دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دكتر محمدحسن عبداللهي