دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تير

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

دوره توجيهي ارزشيابي عملكرد كاركنان

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/4/2

ساعت 8 الي 12

بيمارستان ضيايي اردكان

مراقبتهاي پرستاري در بيماريهاي پوستي

(8ساعت شغلي)

پرستاري ، اتاق عمل ، بهياري، هوشبري، ماما

98/4/2(دوره اول)

98/4/2(تكرار دوره اول)

ساعت 8 الي 12

ساعت :16 الي 20

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/4/3

ساعت8 الي 14

مركز جامع روانپزشكي

مراقبتهاي پرستاري در بيماريهاي پوستي

(8ساعت شغلي)

پرستاري ، اتاق عمل ، بهياري، هوشبري، ماما

98/4/5(دوره دوم)

98/4/5(تكرار دوره دوم)

ساعت 8 الي 12

ساعت :16 الي 20

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

اصول تهويه مكانيكي و استفاده از ونتيلاتور

(8 ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، اتاق عمل، بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

(ديپلم و بالاتر)

98/04/9

98/04/10

 

ساعت 8 الي 12

بيمارستان افشار

چالش هاي پرستاري در كروپ و آسم

(4ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل، بيهوشي

98/4/9

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي

چالش هاي پرستاري در كروپ و آسم

(4ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل، بيهوشي

98/4/10

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/4/10

 

ساعت: 7:30الي 13:30

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/4/11

98/4/12

ساعت 10 الي 13

بيمارستان خاتم الانبياء

اصول مراقبت در بيماران با پنوموتوراكس و هموتوراكس

(6 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/4/11

98/4/12

ساعت 13 الي 16

بيمارستان شهيد رهنمون

حاملگي خارج از رحم ( EP)

(6ساعت شغلي)

متخصص زنان،پزشك، مترون . سوپروايزر . سرپرستار . پرستار . اتاق عمل . هوشبري . تكنسين فوريت ها

98/4/11

98/4/18

ساعت 8 الي 11

ساعت 13 الي 16

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

اصول مراقبت در بيماران با پنوموتوراكس و هموتوراكس

(6 ساعت شغلي)

تكرار دوره

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/4/13

ساعت 7 الي 13

بيمارستان شهيد رهنمون

پرستاري در سالمندان

(8ساعت شغلي)

مدير خدمات پرستاري-سوپروايزر-پرستار-ماما-بهيار-كمك بهيار-فوريتهاي پزشكي-اتاق عمل-بيهوشي، فيزيوتراپ

98/6/7

98/6/14

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهداي محراب

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راههاي مديريت آن

(4ساعت شغلي)

پرستار_ بهيار _خدمات

98/4/15

ساعت 9 الي 13

بيمارستان شهيد صدوقي

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

خدمات

98/4/16

23/4/1398

98/4/30

ساعت 8 الي 10

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

حفاظت در پرتوهاي غيريونيزان

(4ساعت شغلي)

پرستار، بيهوشي، اتاق عمل، ماما، پزشك، راديولوژي، راديوتراپي، فيزيوتراپي

98/4/17

ساعت8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي

نحوه مراقبت از بيماران با خطر خودكشي و فرار

(8ساعت شغلي)

پرستار. بهيار . كمك بهيار.كاردرمان. روانشناس.گفتار درمان، فوريت هاي پزشكي، اپراتور بيسيم بامدرك پرستاري

98/4/16

98/4/17

 

ساعت 8 الي 12

مركز جامع روانپزشكي

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/4/17

(تكرار دوره)

ساعت: 15-21

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

بهينه سازي تصاوير در بخش تصوير برداري

(8ساعت شغلي)

كاردان و كارشناس راديولوژي و راديوتراپي

98/4/17

98/4/24

 

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

اورژانس هاي تنفسي و مراقبت هاي تنفسي

(12ساعت شغلي)

پزشك-پرستار-بهيار-تكنيسين فوريت هاي پزشكي-اتاق عمل-بيهوشي-فيزيوتراپ- كار درمان

98/4/17

98/4/24

 98/4/31

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

ارزيابي مهارت هاي باليني پرستاري

(6 ساعت شغلي)

مترون، سوپروايزر باليني، سوپروايزر آموزشي، سرپرستار

98/04/18

98/04/19

98/04/20

ساعت 9 الي 11

بيمارستان افشار

اصول تهويه مكانيكي و استفاده از ونتيلاتور

 (8 ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، اتاق عمل، بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

(ديپلم و بالاتر)

98/4/18

98/4/19

ساعت 8 الي 12

بيمارستان خاتم الانبياء

حفاظت در پرتوهاي غيريونيزان

(4ساعت شغلي)

پرستار، بيهوشي، اتاق عمل، ماما، پزشك، راديولوژي، راديوتراپي، فيزيوتراپي

98/4/19

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي

اصول تهويه مكانيكي و استفاده از ونتيلاتور

 (8 ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، اتاق عمل، بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

(ديپلم و بالاتر)

98/4/20

98/4/24

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

گام دوم انقلاب

(6ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/4/20

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهداي محراب

اصول تهويه مكانيكي و استفاده از ونتيلاتور

(تكرار دوره)

(8 ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، اتاق عمل، بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

(ديپلم و بالاتر)

98/04/23

98/04/22

 

ساعت 8 الي 12

بيمارستان افشار

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راههاي مديريت آن

(4ساعت شغلي)

پرستار_ بهيار _خدمات

98/4/25

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

اصول مراقبت در بيماران با بلوك هاي قلبي

(6 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/4/25

98/4/26

ساعت 13 الي 16

بيمارستان شهيد رهنمون

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

خدمات

98/4/25

98/4/30

ساعت 18 الي 15

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

اصول مراقبت در بيماران با بلوك هاي قلبي

(تكراردوره)

(6 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/4/27

ساعت 7 الي 13

بيمارستان شهيد رهنمون

انواع درن و مراقبت هاي پرستاري آن

(4ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،تكنيسين اتاق عمل فوريت هاي پزشكي، هوشبري

98/4/29

ساعت8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي

انواع درن و مراقبت هاي پرستاري آن

(4ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،تكنيسين اتاق عمل فوريت هاي پزشكي، هوشبري

98/4/30

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/4/30

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهداي محراب

مديريت بحران و ترياژ به روش START و SAVE

(8ساعت شغلي)

رشته هاي تشخيصي- درماني

98/4/30

98/4/31

ساعت 8 الي 12

بيمارستان خاتم الانبياء

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/10
تعداد بازدید:
488
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal