دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
1395

بديهي است با وجود هرگونه مصوبه مشابه در مورد يك موضوع ، مصوبه قديمي لغو و مصوبه جديدتر لازم الاجرا مي باشد.

تاريخ و شماره صورتجلسه
 تحصيلات تكميلي

اهم مصوبات

56605/1/17/پ

95/3/17

در جلسات دفاع پروپوزال علاوه بر نظرات داور، ناظر و نمايند ه تحصيلات تكميلي، مقرر شد نظرات مطرح شده ي سايراعضاي تحصيلات تكميلي در جلسه پروپوزال توسط استاد ناظر جمع آوري شود و در نهايت اصلاحات انجام شده توسط دانشجو در اين خصوص بايد به تاييد استاد ناظر برسد.

56605/1/17/پ

95/3/17

كسر نمرات مربوط به تأخير دفاع دانشجو ازمهر ماه 95 و براي ورودي 92 به بعد اجراشود.

56605/1/17/پ

95/3/17

جهت تصويب پروپوزال افراد ذيل واجد شرايط رأي دادن مي باشند:1- اعضاي تحصيلات تكميلي حاضر در جلسه 2 داور و ناظر( حتي در صورتي كه عضو تحصيلات تكميلي نباشند) 3 راهنماي اول

56605/1/17/پ

95/3/17

مدت زمان داوري پروپوزال جهت داور و ناظر در سايت سامانه پژوهشي دو هفته مي باشد و پس از آن مقررشد كارشناس پژوهشي با اساتيد مربوطه تماس حاصل نموده و حداكثر مدت مجدد جهت داوري يك هفته مي باشد و چنانچه در اين سه هفته فوق الذكر داوري انجام نشود تحصيلات تكميلي نسبت به معرفي داور يا ناظر جديد اقدام مي كند.

56605/1/17/پ

95/3/17

هر گونه تغييرات مجدد انجام گرفته شده بر روي فايل پروپوزال اوليه كه توسط سامانه پژوهشي به اساتيد داور و ناظر ارسال شده  بايد توسط استاد راهنما به اساتيد داور و ناظر تحصيلات تكميلي فرستاده شود.

56605/1/17/پ

95/3/17

مهلت ارائه اصلاحات پايان نامه حداكثردو ماه  بعد از ارسال صورتجلسه تحصيلات تكميلي مي باشد.

56605/1/17/پ

95/3/17

هرگونه ارائه پروپوزال بايد بر اساس فرمت هاي موجود در سامانه پژوهشي دانشكده انجام شود . لذا اساتيد راهنما دراين خصوص جهت اطلاع از آخرين فرمت پروپوزال به سامانه پژوهشي مراجعه نمايند.

56605/1/17/پ

95/3/17

جهت تشكيل جلسه دفاع پروپوزال با احتساب استاد راهنما، ناظر و داور و اعضاي تحصيلات تكميلي، حضور سه نفر از اعضاي تخصصي گروه پرستاري يا مامايي ضروري مي باشد.

70047/1/17/پ

95/4/1

كسر نمرات مربوط به تأخير دردفاع پروپوزال و پايان نامه مصوبه جلسه 23/10/93 از ورودي بهمن ماه 93 لازم الاجرا است و مقرر شد حداكثر زمان در نظرگرفته شده براي نيمسال اول تا پايان اسفند همان سال و براي نيمسال دوم تا پايان شهريور ماه در نظر گرفته شود.

70047/1/17/پ

95/4/1

پيرو مصوبه جلسه تحصيلات تكميلي مورخ 13/2/94 مقرر شد انتخاب راهنماي دوم تنها از ميان اعضاي هيأت علمي دانشكده انتخاب شود .

70047/1/17/پ

95/4/1

نمرات تشويقي جهت دانشجوياني كه صرفا از پايان نامه خود، مقالات اضافي در همايش ها و يا مجلات ارائه مي نمايد (بجز مقاله اول كه شرط دفاع مي باشد) به شرح ذيل در نظر گرفته شود:

·          ارائه همايش كشوري = 25٪ نمره

·          ارائه همايش بين المللي =داخلي 5/0 نمره

·          ارائه همايش بين المللي خارج از كشور = 75/0 نمره

 (ارائه مقالات در همايش ها و كنگره ها به صورت سخنراني و پوستر هردو قابل پذيرش است)

- جهت مقالات چاپ شده در مجلات:

·          مقالات فارسي و مجلات انگليسي زبان كه هم رده مقالات علمي – پژوهشي در نظر گرفته شود= 11 نمره

·          مجلات انگليسي سطح 4 = 25/1 نمره

·          سطح 3 = 5/1 نمره

·          سطح 2 = 75/1

·          سطح يك = 2 نمره

70047/1/17/پ

95/4/1

در خصوص انتخاب استاد راهنما "با توجه به نظر كتبي  اعضاي تحصيلات تكميلي " مقرر شد استاد راهنما نام 4 نفر از اعضاي هيئت علمي را به تحصيلات تكميلي معرفي كند و 2 نفر از اسامي پيشنهادي به عنوان داور و ناظر، توسط مدير گروه و مسئول تحصيلات تكميلي انتخاب شوند.

122416/1/17/پ

95/6/6

 با توجه به دستور المعل هاي موجود مبني برداشتن افيليشين دو گانه اساتيد و همكاري با مراكز تحقيقاتي دانشگاه و پارك هاي علم و فناوري و .... مطرح شد كه دانشجويان افيليشين دوم خود را كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده اعلام كنند و اساتيد راهنما نيز مي توانند افيليشين مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و مامايي را انتخاب نمايند. با توجه به اينكه پايان نامه هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي مصوب دانشكده پرستاري و مامايي مي باشند اساتيد راهنما مجاز نيستند افيليشين ساير مراكز تحقيقاتي را ذكر كنند مگر اينكه از ساير مراكز بودجه جهت انجام پايان نامه دريافت كرده باشند.

154052/1/17/پ

95/7/13

درخصوص دانشجوياني كه مايل به استفاده ازدستورالعمل دفاع پايان نامهSubmit  مقاله (محاسبه نمره از 18) باشند، مقرر شد، دانشجو طي درخواستي موارد را به استاد راهنما اعلام و استاد راهنما در صورت موافقت با درخواست نامبرده مراتب را به تحصيلات تكميلي اعلام كند. بديهي است تنها در صورت موافقت استاد راهنما دانشجو مجاز به دفاع ازپايان نامه مي باشد. در غير اينصورت دانشجو در طي مدت مجاز تحصيلي مي تواند نسبت به چاپ مقاله اقدام كند.

154052/1/17/پ

95/7/13

طبق دستورالعمل صادره از معاونت محترم پژوهشي گرفتن استاد مشاور آمار درمورد پايان نامه ها اختياري اما در صورت انتخاب استاد مشاور آمار الزاما ً‌بايد عضو هيأت علمي گروه آمار و اپيدميولوژي دانشگاه باشد. بديهي است درصورت عدم انتخاب استاد مشاور آمار، استاد راهنما مي تواند هزينه هاي تجزيه و تحليل آمار را درپايان نامه پيش بيني كند.

276581/1/17/پ

30/11/1395

تمام پايان نامه ها ملزم به دريافت كد اخلاق ازدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي مي باشند. چنانچه  لازم است پروپوزال درساير مراكز اخلاق(درون دانشگاهي يا ساير دانشگاه ها و مراكز ديگر) بررسي شود، اين كار پس از تأييد پروپوزال در كميته اخلاق دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ميسر مي باشد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/21
تعداد بازدید:
192
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal