دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مرداد

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

توضيحات

مراقبت هاي پرستاري در بيماري هاي پوستي

(8ساعت شغلي)

پرستاري ، اتاق عمل ، بهياري، هوشبري، ماما

98/4/29

98/5/1

روز اول: ساعت 11 الي 14

روز دوم: ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

آموزش بهبود فرآيند ها بر اساس مدل هاي استاندارد

(6ساعت شغلي)

كليه پست ها و كليه رشته ها

(فوق ديپلم به بالاتر)

98/5/2

98/5/7

98/5/9

ساعت 7 الي 9 صبح

مركز ناباروري

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

مراقبت هاي قبل و بعد از انجام تست هاي تهاجمي و غيرتهاجمي قلبي

(8ساعت شغلي)

پزشك،پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي ، اپراتور بيسيم با مدرك پرستاري

98/5/2

98/5/3

_

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

تكنيك هاي مصاحبه در بيماران روانپزشكي

(6ساعت شغلي)

پرستار . روانشناس . گفتار درمان. كاردرمان

98/5/3

98/5/10

ساعت 8 الي 11

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

حاملگي خارج از رحم ( EP)

(6ساعت شغلي)

متخصص زنان،پزشك، مترون . سوپروايزر . سرپرستار . پرستار . اتاق عمل . هوشبري . تكنسين فوريت ها

98/5/3

ساعت 8 الي 14

بيمارستان آيت اله خاتمي خاتم

_

تشخيص و درمان عوارض شايع در شيمي درماني

(6ساعت شغلي)

پرستار و بهيار

98/5/6

_

مركز پرتو درماني شهيد رمضانزاده

-

دوره تخصصي ccu

(34 ساعت شغلي)

پرستار

98/04/29

98/04/31

98/05/2

98/05/5

98/05/7

98/05/9

98/05/12

98/05/14

98/05/16

98/05/19

ساعت 8 الي 12

بيمارستان افشار

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

خدمات

98/5/8

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي

_

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

(تكرار)

خدمات

98/5/9

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي

_

نهادينه كردن حجاب در محيط هاي اداري

(6ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/5/9

ساعت 8 الي 14

بيمارستان خاتم هرات

_

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

خدمات

98/5/10

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهداي محراب

_

پرستاري در اورژانسهاي نورولوژي

(8 ساعت شغلي)

پزشك متخصص پزشك عمومي- مديريت خدمات پرستاري- سوپروايزر-سر پرستار- پرستار-بهيار-اتاق عمل-بيهوشي- فوريتهاي پزشكي(ديپلم وبالاتر)

98/5/10

ساعت 7 الي 15

بيمارستان  شهيد دكتر رهنمون

_

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راه هاي مديريت آن

(4ساعت شغلي)

پرستار . بهيار . خدمات

98/5/10

 

ساعت 8 الي 12

بيمارستان وليعصر بافق

_

مديريت بحران و ترياژ به روش START و SAVE

(8ساعت شغلي)

رشته هاي تشخيصي- درماني

98/5/9

98/5/10

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهداي محراب

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راه هاي مديريت آن

(4ساعت شغلي)

پرستار . بهيار . خدمات

98/5/12

 

ساعت 12 الي 16

بيمارستان وليعصر بافق

_

برخورد با مسموميت  هاي ناشي از اپيوم

(6ساعت شغلي)

پزشك ، ماما ، پرستار ، بهيار ، بيهوشي و اتاق عمل

98/5/13

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي

_

برخورد با مسموميت  هاي ناشي از اپيوم

(6ساعت شغلي)

(تكرار)

پزشك ، ماما ، پرستار ، بهيار ، بيهوشي و اتاق عمل

98/5/14

ساعت 14 الي 20

بيمارستان شهيد صدوقي

_

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

خدمات

98/5/14

ساعت 8 الي 12

مركز جامع روانپزشكي

_

برخورد با مسموميت  هاي ناشي از اپيوم

(6ساعت شغلي)

پزشك ، ماما ، پرستار ، بهيار ، بيهوشي و اتاق عمل

98/5/14

98/5/17

ساعت 8 الي 11

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

اورژانس هاي تنفسي و مراقبتهاي پرستاري

(12ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-ماما-فوريت هاي پزشكي-اتاق عمل-هوشبري-بهيار، پزشك، فيزيوتراپ، كاردرمان

98/5/15

98/5/16

ساعت 14 الي 20

بيمارستان شهداي محراب

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتهاي پزشكي

(ديپلم وبالاتر)

98/5/15

98/5/16

ساعت 13 الي 16

بيمارستان  شهيد دكتر رهنمون

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

شبكه هاي اجتماعي مجازي و امنيت عمومي

(4 ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/05/15

98/05/16

 

ساعت 11 الي 13

بيمارستان افشار

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

پرستاري در سالمندان

(8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار

98/5/16

98/5/16

ساعت 8الي 12

مركز جامع روانپزشكي

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

(تكرار)

پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتهاي پزشكي

(ديپلم وبالاتر)

98/5/17

ساعت 7 الي 13

بيمارستان  شهيد دكتر رهنمون

_

اصول مراقبت در بيماران با بلوك هاي قلبي

(6ساعت شغلي)

(تكرار)

مترون . سوپروايزر . سرپرستار . پرستار ،بهيار . اتاق عمل و هوشبري و تكنسين فوريت ها

98/5/19

ساعت 14 الي 20

بيمارستان شهيد صدوقي

_

اورژانس هاي كليه و مراقبتهاي پرستاري

(8ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، تكنسين فوريت هاي پزشكي، بيهوشي، اتاق عمل

98/5/22

98/5/23

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهداي محراب

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

آريتمي هاي قلبي

(8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل، بيهوشي،تكنسين فوريتهاي پزشكي

98/5/22

98/5/23

ساعت 9 الي 13

بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد

شبكه هاي اجتماعي مجازي و امنيت عمومي

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/5/23

ساعت 8 الي 12

مركز جامع روانپزشكي

_

اصول پاكسازي و ضدعفوني  ويژه خدمات

(6 ساعت شغلي)

خدمات

98/05/23

98/05/24

 

ساعت 8 الي 14

بيمارستان افشار

تاريخ دوم تكرار مي باشد.

حاملگي خارج از رحم

(6ساعت شغلي)

پزشك . مترون . سوپروايزر . سرپرستار .پرستار . بهيار . ماما . اتاق  عمل . هوشبري. تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/5/24

 

ساعت 8 الي 14

بيمارستان وليعصر بافق

_

شبكه هاي اجتماعي مجازي و امنيت عمومي

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/5/30

ساعت 9 الي 13

بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه

_

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/5/28

98/5/31

ساعت 8 الي 11

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد.

سلول درماني در بيماري ها

(8ساعت شغلي)

پستهاي پزشك عمومي - آزمايشگاه- پرستار- ماما كاردان و بالاتر

98/5/31

98/6/2

98/6/5

98/6/7

 

ساعت 7 الي 9

مركز ناباروري

شركت در تمام جلسات الزامي مي باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/30
تعداد بازدید:
760
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal