دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دي

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

توضيحات

اورژانسهاي تنفسي و مراقبتهاي پرستاري

(12 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-ماما-فوريت هاي پزشكي-اتاق عمل-هوشبري-بهيار-پزشك-فيزيوتراپ-كاردرمان

98/10/2

98/10/9

 

ساعت:12:30-18:30

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اصول مبارزه باحشرات و جوندگان موذي (8ساعت شغلي)

خدمات

98/10/7

98/10/14

98/10/21

98/10/28

 

ساعت 8-10

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پارادايم موفقيت-تاثير نگرش مثبت در موفقيتهاي فردي و شغلي

(10ساعت شغلي)

كليه پستها

98/10/15

98/10/22

 

ساعت:17-22

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

بيماريهاي شايع در سنين باروري

(6 ساعت شغلي)

پرستار-ماما

98/10/11

98/10/18

8 الي 11

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اخلاق حرفه اي با محوريت رعايت حريم خصوصي بيمار

(8ساعت شغلي)

كليه پستهاي درماني

98/10/14

8الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

_

مديريت ليبر

(18ساعت شغلي)

ماما

98/10/16  و 98/10/23

2 /98/11

13 /98/11

8الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اخلاق حرفه اي با محوريت رعايت حريم خصوصي بيمار

(4 ساعت شغلي)

كليه پرسنل شاغل در مراكز درماني

98/10/5

7تا 11

بيمارستان شهيد رهنمون

_

بازتواني قلبي

(6ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار،كارشناس تغذيه، فيزيوتراپي

98/10/7

98/10/8

13 الي 16

بيمارستان شهيد رهنمون

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

بازتواني قلبي

(تكرار دوره)

(6ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار،كارشناس تغذيه، فيزيوتراپي

98/10/12

7تا 13

بيمارستان شهيد رهنمون

_

بهداشت محيط و مديريت پسماند

(6ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/10/19

7تا 13

بيمارستان شهيد رهنمون

_

روش هاي درمان در ناباروري

(12ساعت شغلي)

پرستار، ماما، اتاق عمل، بهبود كيفيت و اعتبار بخشي، بهيار، پذيرش و مدارك پزشكي(شاغل در ناباروري)، پزشك، ژنتيك، بهداشت خانواده، علوم آزمايشگاهي

98/10/14

98/10/15

98/10/17

11 تا 12

مركز ناباروري

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اصول رهبري و مديريت در بخش

(8ساعت شغلي)

سرپرستار، سوپروايزر، مسئول اتاق عمل، مامامسئول، مترون، سوپروايزر آموزشي ، سوپروايزر آموزش سلامت

98/10/5

98/10/7

8 تا 12

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

آموزش سنجه هاي اعتباربخشي بيمارستان ها

(16ساعت شغلي)

كليه پست هاي شاغل در بيمارستان

98/10/10

98/10/11

98/10/14

98/10/15

14 تا 18

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اصول مراقبت در بيماران با بلوك هاي قلبي

(6ساعت شغلي)

مترون .سوپروايزر.سرپرستار . پرستار .بهيار .اتاق عمل . بيهوشي . تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/10/16

8 تا 14

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

اصول مراقبت در بيماران با بلوك هاي قلبي

(6ساعت شغلي)

مترون .سوپروايزر.سرپرستار . پرستار .بهيار .اتاق عمل . بيهوشي . تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/10/18

14 تا 20

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

تشخيص و درمان عوارض شايع در شيمي درماني

(6ساعت شغلي)

پرستار، بهيار

98/10/23

 

8 تا 14

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

تشخيص و درمان عوارض شايع در شيمي درماني

(6ساعت شغلي)

پرستار، بهيار

98/10/25

14 تا 20

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

آسيب شناسي در خانواده

(8ساعت عمومي)

كليه پست ها

98/10/29

98/10/30

14 تا 18

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

آموزش سنجه هاي اعتباربخشي بيمارستان ها

(16ساعت شغلي)

كليه پست هاي شاغل در بيمارستان

98/10/1

98/10/3

98/10/5

98/10/8

 

8 تا 11

13تا 16

8تا 14

8 تا 12

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اخلاق حرفه اي با محوريت رعايت حريم خصوصي بيمار

(8ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/10/10

98/10/12

8تا 10

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

آسيب هاي اجتماعي و نحوه مقابله با آن

(6ساعت)

كليه پست ها

98/10/14

8 تا 14

 مركز جامع روانپزشكي

_

تست هاي غربالگري سلامت جنين

(6ساعت شغلي)

علوم آزمايشگاهي

98/10/5

8 تا 14

اداره امور آزمايشگاه ها

_

آزمايشگاه و بالين عفونت هاي استرپتوكوكي

(6ساعت شغلي)

علوم آزمايشگاهي

98/10/26

8 تا 14

اداره امور آزمايشگاه ها

_

آريتمي هاي قلبي

( 8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل، بيهوشي، فوريت هاي پزشكي

98/10/14

98/10/21

98/10/28

98/11/5

7:30 تا 9:30

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

چالش هاي پرستاري دركروپ وآسم

 (4 ساعت شغلي)

پزشك،پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي

98/10/9

 

8تا 12

بيمارستان افشار

_

آسيب شناسي وحركات اصلاحي درمحيط هاي اداري

(6 ساعت شغلي)

كليه پستها

98/10/16

8 تا 14

بيمارستان افشار

_

نحوه مراقبت ازبيماران باخطرخودكشي وفرار

(8 ساعت شغلي)

پرستار.بهيار . كمك بهيار.كاردرمان. روانشناس.گفتاردرمان،فوريت هاي پزشكي،اپراتوربيسيم بامدرك پرستاري

98/10/21

98/10/22

8 تا 12

بيمارستان افشار

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

مديريت بحران وترياژ به روش به روش START  و SAVE

(8ساعت شغلي)

رشته هاي تشخيصي و درماني

98/10/14

98/10/15

8 تا12

بيمارستان شهيد صدوقي

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

نظام هاي پرداخت

(4ساعت شغلي)

 

مديران مياني در كليه رشته ها

رشته ي مديريت خدمات بهداشتي و درماني در كليه پست ها

98/10/5

8 تا 12

بيمارستان شهيد صدوقي

_

تكنيك هاي مصاحبه در بيماران روانپزشكي

(6ساعت شغلي)

پرستار، روانشناس، گفتار درمان، كار درمان

98/10/19

7:30 الي 13:30

مركز جامع روانپزشكي

_

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/10/5

12 تا 18

بيمارستان ضيايي اردكان

_

اخلاق پرستار و منشور حقوق بيمار

(8ساعت شغلي)

سوپروايزرين پرستاري و سرپرستاران

98/10/1

8تا16

اداره پرستاري معاونت درمان

_

ايمني كار با تجهيزات پزشكي

(8ساعت شغلي)

مديران پرستاري(مترون،سوپروايزر، سرپرستار)

98/10/30

8تا16

اداره پرستاري معاونت درمان

_

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راههاي مديريت آن

(4ساعت شغلي)

پرستار-بهيار-خدمات- ماما- اتاق عمل هوشبري - پزشك

(ديپلم وبالاتر)

98/10/29

8 تا 12

بيمارستان افشار

_

پارادايم موفقيت-تاثير نگرش مثبت در موفقيتهاي فردي و شغلي

(10ساعت شغلي)

كليه پستها

98/10/17

98/10/24

98/11/8

98/11/15

12 تا 14

مركز پرتو درماني

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اخلاق حرفه اي با محوريت رعايت حريم خصوصي بيمار

(8ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/10/15

14-10

بيمارستان وليعصر بافق

_

موارد پرخطر و اورژانس زنان و مامايي

كاردان و كارشناس مامايي

98/10/16

98/10/17

14-10

بيمارستان وليعصر بافق

_

اخلاق فردي ، اداري و اجتماعي

كليه پست ها و كليه رشته ها

98/10/19

14-8

بيمارستان وليعصر بافق

_

اصول تعرفه گذاري در خدمات تشخيصي

متصدي پذيرش و ترخيص .كاردان و كارشناس پذيرش و مدارك پزشكي .كارشناس درامد ومتصدي امور بيمه گري  و كارشناس امور بيمه.كارشناس آمار و فناوري اطلاعات سلامت . كاردان و كارشناس امور مالي . منشي .متصدي امور دفتري .حسابدار

98/10/26

98/10/28

15-12

بيمارستان وليعصر بافق

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

آشنايي با تغييرات سامانه ارزيابي  عملكرد مديران و كاركنان دانشگاه

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/10/18

11 تا 15

مركز ناباروري

_

همودياليز و پيوند

(8ساعت شغلي)

پرستار

98/10/27

8 تا18

امور بيماري هاي خاص معاونت درمان

_

پرستاري در سالمندان

(8ساعت شغلي)

كليه پست هاي درماني

98/10/25

98/10/26

9 تا 13

بيمارستان خاتم الانبيا ابركوه

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

احيا قلبي ريوي پايه

كليه پست ها

98/10/18

9 تا 13

بيمارستان خاتم الانبيا ابركوه

_

اخلاق حرفه اي با محوريت رعايت حريم خصوصي بيمار

(8ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/10/10

9 تا 13

بيمارستان خاتم الانبيا ابركوه

_

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/16
تعداد بازدید:
100
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal