دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آيين نامه ها

آيين نامه واحدهاي توسعه تحقيقات باليني و شوراهاي پژوهشي-بيمارستان هاي پژوهشي

Clinical Research Development Units (CRDU)

Hospital Research Development Committee (HRDC)

مقدمه:

تلاش جهت توسعه پژوهش هاي كاربردي و گسترش مرزهاي دانش موجب شكل گيري تفكر حمايت از تحقيقات باليني با استفاده از ظرفيتهاي بالقوه بيمارستان ها و اعضا هيئت علمي در بيمارستان هاي آموزشي-درماني از طرف معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شد. بر اين اساس واحدهاي توسعه تحقيقات باليني و شوراي پژوهشي بيمارستان ها با هدف ترغيب و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و فراهم نمودن تسهيلات جهت انجام پژوهش در بيمارستان هاي آموزشي تشكيل مي شوند.

ماده1- هدف كلي:

-         توسعه پژوهش هاي باليني

شوراي پژوهشي بيمارستان آموزشي و واحد حمايت از توسعه تحقيقات باليني به منظور توسعه كيفي و كمي پژوهش هاي باليني و هدايت آن ها به سوي اولويت ها به موجب اين آئين نامه در مراكز آموزشي-درماني تابعه دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهشي راه اندازي مي شود.

ماده2- اهداف اختصاصي:

1-    تشويق و ترغيب پژوهش هاي باليني در داانشگاه ها

2-    فراهم آوردن تسهيلات مورد نياز پژوهش هاي باليني

3-    توانمدسازي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دوره باليني

4-    ارتقاء كمي و كيفي مقالات پژوهشي

ماده 3- راه اندازي واحد تحقيقات باليني:

1-    اختصاص محل مناسب، فراهم آوري امكانات مناسب دستيابي به منابع و تامين نيروي انساني مورد نياز جهت انجام امور اداري و كامپيوتري به عهده بيمارستان مي باشد.

2-    اجراي برنامه هاي آموزشي مرتبط با پژوهش به منظور توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دوره هاي تخصصي و فوق تخصصي به عهده معاونت پژوهشي دانشگاه مي باشد.

3-    تامين مشاور آماري و اپيدميولوژي و مقاله نويسي به زبان انگليسي بر عهده معاونت پژوهشي خواهد بود.

ماده4- تشكيل شوراي پژوهشي بيمارستان آموزشي:

شوراي پژوهشي بيمارستان آموزشي به صورت اختياري و صرفا در بيمارستان هاي داراي واحد توسعه تحقيقات باليني به منظور تامين اهداف زير تشكيل مي شود:

1-    تصويب خط مشي پژوهشي بيمارستان در راستاي سياست هاي پژوهشي دانشگاه

 

     2- بسترسازي و تامين نيروي انساني و تسهيلات مورد نياز واحد توسعه تحقيقات باليني

3-    نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي پژوهشي

4-    تلاش در جهت ادغام فعاليت هاي پژوهشي در آموزش و درمان

5-    تلاش در جهت نهادينه كردن پژوهش در بيمارستان

6-     تلاش و بسترسازي جهت ثبت الكتروني اطلاعات بيماران

7-    بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي پيشنهادي و پايان نامه هاي تحقيقاتي دانشجويان.(طبق ضوابطي كه شوراي پژوهشي هر دانشگاه تفويض اختيار مي كند.)

تبصره1- بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي در شوراي پژوهشي بيمارستان تابع موازين اخلاقي مورد تاييد كميته اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي دانشگاه مي باشد.

ماده5- اعضاء پژوهشي بيمارستان عبارتند از:

1-    معاون پژوهشي دانشگاه يا نماينده ايشان

2-    رئيس بيمارستان

3-    معاون پژوهشي يا آموزشي بيمارستان (درصورت وجود)

4-    سرپرست واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان

5-    يك نفر از اعضاي هيئت علمي اپيدميولوژيست يا آمار حياتي

6-     حداقل يك نفر از اعضاء هيات علمي هر گروه تخصصي يا فوق تخصصي موجود در بيمارستان به انتخاب اعضاي هيات علمي آن گروه. لزوم شركت اين اعضا در جلسات به منظور بررسي طرح هاي پژوهشي بر حسب مورد و به تشخيص سرپرست واحد خواهد بود.

تبصره1- رئيس بيمارستان به عنوان رئيس شوراي پژوهشي و سرپرست واحد به عنوان دبير شورا تعيين مي شود.

تبصره2- اعضاي شوراي پژوهشي با حكم معاون پژوهشي دانشگاه براي مدت دوسال منصوب مي گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره3- سرپرست واحد بر حسب مورد مي تواند از ديگر اعضا گروه هاي تخصصي جهت بررسي طرح ها دعوت به عمل آورد.

ماده6- سرپرست واحد توسعه پژوهش هاي باليني:

-         سرپرست واحد به پيشنهاد رئيس بيمارستان و با حكم معاون پژوهشي دانشگاه منصوب مي گردد و انتصاب مجدد آن بلامانع است.

تبصره1- در صورتيكه شوراي پژوهشي در بيمارستان تشكيل شده باشد پيشنهاد سرپرست واحد به عهده شورا خواهد بود.

ماده7- منابع مالي واحد:

واحد توسعه تحقيقات باليني مي تواند از منابع مالي زير استفاده مي كند:

1-    حمايت هاي مالي معاونت پژوهشي دانشگاه براي اجراي طرح هاي تحقيقاتي

2-    كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

3-    درآمدهاي اختصاصي بيمارستان بر طبق مقررات جاري

تبصره1- طرح هاي پژوهشي با بودجه بيش از سقف تعيين شده لازم است جهت تخصيص بودجه به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال شود تا در دستور كار شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گيرد.

ماده 8- مراحل درخواست و صدور موافقت

راه اندازي واحد توسعه تحقيقات باليني و شوراي پژوهشي با درخواست معلونت پژوهشي دانشگاه و بررسي و تصويب آن در معاونت تحقيقات و فناوري صورت مي گيرد.

تبصره1- الف- رئيس بيمارستان مربوطه بايد موافقت كتبي خود را با راه اندازي واحد طبق ضوابط ماده 3 اعلام نمايد.

            ب- سيستم كتابخانه بيمارستان باز و امكان دسترسي مناسب به منابع پايه و روزآمد وجود داشته باشد.

            پ- امكان دسترسي آسان به اينترنت در محل واحد وجود داشته باشد.

اين آيين نامه در 8 ماده و 7 تبصره در تاريخ 10/11/1387 در معاونت تحقيقات و فناوري به تصويب رسيد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/07
تعداد بازدید:
70
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal