۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
دوره هاي مصوب حضوري

فـرم « ب »

فرم كليات برنامه هاي آموزشي دستگاه هاي اجرايي براي سالهاي برنامه توسعه به تفكيك عناوين دوره ها و پودمانها و سال اجرا

نام دستگاه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شهيد صدوقي يزد

شش ماهه اول 1398

 

رديف

سال اجرا

عنوان دوره ها يا پودمانهاي آموزشي

عمومي

شغلي

بهبود مديريت

تعداد تقريبي شركت كنندگان

ميزان ساعت دوره

مشاغل شركت كنندگان

مجري

محل جغرافيايي اجرا ( استان ، شهرستان )

نحوه اجرا

مديران

كاركنان

حضوري

غيرحضوري

1

1398

تشخيص به موقع بيمارهاي نسوج سخت و نرم دهان ودندان

 

P

 

 

100

12

P

دندانپزشك -كاردان سلامت دهان - تكنسين سلامت دهان -بهداشتكار دهان و دندان و كاردان وكارشناس پروتز دنداني

 

 

P

 

2

1398

كنترل عفونت در دندانپزشكي

 

P

 

100

12

P

دندانپزشك-كاردان بهداشت دهان –بهداشتكار دهان و دندان-پرستار دندانپزشكي –كاردان و كارشناس پروتز دندان و منشيان دندانپزشكي

 

 

P

 

3

1398

آشنايي با ارگونومي و بيماريهاي شغلي در دندانپزشكي

 

P

 

100

6

P

دندانپزشك / كاردان سلامت دهان /بهداشتكار دهان و دندان /كارشناس و كاردان پروتز /تكنسين سلامت دهان

 

 

P

 

 

1398

مرور اجمالي برنامه هاي باروري سالم

 

P

 

900

12

P

كارشناسان خانواده مرتبط ، بهورز.پزشك.ماما ،مراقب سلامت .مراقب ماما. مدير و مربي وكارشناسان  بهورزي ومربيان آموزشي دانشكده بهداشت  وپرستاري مامايي

 

 

P

 

4

1398

احياي پايه نوزادان

 

P

 

500

6

P

مراقب ماما -ماماي پزشك خانواده -ماماي ستاد- پزشك ستاد - پزشك خانواده - مراقب سلامت-بهورز-مربيان بهورزي وكارشناسان بهورزي

 

 

P

 

5

1398

بسته خدمتي جديد سلامت كودكان(مانا وكودك سالم)

 

P

 

1000

12

P

پزشك عمومي شاغل در مراكز بهداشتي ،كارشناسان ستادي مرتبط ،مراقبين سلامت ، ماما شاغل در مراكز بهداشتي و ماما مراقب و كارشناس تغذيه و سلامت روان،  مدير و مربيان وكارشناسان بهورزي-كارشناسان آموزشي

 

 

P

 

6

1398

تاثيربيماريهاي قلبي و عروقي در مرگ ومير مادر ان باردار

 

P

 

1000

6

P

پزشك - ماما –كارشناسان بهداشت خانواده-مراقب سلامت - مراقب ماما  - مربي بهورزي مرتبط وكارشناسان بهورزي – مربيان آموزشي دانشكده بهداشت وپرستاري ومامايي

 

 

P

 

7

1398

تغذيه وفعاليت فيزيكي در سالمندان

 

P

 

1100

6

P

بهداشت خانواده ،ماما مدير ومربيان  وكارشناسان بهورزي  مراقبين سلامت-مراقب ماما ، بهورزان و پزشك ، مربيان آموزشي دانشكده بهداشت

 

 

P

 

8

1398

سلامت زنان در دوره يائسگي

 

P

 

1100

12

P

كارشناسان بهداشت خانواده ،ماما، مدير و مربيان وكارشناسان بهورزي ، مراقبين سلامت ، مراقب ماما ، بهورزان و پزشك ، كارشناسان آموزشي

 

 

P

 

9

1398

شيوه زندگي سالم در ميانسالان و مشاوره تغيير رفتار (SOC)

 

P

 

1100

18

P

كارشناسان سلامت خانواده - ماما مديرومربيان بهورزي وكارشناسان بهورزي، مراقبين سلامت بهورزان و پزشكان-كارشناسان سلامت روان ، مربيان آموزشي دانشكده بهداشت-دانشكده پرستاري مامايي

 

 

P

 

10

1398

غربالگري مادران بارداراز نظر بيماريهاي ژنتيكي

 

P

 

1000

6

P

پزشك - ماما -بهداشت خانواده-مراقب سلامت - مراقب سلامت ماما - بهورز –مدير مربيان وكا رشناسان بهورزي ، مربيان آموزشي دانشكده بهداشت وپرستاري مامايي

 

 

P

 

11

1398

غربالگري بيماريهاي متابوليك ارثي نوزادي

 

P

 

1000

12

P

بهورز، كاردان و كارشناس مبارزه با بيماريها و بهداشت خانواده، مراقب سلامت، ماما، پزشك، آزمايشگاه، بهيار، پرستار، مدير و مربيان و كارشناسان بهورزي، كارشناسان ستادي مرتبط

 

 

P

 

12

1398

پيشگيري، تشخيص زودهنگام و غربالگري سرطان هاي سينه، كولوركتال و سرويكس

 

P

 

2000

6

P

بهورز، مراقب سلامت، ماما، كاردان و كارشناس مبارزه با بيماريها و بهداشت خانواده، پزشك، آزمايشگاه، پرستار، بهيار، مدير و مربيان و كارشناسان بهورزي،كارشناسان ستادي مرتبط مربيان آموزشي دانشكده بهداشت

 

 

P

 

13

1398

تعاريف عفونت هاي مرتبط با مراقبت هاي بهداشتي

 

P

 

1500

6

P

پزشك ، كارشناس و كاردان و تكنسين مبارزه با بيماريها ، كاردان و كارشناس بهداشت خانواده ، پرستاران ومدير ومربي بهورزي و بهورزان

 

 

P

 

14

1398

 كنترل و مراقبت بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان/ بيماريهاي منتقله از آئدس ها/ هپاتيت هاي ويروسي/  پديكولوزيس و گال

 

P

 

1000

12

P

كاردان و كارشناس مبارزه با بيماريها، بهداشت خانواده و محيط و حرفه اي–پزشك، پرستار، بهيار، حشره شناسي - مراقب سلامت،مراقب ماما، بهورز، مدير و مربيان و كارشناس بهورزي، بهداشت مدارس و علوم آزمايشگاهي ،

 

 

P

 

14

1398

كنترل و مراقبت بيماري سل/ بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن/ ايمنسازي و عوارض واكسيناسيون /  ايدز  / مالاريا  

 

P

 

1000

18

P

كاردان و كارشناس مبارزه با بيماريها، بهداشت خانواده و محيط و حرفه اي–پزشك، پرستار، بهيار، حشره شناسي - مرافب سلامت، بهورز، مدير و مربيان وگارشناسان بهورزي، بهداشت مدارس و علوم آزمايشگاهي ،

 

 

P

 

15

1398

كنترل و مراقبت طغيانهاي منتقله از آب و غذا / مقررات بهداشتي بين المللي ( IHR ) –مبارزه با طغيانهاي بيماريهاي واگير (ستاد)

 

P

 

2000

18

P

كاردان و كارشناس مبارزه با بيماريها ، بهداشت محيط و علوم آزمايشگاهي  –پزشك ، حشره شناسي ، مربي مبارزه بابيماريها (ستاد)

 

 

P

 

16

1398

مروري بر دستورالعمل مجموعه مداخلات اساسي بيماريهاي غيرواگير

 

P

 

2000

12

P

بهورز، مراقب سلامت، ماما، پزشك، آزمايشگاه، بهيار، پرستار، كاردان و كارشناس مبارزه با بيماريها و بهداشت خانواده، مدير و مربيان  وكارشناسان بهورزي، كارشناسان ستادي مرتبط

 

 

P

 

17

1398

ارزيابي فعاليت بدني و توصيه هاي لازم

 

P

 

1000

6

P

بهورز، مراقب سلامت و پزشك، ماما ،  كاردان و كارشناس مبارزه با بيماريها و بهداشت خانواده ، مدير، مربي وكارشناسان  بهورزي و كارشناسان ستادي مرتبط ،

 

 

P

 

18

1398

بسته آموزشي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر  در نوجوانان وجوانان

 

P

 

600

6

P

پزشكان /بهورزان /مراقب سلامت/مراقب ماما،كارشناسان ستادي /ماما /مدير ومربيان وكارشناسان بهورزي ،مربيان آموزشي دانشكده بهداشت

 

 

P

 

19

1398

مهارت كنترل خشم در نوجوانان وجوانان

 

P

 

600

6

P

پزشكان /بهورزان /مراقبين /كارشناسان ستادي (مرتبط با جوانان ونوجوانان )/ مدير ومربيان وكارشناسان بهورزي ،)

 

 

P

 

20

1398

اجزاي هشت گانه مدارس مروج سلامت

 

P

 

600

6

P

پزشكان /بهورزان /مراقبين /كارشناسان تغذيه /مدارس/محيط/مدير ومربيان وكارشناسان بهورزي/آموزش سلامت (دوره نديده طي 3 سال گذشته)

 

 

P

 

21

1398

چاقي وكم تحركي در نوجوانان وجوانان

 

P

 

600

6

P

پزشكان /بهورزان /مراقبين /كارشناسان تغذيه /مدارس /مدير ومربيان وكارشناسان بهورزي وگسترش شبكه/آموزش سلامت

 

 

P

 

 

1398

پيش گيري از عوامل خطر تغذيه اي بيماري هاي غيرواگير ( قند ، نمك و چربي ، سبزي و ميوه سالم و غلات سبوس دار و ...)

 

P

 

800

6

P

كارشناسان تغذيه - پزشك-مراقبين سلامت، مدير ومربي وكارشناسان  بهورزي   ماما،

 

 

P

 

22

1398

مراقبتهاي تغذيه اي در گروههاي سني

 

P

 

800

12

P

كارشناسان تغذيه-مدير ومربيان وكارشناسان بهورزي -پزشكان-  ماما، مراقب سلامت

 

 

P

 

23

1398

سميناربهورزي فصل بهار

 

P

 

400

18

P

بهورز

 

 

P

 

24

1398

سمينار بهورزي فصل تابستان

 

P

 

400

18

P

بهورز

 

 

P

 

25

1398

سمينار بهورزي فصل پاييز

 

P

 

400

18

P

بهورز

 

 

P

 

26

1398

سمينار بهورزي زمستان

 

P

 

400

18

P

بهورز

 

 

P

 

27

1398

مهارتهاي مربيگري

 

P

 

80

18

P

مدير ومربيان وكارشناسان ستادي

 

 

P

 

28

1398

بازآموزي دستورالعمل هاي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي نسخه 19

 

P

 

50

12

P

پزشك - كارشناسان استاني وستادي شهرستان ها مرتبط با برنامه (اعم از بهداشت عمومي - آمار -مامايي - پرستاري

 

 

P

 

29

1398

بازآموزي دستورالعمل هاي برنامه پزشك خانواده شهري نسخه خرداد 1398

 

P

 

 

6

P

پزشك - كارشناسان استاني ستادي شهرستان ها مرتبط با برنامه (اعم از بهداشت عمومي - آمار -مامايي - پرستاري و مالي

 

 

P

 

30

1398

نحوه كد گذاري گروه قلبي عروقي علل مرگ ومير براساس قوانين اوليه ICD10 

 

P

 

200

8

P

پزشك - كارشناسان ستادي استان و شهرستان ها مرتبط با برنامه (اعم از بهداشت عمومي - آمار -مامايي - پرستاري و ..ومدارك پزشكي

 

 

P

 

31

1398

نحوه كد گذاري گروه سرطان علل مرگ ومير براساس قوانين اوليه ICD10 

 

P

 

 

8

P

پزشك - كارشناسان ستادي استان و شهرستان ها مرتبط با برنامه (اعم از بهداشت عمومي - آمار -مامايي - پرستاري و ..ومدارك پزشكي

 

 

P

 

32

1398

نحوه استخراج شاخصهاي مرتبط با ذيج حياتي از سامانه سيب

 

P

 

500

6

P

كارشناسان ستادي شهرستان ها واستان مرتبط با برنامه (اعم از بهداشت عمومي - آمار -مامايي - پرستاري ومديرو مربيان بهورزي

 

 

P

 

33

1398

نحوه بلوك بندي واختصاص جمعيت به تيم سلامت در سامانه سيب

 

P

 

500

4

P

كارشناسان ستادي شهرستان ها واستان مرتبط با برنامه (اعم از بهداشت عمومي - آمار -مامايي - پرستاري ومديرو مربيان بهورزي

 

 

P

 

34

 

1398

نحوه گزارش گيري اطلاعات حوزه بهداشت از سامانه سيب

 

P

 

500

6

P

كارشناسان ستادي شهرستان ها واستان مرتبط با برنامه (اعم از بهداشت عمومي - آمار -مامايي - پرستاري و مربيان بهورزي،  كارشناسان آموزشي

 

 

P

 

35

1398

سامانه جامع مديريت بازرسي طب كار

 

P

 

120

6

P

پزشك متخصص طب كار-پزشكان عمومي شاغل در زمينه طب كار- كارشناسان بهداشت حرفه اي

 

 

P

 

36

1398

مديريت كاهش ريسك درحوادث، بلايا و تاب آوري

 

P

 

100

12

P

پزشك عمومي شاغل در مراكز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي-مديران و روساي شبكه ها ومراكزبهداشت –-مديران گروه معاونت بهداشتي

 

 

P

 

37

1398

آشنايي با كمكهاي اوليه در سوختگي ،خفگي ، برق گرفتگي

 

P

 

1000

6

P

كليه پستهاي بهداشتي درماني

 

 

P

 

38

1398

سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند (بيمارستان ها، مراكز بهداشتي درماني، شهرداري ها و صنايع

 

P

 

90

6

P

كاردان بهداشت حرفه اي، كارشناس بهداشت حرفه اي، كارشناس سلامت كار

 

 

P

 

39

1398

روش هاي ارزيابي خطاهاي انساني و ارزيابي قابليت اطمينان انساني در صنعت

 

P

 

90

12

P

كاردان بهداشت حرفه اي، كارشناس بهداشت حرفه اي، كارشناس سلامت كار

 

 

P

 

40

1398

سلامت شاغلين صنعت و اصناف

 

P

 

90

6

P

كاردان بهداشت حرفه اي، كارشناس بهداشت حرفه اي، كارشناس سلامت كار

 

 

P

 

41

1398

اصول بررسي و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور

 

P

 

90

6

P

كاردان بهداشت حرفه اي، كارشناس بهداشت حرفه اي، كارشناس سلامت كار

 

 

P

 

42

1398

اصول و قوانين و مقررات بازرسي بهداشت حرفه اي

 

P

 

90

6

P

كاردان بهداشت حرفه اي، كارشناس بهداشت حرفه اي، كارشناس سلامت كار

 

 

P

 

43

1398

تجهيزات حفاظت فردي در محيط كار

 

P

 

90

6

P

كاردان بهداشت حرفه اي، كارشناس بهداشت حرفه اي، كارشناس سلامت كار

 

 

P

 

44

1398

روش هاي ارزيابي ريسك بهداشتي (HRA)در محيط كار

 

P

 

90

12

P

كاردان بهداشت حرفه اي، كارشناس بهداشت حرفه اي، كارشناس سلامت كار

 

 

P

 

45

1398

تشريح الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي  ISO 45001: 2008

 

P

 

90

12

P

كاردان بهداشت حرفه اي، كارشناس بهداشت حرفه اي، كارشناس سلامت كار

 

 

P

 

46

1398

آزمون چك پوينت هاي ارگونومي

 

P

 

1000

12

P

كليه پستها

كليه رشته ها

 

 

 

P

47

1398

اصول و فنون حمايت طلبي

 

P

 

300

6

P

كاردان بهداشت حرفه اي، كارشناس بهداشت حرفه اي/ محيط، كارشناس سلامت كار/ محيط

 

 

P

 

48

1398

اصول و فنون مذاكره در بخش صنعت

 

P

 

300

6

P

كاردان بهداشت حرفه اي، كارشناس بهداشت حرفه اي/ محيط، كارشناس سلامت كار/ محيط-

 

 

P

 

49

1398

مهارتهاي ارتباطي

P

 

 

1200

6

P

كليه پستها

كليه رشته ها

 

 

P

 

50

1398

مديريت بيماري هاي منتقله از آب و غذا در صنعت

 

P

 

300

6

P

كاردان بهداشت حرفه اي، كارشناس بهداشت حرفه اي، كارشناس سلامت كار

 

 

P

 

51

1398

آشنايي با خشونت خانگي با محوريت پيشگيري از كودك آزاري

 

P

 

70

6

P

كليه كارشناسان سلامت روان بخش بهداشت

 

 

P

 

52

1398

كارگاه مداخلات پيشگيري از خودكشي

 

P

 

1200

6

P

كارشناسان سلامت روان/ روانشناسان / بهورزان ومدير ومربيان بهورزي/ مراقبين سلامت/مراقب ماما/پزشكان

 

 

P

 

53

1398

خود مراقبيتي با محوريت  پيشگيري  از اختلالات روانپزشكي

 

P

 

1200

6

P

كليه كارشناسان سلامت روان / مدير ومربيان بهورزي/ مراقبين سلامت/مراقب ماما/پزشكان و بهورزان

 

 

P

 

54

1398

عفونتهاي پيش بيمارستاني ، نحوه برخورد وتشخيص آزمايشگاهي

 

P

 

1200

6

P

دكترا – متخصصين- كارشناس ارشد -كارشناس و كاردان علوم آزمايشگاهي – پزشكان عمومي و متخصص- بهداشت محيط و مبارزه با بيماريها- مامايي- پرستاري

 

 

P

 

55

1398

اصول تشخيص آزمايشگاهي وجمع آوري وانتقال مايعات

 

P

 

300

6

P

دكترا – متخصصين- كارشناس ارشد -كارشناس و كاردان علوم آزمايشگاهي – پرستاري – مامايي- پزشكان عمومي و متخصصين داخلي، اطفال، عفوني، جراحي

 

 

P

 

56

1398

تكنيك وروشهاي  نوين تشخيصي آزمايشات سرولوژي وايمن سازي

 

P

 

300

6

P

دكترا – متخصصين- كارشناس ارشد -كارشناس و كاردان علوم آزمايشگاهي - پزشكان عمومي و متخصصين داخلي، اطفال، عفوني

 

 

P

 

57

1398

اصول آموزش بزرگسالان

 

P

 

250

12

P

كارشناس آموزش و ارتقاي سلامت/كارشناس سلامت سالمندان/كارشناس سلامت روان/كارشناس مبارزه با بيماري ها –مدير و مربي وكارشناس بهورزي – بهورزان ، مراقب سلامت ، پزشكان ، مراقب ماما ،ماما ، پرستار، كارشناسان بهداشتي

 

 

P

 

58

1398

اصول يادگيري اجتماعي وتاثير آن بر سلامت

 

P

 

150

12

P

كارشناس آموزش و ارتقاي سلامت/كارشناس سلامت سالمندان/كارشناس سلامت روان/كارشناس مبارزه با بيماري ها /مدير ومربيان وكارشناسان بهورزي ،بهورز، مراقب سلامت ،مراقب ماما ، پزشك ، پرستار

 

 

P

 

59

1398

استاندارد هاي تهيه پيام آموزشي

 

P

 

60

12

P

كارشناس آموزش و ارتقاي سلامت/كارشناس سلامت سالمندان/كارشناس سلامت روان/كارشناس مبارزه با بيماري ها، كارشناسان بهداشتي

 

 

P

 

60

1398

نوآموزي دستورالعمل اجرايي پزشك دربسيج ملي كنترل فشارخون

 

P

 

100

2

 

P

پزشك

 

 

 

 

P

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/28
تعداد بازدید:
457
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal