار يزد-1392

3089

17

 

 

21/12/93

دكتر ابوالفضل نيك فرجام

ارزيابي گرفتگي عروق كرونر با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و داده هاي باليني

3692

18

 

 

19/1/94

دكتر سيده مهديه نماينده

بررسي اپيدميولوژيك بيماريهاي ايسكميك قلب و عروق در جمعيت شهري استان يزد طي 5 سال

3410

19

 

 

21/3/94

دكتر سيده مهديه نماينده

بررسي تاثير رژيم غذايي غني از روغن جامد حيواني در مقايسه با روغن زيتون بر پروفايل چربي و وضعيت عروقي از نظر ايجاد پلاك آترواسكلروز در عروق كرونر خرگوش

2622

20

 

 

3/4/94

دكتر سيده مهديه نماينده

مطالعه طولي فاكتور هاي خطر متابوليك افراد 20 -74 سال جمعيت شهري يزد و بررسي تاثير تغييرات آنها بر بروز بيماريهاي ايسكميك قلب و عروق

3412

21

 

 

8/5/94

دكتر مصطفي بهجتي

بررسي نتـايج كوتاه مدت و ميان مدت بستن PDA با آمپلاتزر از طريق وريد فمورال بدون گرفتن شريان فمورال

4053

22

 

 

8/5/94

دكتر مصطفي بهجتي

بررسي نتـايج ميان مدت بستن VSD با دستگاه مسدود كننده VSD از طريق كاتتـر

4055

23

 

 

8/5/94

دكتر مصطفي بهجتي

بررسي نتـايج كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بستن PDA با Coil از طريق كاتتـر

4054

24

 

 

9/10/94

دكتر مصطفي بهجتي

بررسي نتـايج بلند مدت آمپلاتزر جهت بستن نقص بين دهليزي ASD بوسيله آمپلاتزر از طريق كاتتـر

4052

25

 

 

25/11/94

دكتر محمدحسين سلطاني

بررسي مقايسه مراقبت فعال و آموزش در منزل با مراقبت معمول بر ميزان خودمراقبتي، كيفيت زندگي، بستري مجدد و مرگ 1 ساله در بيماران با نارسايي قلب بستري در بيمارستان افشار در سال 94

4342

26

 

 

8/10/95

بهنام ابراهيمي

تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي چربي انسان به سلولهاي كارديوميوسيت با استفاده از مداخله در مسير سيگنالينگ Wnt/β catenin

4876

27

 

 

30/10/95

دكتر مالي

بررسي اثر افرودن نيتروگليسرين به محلول كارديوپلژي در حين عمل جراحي قلب باز بر ميزان ايسكمي قلب پس از عمل در بيماران مبتلا به نارسايي عروق كرونر قلب

5006

28

 

 

28/11/95

دكتر دستمالچي

بررسي فاكتورهاي خطرو شيوه زندگي در بيماران مبتلا به سكته قلبي زودرس و بستگان درجه 1 آنها در مقايسه با گروه كنترل

4329

29

 

 

22/12/95

دكتر سيدحسيني

بررسي ميزان فعاليت پژوهشي اعضاء هيئت علمي باليني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد و عوامل مؤثر بر آن طي دو سال گذشته

5048

30

 

 

30/8/96

الهام آخوندزاده

تاثير خودمديريتي بر خودكارآمدي و كيفيت زندگي بيماران تحت آنژيوپلاستي عروق كرونر در بيمارستان افشار يزد در سال1396

5475

31

 

 

25/2/97

دكتر وفائي نسب

مقايسه اثربخشي معنادرماني و كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي (MBSR) با درمان معمول بر استرس، اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران قلبي- عروقي

5556

32

 

 

30/5/97

دكتر شهريار مالي

مقايسه ميزان وقوع عارضه سرفه ناشي از مصرف كاپتوپريل ولوزارتان در بيماران بعد از عمل جراحي باي پس كرونر

6017

33

 

 

29/8/97

دكتر محسن ميرزايي

بررسي شيوع "پره ديابت" و "ديابت تشخيص داده نشده" در افراد 69-20 ساله شهرستان يزد

6211

34

 

 

29/8/97

دكتر كاظميني

بررسي تاثير تدابير طب ايراني بر كيفيت زندگي بيماران با نارسايي مزمن قلب

5990

35

 

 

27/9/97

نسترن احمدي

آمايش داده هاي سلامت قلب و روان مردم يزد (طرح ياس) به ‏وسيله روش هاي داده كاوي

4927

36

 

 

 

دكتر ياسر رضاپور

طراحي و اثربخشي الگوي مداخله اي همراهي موفق در همسران بيماران تحت عمل جراحي قلب برمبناي تحليل كيفي عوامل موثر بر مشاركت همسر در فرايند درمان: يك مطالعه آميخته كيفي-كمي

5780

37

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/15
تعداد بازدید:
168
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal