دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مرداد

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

توضيحات

مراقبت هاي پرستاري در بيماري هاي پوستي

(8ساعت شغلي)

پرستاري ، اتاق عمل ، بهياري، هوشبري، ماما

98/4/29

98/5/1

روز اول: ساعت 11 الي 14

روز دوم: ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

آموزش بهبود فرآيند ها بر اساس مدل هاي استاندارد

(6ساعت شغلي)

كليه پست ها و كليه رشته ها

(فوق ديپلم به بالاتر)

98/5/2

98/5/7

98/5/9

ساعت 7 الي 9 صبح

مركز ناباروري

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

مراقبت هاي قبل و بعد از انجام تست هاي تهاجمي و غيرتهاجمي قلبي

(8ساعت شغلي)

پزشك،پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي ، اپراتور بيسيم با مدرك پرستاري

98/5/2

98/5/3

_

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

تكنيك هاي مصاحبه در بيماران روانپزشكي

(6ساعت شغلي)

پرستار . روانشناس . گفتار درمان. كاردرمان

98/5/3

98/5/10

ساعت 8 الي 11

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

حاملگي خارج از رحم ( EP)

(6ساعت شغلي)

متخصص زنان،پزشك، مترون . سوپروايزر . سرپرستار . پرستار . اتاق عمل . هوشبري . تكنسين فوريت ها

98/5/3

ساعت 8 الي 14

بيمارستان آيت اله خاتمي خاتم

_

تشخيص و درمان عوارض شايع در شيمي درماني

(6ساعت شغلي)

پرستار و بهيار

98/5/6

_

مركز پرتو درماني شهيد رمضانزاده

-

دوره تخصصي ccu

(34 ساعت شغلي)

پرستار

98/04/29

98/04/31

98/05/2

98/05/5

98/05/7

98/05/9

98/05/12

98/05/14

98/05/16

98/05/19

ساعت 8 الي 12

بيمارستان افشار

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

خدمات

98/5/8

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي

_

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

(تكرار)

خدمات

98/5/9

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي

_

نهادينه كردن حجاب در محيط هاي اداري

(6ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/5/9

ساعت 8 الي 14

بيمارستان خاتم هرات

_

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

خدمات

98/5/10

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهداي محراب

_

پرستاري در اورژانسهاي نورولوژي

(8 ساعت شغلي)

پزشك متخصص پزشك عمومي- مديريت خدمات پرستاري- سوپروايزر-سر پرستار- پرستار-بهيار-اتاق عمل-بيهوشي- فوريتهاي پزشكي(ديپلم وبالاتر)

98/5/10

ساعت 7 الي 15

بيمارستان  شهيد دكتر رهنمون

_

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راه هاي مديريت آن

(4ساعت شغلي)

پرستار . بهيار . خدمات

98/5/10

 

ساعت 8 الي 12

بيمارستان وليعصر بافق

_

مديريت بحران و ترياژ به روش START و SAVE

(8ساعت شغلي)

رشته هاي تشخيصي- درماني

98/5/9

98/5/10

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهداي محراب

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راه هاي مديريت آن

(4ساعت شغلي)

پرستار . بهيار . خدمات

98/5/12

 

ساعت 12 الي 16

بيمارستان وليعصر بافق

_

برخورد با مسموميت  هاي ناشي از اپيوم

(6ساعت شغلي)

پزشك ، ماما ، پرستار ، بهيار ، بيهوشي و اتاق عمل

98/5/13

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي

_

برخورد با مسموميت  هاي ناشي از اپيوم

(6ساعت شغلي)

(تكرار)

پزشك ، ماما ، پرستار ، بهيار ، بيهوشي و اتاق عمل

98/5/14

ساعت 14 الي 20

بيمارستان شهيد صدوقي

_

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

خدمات

98/5/14

ساعت 8 الي 12

مركز جامع روانپزشكي

_

برخورد با مسموميت  هاي ناشي از اپيوم

(6ساعت شغلي)

پزشك ، ماما ، پرستار ، بهيار ، بيهوشي و اتاق عمل

98/5/14

98/5/17

ساعت 8 الي 11

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

اورژانس هاي تنفسي و مراقبتهاي پرستاري

(12ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-ماما-فوريت هاي پزشكي-اتاق عمل-هوشبري-بهيار، پزشك، فيزيوتراپ، كاردرمان

98/5/15

98/5/16

ساعت 14 الي 20

بيمارستان شهداي محراب

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتهاي پزشكي

(ديپلم وبالاتر)

98/5/15

98/5/16

ساعت 13 الي 16

بيمارستان  شهيد دكتر رهنمون

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

شبكه هاي اجتماعي مجازي و امنيت عمومي

(4 ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/05/15

98/05/16

 

ساعت 11 الي 13

بيمارستان افشار

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

پرستاري در سالمندان

(8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار

98/5/16

98/5/16

ساعت 8الي 12

مركز جامع روانپزشكي

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

(تكرار)

پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتهاي پزشكي

(ديپلم وبالاتر)

98/5/17

ساعت 7 الي 13

بيمارستان  شهيد دكتر رهنمون

_

اصول مراقبت در بيماران با بلوك هاي قلبي

(6ساعت شغلي)

(تكرار)

مترون . سوپروايزر . سرپرستار . پرستار ،بهيار . اتاق عمل و هوشبري و تكنسين فوريت ها

98/5/19

ساعت 14 الي 20

بيمارستان شهيد صدوقي

_

اورژانس هاي كليه و مراقبتهاي پرستاري

(8ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، تكنسين فوريت هاي پزشكي، بيهوشي، اتاق عمل

98/5/22

98/5/23

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهداي محراب

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

آريتمي هاي قلبي

(8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل، بيهوشي،تكنسين فوريتهاي پزشكي

98/5/22

98/5/23

ساعت 9 الي 13

بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

شبكه هاي اجتماعي مجازي و امنيت عمومي

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/5/23

ساعت 8 الي 12

مركز جامع روانپزشكي

_

اصول پاكسازي و ضدعفوني  ويژه خدمات

(6 ساعت شغلي)

خدمات

98/05/23

98/05/24

 

ساعت 8 الي 14

بيمارستان افشار

تاريخ دوم تكرار مي باشد.

حاملگي خارج از رحم

(6ساعت شغلي)

پزشك . مترون . سوپروايزر . سرپرستار .پرستار . بهيار . ماما . اتاق  عمل . هوشبري. تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/5/24

 

ساعت 8 الي 14

بيمارستان وليعصر بافق

_

شبكه هاي اجتماعي مجازي و امنيت عمومي

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/5/30

ساعت 9 الي 13

بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه

_

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/5/28

98/5/31

ساعت 8 الي 11

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد.

سلول درماني در بيماري ها

(8ساعت شغلي)

پستهاي پزشك عمومي - آزمايشگاه- پرستار- ماما كاردان و بالاتر

98/5/31

98/6/2

98/6/5

98/6/7

 

ساعت 7 الي 9

مركز ناباروري

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/30
تعداد بازدید:
620
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal