دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
عناوين مصوب و اولويت هاي پژوهشي

عناودن مصوب شوراي پژوهشي

1.      بررسي و مقايسه رابطه عملكرد شغلي با هوش معنوي و سر سختي شغلي در كار كنان اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني شهر يزد در سال 1395

2.      بررسي  ميزان رضايتمندي دريافت كنندگان خدمات فوريتهاي پزشكي 115 شهرستان بافق طي سال 1394                                   

3.      بررسي ميزان آگاهي  بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي يزد در برابر بلايا با استفاده از ابزار ملي                                     

4.      بررسي عوامل مرتبط با اقدام  خود كشي در افراد سالمند مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر يزد در سال  1395                              

5.      بررسي واكنش حجاج بيت الله الحرام شهر يزد در مقابله با حادثه منا در سال 1394                                                            

6.       بررسي اپيدميولوژيك علل نيازبه دريافت خدمات اورژانس 115 درافرادسالمند درسال 1393

7.      بررسي سوانح وحوادث خانگي درسالمندان مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي آموزشي شهرستان يزد درسال 1394

8.      بررسي عملكردمركزحوادث وفوريتهاي پزشكي استان يزد به تفكيك پايگاههاي شهري يزد درسال 1393

9.      بررسي ميزان آگاهي ونگرش وعملكردرانندگان جاده اي شهريزد درخصوص اقدامات اوليه پزشكي درمصدومين جاده اي

10. بررسي اپيدميولوژيك علل نيازبه دريافت خدمات اورژانس 115 درافرادسالمنددرسال 1393

11. بررسي وضعييت ايمني دربرابرحريق بيمارستانهاي سطح شهريزد در6ماهه دوم سال 91

12. ارزيابي ميزان آمادگي بيمارستانهاي استان يزدازنقطه نظربحران

13. بررسي ميزان رضايت شغلي وعوامل موثربرآن ازديدگاه پرسنل فوريتهاي پزشكي درسال 1391

14. بررسي رابطه تعادل كار-خانواده وكيفييت زندگي درپرسنل عملياتي شاغل درپايگاههاي شهري اورژانس 115 سطح شهريزد،1391

15. بررسي عوامل ميكروبي (باكتريايي وقارچي) بيماري زاي مهم دركابين عقب آمبولانسها ي اسپيرينتراورژانسهاي شهري 115 استان يزد

16. شناسايي وارزيابي ريسك خطرات خانگي شهريزد

17. بررسي چهره اپيدميولوژيك سوانح وحوادث ترافيكي شهريزد درسالهاي 85-89

 

18. بررسي ميزان رضايت ونگرش تكنسينهاي شاغل درپايگاههاي شهري اورژانس 115 سطح شهريزد از دوشيوه آموزش مجازي وسنتي در6ماه دوم سال 90

19. بررسي تاثيرآموزش احياي قلبي ريوي شاهد برآگاهي دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي شهريزد

20. بررسي فرسودگي شغلي  وعوامل موثر آن در پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني  كاظميه استان يزد در 1392                                                                               

21. بررسي سطح استرس وعوامل ايجاد كننده آن در پرسنل شاغل در پايگاههاي شهري اورژانس 115سطح شهر يزد1392

22. بررسي ميزان رضايتمندي گيرندگان خدمات از مركز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي استان يزد در سال 1391

23. كار آزمايي باليني تاثير ، شناسايي،پايش،مشاوره و آموزش به بيماران قلبي در خدمات پيش بيمارستاني

24. بررسي اثر اكسيژن تراپي بركيفيت خواب پرسنل شبكار بيمارستان شهيد صدوقي

25. بررسي ميزان فراواني علل فوريتهاي پزشكي در ماموريت هاي انجام شده توسط اورژانس 115شهرستان بافق طي سال 1393

