دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فرم خلاصه مشخصات

فرم خلاصه مشخصات دوره هاي آموزشي مصوب

1) عنوان آموزش :1

 كتواسيدوز ديابتي در اطفال و كودكان

2) كد :

3) هدف آموزش:

آشنايي فراگيران با بيماري واقدامات مراقبتي آن جهت كاهش عوارض

4) عنوان رشته شغلي : پزشك،پرستار

5) عنوان پست يا پستهاي مورد نظر : پزشك، پرستار

6) طبقه شغلي مورد نظر :

 

7)مدرك و رشته تحصيلي :

ليسانس و بالاتر

8) مدت آموزش به ساعت:

نظري : 6

عملي:

9) نوع آموزش

اختياري    

10) سرفصلهاي آموزش :

فيزيوپاتولوژي،يافته هاي آزمايشگاهي،تظاهرات باليني، پيشگيري ومراقبت هاي پرستاري ،ارزيابي شدت كم آبي،جبران آب والكتروليت

11) مجري يا مجريان آموزش :

معاونت درمان ( بيمارستان آيت الله خاتمي هرات)

12) شيوه اجراي آموزش :

حضوري

13) روش ارائه و اجراي محتوي(اجراي دوره) :

كلاس درس،كارگاه آموزشي،ديداري شنيداري،سمينار

14) روش ارزشيابي :

آزمون كتبي،شفاهي

15) پايش و اثربخشي دوره :

آزمون پايان دوره،پيش آزمون و پس آزمون،تكميل فرم نظر سنجي

16) پيش نيازهاي دوره :

ندارد

17) تعيين حيطه آموزش :

دانشي،نگرشي،مهارتي

18) نوع دوره :

               شغلي

 19) حالت دوره آموزشي :

باز آموزي

20 ) وسايل آموزشي و كمك آموزشي :

كامپيوتر،وايت برد،پروژكتور،كتابچه آموزشي

20) هزينه تقريبي دوره :

50000 ريال به ازاي هر نفر

21) منابع آموزشي: گايدلاين غدد متابوليسم هاريسون 2015، نوشته كامران احمدي

22) شرايط مدرسين دوره :متخصص اطفال،كارشناس ارشد پرستاري

23)  شيوه نظارت بر دوره آموزشي :حضور وغياب،حضوررابط آموزشي،آزمون پايان دوره

نام و نام خانوادگي مسئول مربوطه  :   زهرا سليم آبادي          تاريخ: 18/11/1396

    عنوان پست سازماني :         سوپروايزر آموزشي                         امضاء:

موارد مندرج در فرم مورد تاييد ميباشد.

 نام ونام خانوادگي معاونت مربوطه:           دكتر علي دهقان                           تاريخ: 20/11/1396

عنوان پست سازماني :                                معاون درمان                                       امضاء:


فرم خلاصه مشخصات دوره هاي آموزشي مصوب

1) عنوان آموزش :2

 مديريت بحران در بيمارستان

2) كد :

3) هدف آموزش:

توانمند نمودن فراگيران در زمينه مديريت بحران در بيمارستان

4) عنوان رشته شغلي :

كليه رشته هاي درماني

5) عنوان پست يا پستهاي مورد نظر : كليه پست هاي درماني

6) طبقه شغلي مورد نظر :

 

7)مدرك و رشته تحصيلي :

كليه مقاطع تحصيلي

8) مدت آموزش به ساعت:

نظري : 10

عملي :

9) نوع آموزش :

اختياري

    

10) سرفصلهاي آموزش :

- تعريف بحران

- انواع بحران

- مديريت بحران در بيمارستان (مديريت قبل از بحران- مديريت بعد از بحران)

- تيم مديريت بحران در بيمارستان

- تصميم گيري در بحران

11) مجري يا مجريان آموزش :

معاونت درمان(بيمارستان خاتم الانبياء(ص) ابركوه)

12) شيوه اجراي آموزش :

غيرحضوري

13) روش ارائه و اجراي محتوي(اجراي دوره) :

منابع آموزشي الكترونيكي (فايل هاي آموزشي به صورت PDFو پاور پوينت)

14) روش ارزشيابي :

آزمون غيرحضوري

15) پايش و اثربخشي دوره :

آزمون پايان دوره،تكميل فرم نظرسنجي

16) پيش نيازهاي دوره :

ندارد

17) تعيين حيطه آموزش :

دانشي ، نگرشي ، مهارتي

18) نوع دوره :

             شغلي

 19) حالت دوره آموزشي :

نو آموزي

20 ) وسايل آموزشي و كمك آموزشي :

كامپيوتر-پروژكتور-وايت برد-كتابچه آموزشي

20) هزينه تقريبي دوره :

50000 ريال به ازاي هر نفر

21) منابع آموزشي: برنامه كشوري آمادگي بيمارستاني در حوادث و بلايا، تاليف دكتر حميدرضا خانكه و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ، آخرين ويرايش

22) شرايط مدرسين دوره :كارشناس مديريت بحران در بلايا

23)  شيوه نظارت بر دوره آموزشي :حضور و غياب ، حضور رابط آموزشي ، آزمون پايان دوره

نام و نام خانوادگي مسئول مربوطه  :   اسماعيل فلاح مهرآبادي          تاريخ: 07/11/96

    عنوان پست سازماني :         سوپروايزر آموزشي                                        امضاء:

موارد مندرج در فرم مورد تاييد ميباشد.

 نام ونام خانوادگي معاونت مربوطه:           دكتر علي دهقان                           تاريخ: 20/11/1396

عنوان پست سازماني :                                معاون درمان                                       امضاء:

 


 

فرم خلاصه مشخصات دوره هاي آموزشي مصوب

1) عنوان آموزش :3

 دوره تخصصي ICU

2) كد :

3) هدف آموزش:

ارتقاء سطح علمي و مهارتي پرستاران شاغل در بخش هاي ICU، اورژانس، داخلي

4) عنوان رشته شغلي :

پرستاري

5) عنوان پست يا پستهاي مورد نظر :  پرستار

6) طبقه شغلي مورد نظر :

 

7)مدرك و رشته تحصيلي :

كارشناس و بالاتر (ويژه پرسنل جديدالورود)

8) مدت آموزش به ساعت:

نظري :34

عملي:

9) نوع آموزش :

الزامي       

10) سرفصلهاي آموزش :

-آناتومي و فيزيولوژي تنفس و معاينات سيستم تنفسي

-تفسير گازهاي خوني شرياني

-تفسير راديوگرافي قفسه سينه

-مفاهيم پايه اي تهويه مكانيكي و مدهاي تهويه اي و عوارض تهويه مكانيكي و مديريت عوارض

-مراقبت از تراكئوستومي و لوله تراشه

-محاسبه سطح هوشياري

-فيزيولوزي زخم ، درمان و كنترل زخم بستر

-مانيتورينگ هموديناميك و مراقبت از بيماران با اختلال هموديناميك

-اورژانس هاي قلبي در بخش مراقبت ويژه

-مايع درماني و تغذيه

-مراقبت از چشم و دهان

11) مجري يا مجريان آموزش :

معاونت درمان(بيمارستان امام جعفر صادق (ع)ميبد)

12) شيوه اجراي آموزش :

حضوري

13) روش ارائه و اجراي محتوي(اجراي دوره) :

كارگاه آموزشي، كلاس درس، ديداري شنيداري

14) روش ارزشيابي :

آزمون كتبي، كارعملي

15) پايش و اثربخشي دوره :

پس آزمون و نظر سنجي

16) پيش نيازهاي دوره :

ندارد

17) تعيين حيطه آموزش :

دانش، نگرشي، مهارتي

18) نوع دوره :

شغلي

19) حالت دوره آموزشي :

باز آموزي

20 ) وسايل آموزشي و كمك آموزشي: تجهيزات سمعي بصري

21) هزينه تقريبي دوره :250000 تومان به ازاء هر نفر

21) منابع آموزشي: مرجع سريع مراقبتهاي ويژه ترجمه پريسا مرادي مجد، فاطمه بهشت آيين، زهرا اشعري زير نظر دكتر احمدعلي اسدس نوقابي، نوبت اول 1394،انتشارات بشري

-اصول تهويه مكانيكي براي پرستاران نويسنده پروانه عسكري، هادي جعفري منش، نوبت اول 1394،انتشارات جامعه نگر

22) شرايط مدرسين دوره: پزشك/پرستار

24)  شيوه نظارت بر دوره آموزشي :حضور و غياب و آزمون پايان دوره

نام و نام خانوادگي مسئول مربوطه  :   الهام فلاح يخداني                      تاريخ:  11/6/1396

    عنوان پست سازماني :                                                 امضاء:

موارد مندرج در فرم مورد تاييد ميباشد0

 نام ونام خانوادگي معاونت مربوطه:          دكتر علي دهقان                   تاريخ: 19/6/1396

عنوان پست سازماني :                           معاون درمان                     امضاء:


فرم خلاصه مشخصات دوره هاي آموزشي مصوب

1) عنوان آموزش :4

 دوره تخصصي CCU

2) كد :

3) هدف آموزش:

هدف ارتقاي سطح توانمندي پرستاران براي مراقبت از بيماران بخش مراقبتهاي ويژه قلب و عروق

4) عنوان رشته شغلي :

پرستاري

5) عنوان پست يا پستهاي مورد نظر :  پرستار

6) طبقه شغلي مورد نظر :

 

7)مدرك و رشته تحصيلي :

كارشناسي و بالاتر(ويژه پرسنل جديدالورود)

8) مدت آموزش به ساعت:

نظري :34

عملي:

9) نوع آموزش :

الزامي       

10) سرفصلهاي آموزش :

-اصول مراقبت در بخش هاي ويژه

-ASSESSMENT در بيماران قلبي

-مباني الكتروكارديوگرام(آناتومي، فيزيولوزي قلب، و..)

-ديس ريتمي هاي سينوسي، دهليزي و جانكشنال

-ديس ريتمي هاي بطني

-بيماري هاي عروق كرونر(علائم روش هاي تشخيص- درمان)

-تست هاي تشخيص در بيماري هاي قلب و عروق

11) مجري يا مجريان آموزش :

معاونت درمان(بيمارستان امام جعفر صادق (ع)ميبد)

12) شيوه اجراي آموزش :

حضوري

13) روش ارائه و اجراي محتوي(اجراي دوره) :

كارگاه آموزشي، كلاس درس، ديداري شنيداري

14) روش ارزشيابي :

آزمون كتبي، كارعملي

15) پايش و اثربخشي دوره :

پس آزمون و نظر سنجي

16) پيش نيازهاي دوره :

ندارد

17) تعيين حيطه آموزش :

دانش، نگرشي، مهارتي

18) نوع دوره :

شغلي

19) حالت دوره آموزشي :

باز آموزي

20 ) وسايل آموزشي و كمك آموزشي: تجهيزات سمعي بصري

21) هزينه تقريبي دوره :200000 هزار تومان به ازاء هر نفر

21) منابع آموزشي:  مرجع سريع مراقبتهاي ويژه، ترجمه پريسا مرادي مجد، فاطمه بهشت آيين، زهرا اشعري زير نظر دكتر احمدعلي اسدي نوقابي، چاپ اول 1394، انتشارات جامعه نگر

-مراقبتهاي پرستاري CCU ، محمد بهنام مقدم، امير پيغان، محمدسعيد ميرزايي، سميه باشتي،1395، انتشارات جامعه نگر

22) شرايط مدرسين دوره: پزشك/پرستار

24)  شيوه نظارت بر دوره آموزشي :حضور وغياب، آزمون پايان دوره

نام و نام خانوادگي مسئول مربوطه  :   الهام فلاح يخداني                      تاريخ:  11/6/1396

    عنوان پست سازماني :                                                 امضاء:

موارد مندرج در فرم مورد تاييد ميباشد0

 نام ونام خانوادگي معاونت مربوطه:          دكتر علي دهقان                   تاريخ: 19/6/1396

عنوان پست سازماني :                           معاون درمان                     امضاء:


فرم خلاصه مشخصات دوره هاي آموزشي مصوب

1) عنوان آموزش :5

 دوره تخصصي مراقبتهاي نوزاد در NICU

2) كد :

3) هدف آموزش:

ارتقاي سطح دانش و توانايي هاي دانش پذيران در زمينه مراقبت از نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه Nicu و اتاق زايمان

4) عنوان رشته شغلي :

پرستاري -ديپلم بهياري-كاردان مامايي و بالاتر

5) عنوان پست يا پستهاي مورد نظر :  پرستار-بهيار-ماما

6) طبقه شغلي مورد نظر :

 

7)مدرك و رشته تحصيلي :

ديپلم و بالاتر(ويژه پرسنل جديدالورود)

8) مدت آموزش به ساعت:

نظري :34

عملي:

9) نوع آموزش :

الزامي       

10) سرفصلهاي آموزش :

-ويژگي هاي مراقبت استانداردها در بخش NICU

-مشخصات نوزاد طبيعي و آسيب پذيربررسي سلامت طبقه بندي نوزادان در معرض خطر صدمات وارد به نوزاد در حين تولد واصول تثبيت نوزاد

-اصول مايع درماني و دارو درماني در نوزادان- آناتومي عروق -تكنيك IV Therapy -كاربرد داروهاي وريدي، آنتي بيوتيك ها

-اصول پيشگيري از عفونت در NICU نگهداري و استريليزاسيون تجهيزات كنترل درد در نوزادان وتطابق با زندگي خارج رحم

-مراقبت خانواده محور ، محروميت ادراكات حسي ودريافت بيش از حد ..

-تهويه مكانيكي و مراقبتهاي پرستاري تنظيمات دستگاهها و آلارمها نحوه جداگردن نوزاد از دستگاه تهويه مكانيكي و اكستيوب كردن

-مداخلات پرستاري در انتيوباسيون و تراكياستوم

NIDCAP- تئوري سين اكتيو

تهويه و ونتيلاتور

 اصول احياي پيشرفته و مقدماتي  نوزاد در اتاق زايمان و NICU

كنترل آب و الكتروليت در نوزاد و مراقبتهاي مربوطه

بررسي و مديريت درجه حرارات نوزاد ,وضعيت عصبي

,تجويز سورفكتانت, حمايت تنفسي و اصول تهويه مكانيكيABG- بررسي و مديريت تنفسي نوزاد

هيپوگليسيمي اصول مانيتورينگ كردن نوزاد

-اورژانسهاي تنفسي در نوزادان

11) مجري يا مجريان آموزش :

معاونت درمان(بيمارستان امام جعفر صادق (ع)ميبد)

12) شيوه اجراي آموزش :

حضوري

13) روش ارائه و اجراي محتوي(اجراي دوره) :

كارگاه آموزشي، كلاس درس، ديداري شنيداري، كاراموزي در بالين

14) روش ارزشيابي :

آزمون كتبي، كارعملي

15) پايش و اثربخشي دوره :

پس آزمون و نظر سنجي

16) پيش نيازهاي دوره :

ندارد

17) تعيين حيطه آموزش :

دانش، نگرشي، مهارتي

18) نوع دوره :

شغلي

19) حالت دوره آموزشي :

باز آموزي

20 ) وسايل آموزشي و كمك آموزشي: تجهيزات سمعي بصري

21) هزينه تقريبي دوره :200000 هزار تومان به ازاء هر نفر

21) منابع آموزشي: مديريت در بخش مراقبت ويژه نوزادان، نويسنده پروين تترپور، نوبت اول 1394، انتشارات بشري

22) شرايط مدرسين دوره: پزشك/پرستار

24)  شيوه نظارت بر دوره آموزشي :حضور و غياب و آزمون پايان دوره

نام و نام خانوادگي مسئول مربوطه  :   الهام فلاح يخداني                      تاريخ:  12/6/1396

    عنوان پست سازماني :                                                 امضاء:

موارد مندرج در فرم مورد تاييد ميباشد0

 نام ونام خانوادگي معاونت مربوطه:          دكتر علي دهقان                   تاريخ: 19/6/1396

عنوان پست سازماني :                           معاون درمان                     امضاء:


فرم خلاصه مشخصات دوره هاي آموزشي مصوب

1) عنوان آموزش :6

 دوره تخصصي پرستاري در اورژانس

2) كد :

3) هدف آموزش:

ارتقاي سطح دانش و توانايي هاي پرستاران در زمينه مراقبت از بيماران در بخش اورژانس

4) عنوان رشته شغلي :

پرستاري-ديپلم بهياري

5) عنوان پست يا پستهاي مورد نظر :  پرستار-بهيار

6) طبقه شغلي مورد نظر :

 

7)مدرك و رشته تحصيلي :

ديپلم و بالاتر(ويژه پرسنل جديدالورود)

8) مدت آموزش به ساعت:

نظري :34

عملي:

9) نوع آموزش :

الزامي       

10) سرفصلهاي آموزش :

مروري بر ساختمان و عملكرد بدن نحوه كنترل علائم حياتي(v/s) تعريف كمكهاي اوليه ،وظايف امدادگر،ارزيابي مصدوم روشهاي اوليه نجات زندگي يا احياي قلبي -ريوي(CPR) خفگي و اختلالات تنفسي شوك و اختلالات قلبي سنكوپ-تشنج زخم و خونريزي و جراحتهاي خاص-پانسمان آسيبهاي اسكلتي-بانداژ-آتل بندي سوختگي ها مسموميت ها آسيبهاي ناشي از عوامل محيطي و سوانح بزرگ و روش هاي حمل مصدوم تزريقات سرفصلهاي دوره اورژانس: خدمات طبي اورژانس سلامت قانوني و اخلاقي سلامت فردي اورژانس هاي رفتاري اورژانس هاي زايمان اورژانس هاي كودكان خدمات اورژانس بيماري هاي خاص امداد در شرايط خاص مهارت هاي تكميلي سرفصل هاي دوره امداد تكميلي: سلامتي و بيماري آزمايش ها و تست هاي تشخيصي بيماري هاي شايع دستگاه تنفس بيماري هاي شايع دستگاه گردش خون بيماري هاي شايع دستگاه عصبي بيماري هاي شايع دستگاه گوارش بيماري هاي شايع دستگاه اسكلتي بيماري هاي شايع دستگاه ادراري بيماري هاي شايع روانپزشكي

11) مجري يا مجريان آموزش :

معاونت درمان(بيمارستان امام جعفر صادق (ع)ميبد)

12) شيوه اجراي آموزش :

حضوري

13) روش ارائه و اجراي محتوي(اجراي دوره) :

كارگاه آموزشي، كلاس درس، ديداري شنيداري، كاراموزي در بالين

14) روش ارزشيابي :

آزمون كتبي، كارعملي

15) پايش و اثربخشي دوره :

پس آزمون و نظر سنجي

16) پيش نيازهاي دوره :

ندارد

17) تعيين حيطه آموزش :

دانش، نگرشي، مهارتي

18) نوع دوره :

شغلي

19) حالت دوره آموزشي :

باز آموزي

20 ) وسايل آموزشي و كمك آموزشي: تجهيزات سمعي بصري

21) هزينه تقريبي دوره :250000 تومان به ازاء هر نفر

21) منابع آموزشي: روشهاي پرستاري اورژانس، ترجمه شاهرخ علي نيا، نسرين سرابي، نوبت دوم 1394، انتشارات جامعه نگر

-ترياژ، حسين شهدادي، رضا محمدپورهدكي، محمدصادق سرگل زائي، 1396، انتشارات جامعه نگر

-راهنماي معاينات باليني و روش گرفتن شرح حال باربارابيتز2017،ترجمه: دكتر مهرداد صلاحي، 1396، انتشارات حيدري/آرتين طب

22) شرايط مدرسين دوره: پزشك/پرستار

24)  شيوه نظارت بر دوره آموزشي :حضور و غياب، آزمون پايان دوره

نام و نام خانوادگي مسئول مربوطه  :   الهام فلاح يخداني                      تاريخ:  12/6/1396

    عنوان پست سازماني :                                                 امضاء:

موارد مندرج در فرم مورد تاييد ميباشد0

 نام ونام خانوادگي معاونت مربوطه:          دكتر علي دهقان                   تاريخ: 19/6/1396

عنوان پست سازماني :                           معاون درمان                     امضاء:


 

فرم خلاصه مشخصات دوره هاي آموزشي مصوب

1) عنوان آموزش :7

 ايمني كار با تجهيزات پزشكي

2) كد :

3) هدف آموزش:

ارتقاء سطح آگاهي، نگرش و عملكرد فراگيران در خصوص كار با تجهيزات پزشكي در مراكز درماني و ايمني كار و جلوگيري از خرابي زودرس دستگاهها

4) عنوان رشته شغلي : پرستار

5) عنوان پست يا پستهاي مورد نظر : مديران پرستاري(مترون،سوپروايزر، سرپرستار)

6) طبقه شغلي مورد نظر :

 

7)مدرك و رشته تحصيلي :

كارشناس و كارشناس ارشد

8) مدت آموزش به ساعت:

نظري : 8 ساعت

عملي :

9) نوع آموزش:

اختياري

    

10) سرفصلهاي آموزش :

دستگاه شوك فيليپس، مانيتورينگ علايم حياتي، دستگاه تنفس مكانيكي بنت، رافائل، c2 و پمپ انفوزيون، ساكشن، لارنگوسكوپ، پالس اكسي متري

11) مجري يا مجريان آموزش :

معاونت درمان(بيمارستان شهيد دكتر رهنمون)

12) شيوه اجراي آموزش :

حضوري

13) روش ارائه و اجراي محتوي(اجراي دوره) :

كلاس درس

14) روش ارزشيابي :

آزمون كتبي كار عملي

15) پايش و اثربخشي دوره :

آزمون پايان دوره ، پيش آزمون و پس آزمون ، تكميل فرم نظر سنجي

16) پيش نيازهاي دوره :

ندارد

17) تعيين حيطه آموزش :

دانشي نگرشي مهارتي

18) نوع دوره :

               شغلي

 19) حالت دوره آموزشي :

نوآموزي

20 ) وسايل آموزشي و كمك آموزشي :

پروژكتور _ پاورپونت آموزشي، كامپيوتر

21) هزينه تقريبي دوره :

200000 ريال به ازاي هر نفر

22) منابع آموزشي: كتاب راهنماي پيشگيرانه تجهيزات پزشكي