26. بررسي تاثير آموزشي بر ارتقاء كفايت ارائه خدمات اورژانسي بيمارستاني

27. بررسي وضعيت تناسب براي شغل كاركنان اورژانس 115يزد در سال 1394

 

 

اولويت هاي پژوهشي اعتياد

 

1)       نظام جامع پرسشگري از زندانيان ورودي به زندان ها وشناخت علل و عوامل مرتبط با گرايش به جرائم مواد مخدر پژوهش كيفي  در استان يزد

 

2)       مطالعه تطبيقي با ساير كشورها در امر مبارزه:انواع برخورد با مجرمان ،مجازاتها ،نحوه برخورد با انواع مواد و سياستهاي كاهش تقاضا

 

3)       ارزيابي سريع سو مصرف مواد در استان يزدrsa)

 

4)       ارزيابي مواد قانوني مندرج در برنامه ششم توسعه در عرصه ي مبارزه (سال اول 96)

 

5)       آسيب شناسي امر مبارزه طي 37 سال اخير (مطالعه كيفي)

 

6)       ارزيابي عملكرد دستگاه هاي امر مبارزه (مقابله با عرضه-كاهش تقاضا)در ابعاد مختلف با تاكييد بر آسيب شناسي ساختار دستگاه ها مطالعه كيفي

 

7)       علل و عوامل موثر در دسترسي آسان به مواد در جامعه

 

8)       علل و عوامل موثر در بروز اعتياد

 

9)       ميزان اثر بخشي قانون مبارزه با مواد مخدر

 

10)   حوزه زنان (اعتياد-صيانت-مداخلات)

 

11)   بررسي اثر بخشي مجازات اعدام از ديدگاه ساير كشورها و كشور ايران

 

12)   بررسي عوامل ماندگاري در ترك اعتياد

 

13)   تاثير عوامل محيطي ،مناسبات و ارتباطات در ترك اعتياد

 

14)   تاثير رژيم غذايي در ترك اعتياد

 

15)   تاثير ژنتيك و وراژت در اعتياد

 

16)   بررسي هزينه فايده سياستهاي امر مبارزه و هزينه هاي صورت پذيرفته (در چهار ركن) و تاثير آن در كشور

 

17)   ارزيابي ميزان اثر بخشي روش هاي در مان معتادان

 

 

 

18)   تببين كانون هاي اصلي درمان وپيشگيري از اعياد با در نظر گرفتن مولفه هاي اقتصادي ،اجتماعي،فرهنگي و....

 

اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات پيشگيري از حوادث ومقابله با بحران ها ي استان يزد

 

1)         بررسي انطباق نحوه ارائه خدمات در فوريتهاي پزشكي با استاندارد هاي بهداشتي درماني

 

2)         بررسي ميزان آگاهي شهروندان از خدمات فوريتهاي پزشكي 115

 

3)         بررسي وضعيت آمادگي پرسنل فوريتهاي پزشكي در مواجهه با حوادث غير مترقبه

 

4)         بررسي چگونگي سازمان دهي نيروهاي تخصصي درماني درحوادث غير مترقبه و بحران

 

5)         بررسي عملكرد كميته بحران در مراكز بهداشتي درمان يزد

 

6)         تعيين ميزان اثر راهكارهاي مناسب اصلاح رفتار هاي اجتماعي در پيشگيري از حوادث استان

 

7)         بررسي تاثير انجام 50-10در ارائه سرويس با كيفيت به مردم توسط كاركنان اورژانس 115

 

8)         بررسي مواد مسموميت با coدر استان (مرگ وميرو.....)

 

9)         بررسي ميزان مسموميت با متانول در مراكز درماني استان

 

10)       بررسي ميزان مهارت دانشجويان كارداني فوريتهاي پزشكي فارغ التحصيل از دانشگاه هاي كشور و مداخله در خصوص افزايش مهارت ايشان

 

11)       بررسي مقايسه  اي بين نحوه ارائه خدمت توسط كاركنان 115 داراي مدرك دانشگاهي با گروه ديگر

 

12)       بررسي ميزان كاربري بودن دوره هاي آموزشي امدادو نجات و كمك هاي اوليه از ديدگاه امدادگران و مربيان

 

13)       نقش فناوري اطلاعات درمديريت بحران

 

14)       برسي فراواني حوادث خانگي و روش هاي كاهش آن درجامعه ي تحت پوشش دانشگاه

 

15)       راهكارهاي اساسي درپيش بيني و پيشگيري از خطرات تهديد كننده زندگي در هنگام برخورد اوليه با بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد پيش از رسيدن به بيمارستان پيشگيري از مرگ ناگهاني (scd

 

16)       بررسي و تدوين طرح جامع شناخت بحران ها ي زيست محيطي استان يزد

 

17)       نقش NGOها در آماده سازي جامعه در مقابل حوادث و بحران ها

 

18)       تعامل NGOها با دستگاههاي مسول در زمان وقوع حوادث و بحران ها وبازسازي

 

19)       بررسي ميزان بقاء وپيامدهاي ناشي از احياء

 

20)       كاربرد لارنژيال ماسك در بيماران ترومايي سرو گردن در اورژانس هاي پيش بيمارستاني

 

21)       بررسي علل CPRناقص در EMS

 

22)       بررسي استاندارد هاي موجود در زمينه به كار گيري آلارم و آژير در آمبولانس

 

23)       مقايسه  اثر NED وDC Shock در EMS

 

24)       بررسي ميزان و علل وقوع تصادف در آمبولانس هاي 115 استان  و مداخله در خصوص كاهش آنها

 

25)       بررسي ميزان آگاهي و نگرش مردم نسبت به عوامل خطر ساز سوانح و حوادث و راهكار هاي  ارتقاي آنها

 

26)       بررسي توانمندي هاي كاركنان بهداشتي و درماني در بحران ها و بلاياي طبيعي

 

27)       اپيد ميولوژي حوادث وسوانح مختلف در شهرستان

 

28)       بررسي نقش آموزش پدافندغير عامل زيستي بر عملكرد كاركنان  دانشگاه علوم پزشكي

 

29)       شناسايي تهديدات شيميايي و بيولوژيكي در منابع و تاسيسات آبي از منظر پدافند شيميايي

 

30)       بررسي راهكار پدافند زيستي درمقابله با تهديدات در حوزه آب

 

31)       راهبرد پدافند زيستي درمقابله با تهديدات در حوزه غذا ودارو

 

32)       . بررسي ميزان آمادگي پدافند زيستي درمقابله با تهديدات در حوزه دام

 

33)       بررسي الگوي پدافند زيستي درمقابله با تهديدات در حوزه گياه

 

34)       .راهبردهاي  پدافند  شيميايي درمقابله با تهديدات

 

35)       .مطالعه و بررسي الگو ي تيم هاي CBRNEدر سيستم پيش بيمارستاني

 

36)       فرهنگ سازي وآموزش درمقابله با تهديدات زيستي

 

37)       مقايسه فصلي خودكشي ها در استان  درسه سال94،95،96بر اساس سن،نوع ،زمان 

 

38)       تعيين محلهاي پر حادثه از لحاظ تلفات و مصدومين در استان به صورت مقايسه اي در سال 95،96

 

39)       تحقيق در خصوص حوادث غير  ترافيكي پر تكرار با مصدوم بالا در 24 ساعت طي يك سال

 

40)       آمار اعزام آمبولانس به محل و انتقال بيمار بر اساس ضرورت و نتيجه 50-10پزشكان با تكنسينها در سر پايي بودن مصدومين

 

 

 

41)       آمار مقايسه اي فصلي گاز گرفتگي در استان بر اساس مكان ،زمان،نوع گاز گرفتگي

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/11
تعداد بازدید:
108
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal