دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه راهبردي

برنامه راهبردي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

(در يك نگاه)

مقدمه:

اگر سازماني بتواند در حوزه هاي مختلف از تحليل مشكلات گرفته تا تعريف اهداف و فعاليت هاي خود پاسخ دقيقي به آنها بدهد بخش مهمي از مسير ارتقاء كيفيت خدماتي را كه ارايه مي دهد پيموده است.  لذا هر سازماني كه تحت مديريت علمي اداره مي شود لاجرم براي هدايت منطقي فعاليت هاي خود نوعي از انواع برنامه ريزي راهبردي را به عنوان ابزار مديريتي لازم بايستي انتخاب كند. . مشاهده سازمان هاي بسيار موفقي كه در نتيجه اتخاذ استراتژي هاي نسنجيده و بي توجهي به محيط، موقعيت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت بين المللي كنار گذارده شدند، مويد اين نكته است.

در سال هاي اخير، دلايل متعددي باعث شده تا مديران با فراست دريابند كه برنامه ريزي به شكل سنتي ديگر قادر به حل مشكلات آنها نخواهد بود. از اين رو بهره گيري از مديريت راهبردي به عنوان يك ضرورت در تمامي سازمان ها مطرح شده است. برنامه ريزي راهبردي ابزاري است براي كمك به تصميم گيري هاي مديران و هدف آن كسب اطمينان در ايجاد توانايي كافي سازماني براي نوآوري و تغييرات مي باشد.

امروزه برنامه ريزي مبتني بر هدف هاي راهبردي و استراتژيك در تمام دنيا يك امر مرسوم قلمداد مي شود چرا كه اين تفكر باعث مي شود مسئولان جامعه با صرف وقت بتوانند در باره سازمان خود بيانديشند و ملاحظه نمايند كه ديدگاه سازمان چيست و در كجا قرار دارند و در آينده در چه جايگاهي قرار خواهند گرفت، آنگاه در صدد تدوين و اجراي برنامه هاي جامع و جامعه نگر برميآيند تا در يك دوره زماني معقول از جايي كه قرار دارند به هدف والاي مورد نظر خود برسند.

يكي از جنبه هاي ويژه برنامه ريزي راهبردي ارزيابي محيط هاي داخلي و خارجي است كه با توجه به رسالت و اهداف سازمان، ديدگاه روشني از وضع موجود سازمان ارائه مي دهد. مديران براي نشان دادن عكس العمل كارساز در قبال تغييرات و تحولات محيط خود بايد هر روز بيش از پيش محيط هاي داخلي و خارجي خود را مورد ارزيابي قرار دهند. به قول "يوگي برا" اين سازمان ها بايد مراقب رويدادها باشند و در ضمن آنچه را مشاهده مي كنند، تفسير نمايند.

 

اصل اين است كه مديريت راهبردي به عنوان يك برنامه تغيير سازماني كه هدف آن تغيير ديدگاه و رفتار مديريت در سراسر زمان است تلقي شود. بنابراين برنامه ريزي راهبردي صرفا تهيه و تدوين يك "سند" نيست، بلكه فرايند مستمر هدايت حركت يك سازمان به سمت موقعيت هاي آينده  در قالب استراتژي هاي موثر تدوين شده است.

بنابراين اگر به استراتژي بينديشيم و استراتژي هاي موثري را تدوين نماييم:

- جهت گيري آينده را ترسيم مي كند.

- اولويت ها را مشخص مي سازد.

- تصميم هاي امروز را در پرتو پيامدهاي آينده آنها اتخاذ مي كند.

- عملكرد سازمان بهبود مي يابد.

- مسائل سازماني عمده را حل مي كند.

- در زمينه هاي تحت كنترل سازمان، حداكثر بصيرت را اعمال مي كند.

- پايه اي براي همسازي منطقي و قابل دفاع براي تصميم گيري برقرار مي سازد.

در همين راستا معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، با اين هدف كه برنامه ريزي راهبردي بتواند مجموعه اي قابل اقدام از برنامه ريزي راهبردي را تهيه و دامنه آن را از سياست گذاري و تعيين جهت تا نظارت بر نتايج گسترش دهد، اقدام به تدوين اين برنامه نموده است. در اينجا با نگاهي اجمالي و به اختصار به بررسي و مرور برنامه راهبردي معاونت آموزشي دانشگاه بمنظور بدست آوردن درك واضح و روشني از تفكر سازماني و همچنين مسيرحركت اين معاونت، پرداخته مي شود.

 

رسالت(Mission):        

 

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي يزد با تكيه بر ارزش هاي اسلامي، اخلاقي، و با پايبندي به قانون، عدالت محوري، توجه به كرامت انساني و با هدف خدمت به مردم و جلب مشاركت آنان، و بهره گيري از سرمايه هاي انساني و توانمندي هاي استاني در راستاي تحقق رسالت دانشگاه، عهده دار برنامه ريزي در جهت توسعه كمي و كيفي آموزشي، ارتقاء و بهبود سلامت جامعه و كارايي پزشكي جامعه نگر بر اساس آخرين و جديدترين روش هاي آموزش پزشكي بوده و با بكارگيري اصول مديريت كيفيت فراگير و تكنولوژي نوين در راه رشد و توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه گام بر مي دارد. در همين راستا مسئوليت معاونت آموزشي، با تاكيد بر استانداردهاي آموزشي و متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب سياست هاي ملي و منطقه اي، هماهنگ نمودن دانشكده ها و واحدهاي آموزشي تابعه و همچنين تربيت و مديريت نيروي انساني متخصص و متعهد متناسب با اهداف چشم انداز 20 ساله و نقشه جامع علمي كشور مي باشد كه با مهارت و علاقه و با تاكيد بر عدالت اجتماعي در جهت حفظ و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمايد.

 

 چشم انداز(Vision):    

معاونت آموزشي دانشگاه مصمم است تا ضمن بسترسازي و ايجاد فضاي علمي مناسب، با بهره گيري از كادر هيات علمي متعهد و مجرب، گام موثري در جهت تربيت نيروي انساني متخصص در مجموعه بهداشت و درمان كشور بردارد. در اين راستا با استعانت از خداوند سبحان و توانا و با بهره گيري از اعضاي هيات علمي، كاركنان، دانشجويان و فناوري هاي پيشرفته و نوين و بومي، اميد است تا معاونت آموزشي دانشگاه بتواند به عنوان يكي از نمونه هاي موفق در بين دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مطرح شود. لذا با توجه به مطالب مذكور و ارتقاي كيفيت خدمات در تمام حوزه ها، انتظار مي رود ظرف 10 سال آينده اين دانشگاه به جايگاه پنج دانشگاه برتر ايران و دوهزار دانشگاه برتر جهان برسد.

 

ارزش ها(Values):     

 

ارزش ها، نگرش و اصولي را كه معاونت آموزشي نسبت به افراد، فرآيند كار و عملكرد خود دارد نشان مي دهد و عواملي هستند كه معاونت را در انجام فعاليت هايش و جهت گيري هاي موجود در سياست ها و رويه هايش كمك مي كند.

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بر آن است تا با تعامل مناسب درون بخشي و فرابخشي ضمن حفظ ارزشهاي حاكم بر اين معاونت در حوزه‌هاي مختلف به ارزش‌هاي زير پايبند باشد:

·        ارتقاء مستمر كيفيت خدمات

·        مسئوليت پذيري

·        رعايت نظم و انضباط كاري

·        اعتقاد به اصل بهره وري و دوري از اسراف و تبذير

·        حفظ كرامت انساني و رعايت كامل حقوق اخلاقي و انساني

·        واقع گرايي و اقدام مبتني بر شواهد و مدارك

·        حفاظت از اسرار

·        رعايت عدالت اجتماعي در راستاي هدف دوم چشم انداز بيست ساله «توسعه دانايي محور»

·        ارتقاي دانش پزشكي بر اساس معيار هاي جهاني و بومي

·        تربيت دانش آموختگان متعهد، توانمند و با انگيزه

·        گسترش فرهنگ اخلاق حرفه اي در پزشكي

·        استفاده از هيئت علمي و كاركنان متعهد، مجرب و خدمتگذار

·        حفظ شان و منزلت اعضاي هيات علمي، دانشجويان و كاركنان

·        پويايي و نوگرايي

·        پايداري در زمينه هاي آموزشي با توجه به ارتقاي كمي و كيفي آموزش

·        استفاده از ديدگاه اساتيد در تصميم گيري هاي كلان آموزشي

·        پاسخگويي به نيازهاي ذينفعان حوزه معاونت آموزشي و ساير حوزه هاي مرتبط بر اساس رسالت محوري

 

مشتريان داخلي، خارجي و ذينفعان(Stakeholders):       

 

مشتريان داخلي

انتظارات

اولويت ها

1- مديران و كاركنان حوزه معاونت آموزشي

2- ساير معاونت هاي دانشگاه

3- اعضاي هيات علمي

 

·         ارتقاي شغلي

·         آموزش، بازآموزي و توانمندسازي شاغلين

·         بهبود نظام پرداخت

·         انجام فرايندهاي جاري از طريق IT

·         تشويق و ترغيب

·         حمايت معنوي و مادي

·         آموزش، بازآموزي و توانمندسازي

·         اصلاح نظام نظارت و ارزشيابي

·         واگذاري اختيارات و پشتيباني از مديران

·         حمايت معنوي و مادي

·         ارتقاي فرايندهاي جاري از طريق اتوماسيون

مشتريان خارجي

انتظارات

اولويت ها

1- دانشجويان

2- فارغ التحصيلان علوم پزشكي

3- بيماران

 

·         آموزش دانشجويان بر اساس نيازهاي جامعه و با استفاده از روشهاي نوين آموزشي

·         ارتقاي كيفيت برنامه هاي آموزشي

·         آموزش، بازآموزي و توانمندسازي فارغ التحصيلان

·         آموزش مداوم

·         ارائه مراقبت هاي به موقع و با كيفيت

·         مشاركت دانشجويان در فرايندهاي آموزشي

·         بهبود شيوه هاي ارزشيابي

·         ايجاد محيط مناسب يادگيري از نظر فيزيكي و رواني

·         حفظ كرامت دانشجو

·         ترغيب اساتيد به استفاده از روش هاي نوين آموزشي

·         ارائه خدمات جامع و دسترسي عادلانه به مراقبت ها و رعايت حقوق بيماران

ذينفعان

انتظارات

اولويت ها

1- وزارت بهداشت

2- رئيس دانشگاه

3- هيات امناي دانشگاه

4- هيات رئيسه

5- شوراي دانشگاه

6- هيات مميزه

7- هيات جذب

·         گزارش سالانه عملكرد و ارائه شاخص ها

·         ارتقاي شاخص هاي آموزشي

·         ارائه پيشنهادات و طرح هاي ارتقاء كيفيت آموزشي

·         بودجه بندي و هزينه ها

·         گزارش دهي به موقع

 

  اهداف كلان(Goals):    

G1.  تقويت انگيزه و افزايش سطح مشاركت اعضاي هيات علمي در زمينه فعاليت هاي آموزشي:

·        افزايش مشاركت مستمر اعضاي هيات علمي در كليه فرايندهاي برنامه ريزي، تصميم گيري، نظارت و ارزشيابي در حوزه آموزش(ارتقاء فرآيند ترفيع پايه ارتقاء رتبه-مازاد موظفي- جذب هيات علمي-فرآيند پذيرش و ثبت نام فرآيند فارغ التحصيلي- فرآيند ارزشيابي)

·        فراهم كردن بستر انجام فعاليت هاي توسعه اي در زمينه آموزش توسط اعضاي هيات علمي از طريق مشاوره و برگزاري جشنواره هاي آموزشي

·        تسهيل نشر فعاليت هاي توسعه آموزشي اعضاي هيات علمي( مجله علمي پژوهشي مركز EDC)

·        توسعه و بهبود سيستم ارزيابي كمي و كيفي فعاليت ها و عملكرد اعضاي هيات علمي

·        تشويق و ترغيب اعضاي هيأت علمي و گروه هاي آموزشي برتر

·        افزايش تسهيلات رفاهي و فوق برنامه اعضاء هيأت علمي

·        انتخاباتي شدن مديران گروه ها و روساي دانشكده ها

 

G2. افزايش سطح ارتباطات در جهت جذب دانشجويان خارجي:

·        گسترش ارتباطات بين دانشگاهي و بين المللي در زمينه آموزش علوم پزشكي

·        راه اندازي و گسترش برنامه هاي مشترك(joint program) با دانشگاههاي معتبر داخلي و خارجي

·        تبديل مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه(EDC) به مركز همكار سازمان بهداشت جهاني     

·        راه اندازي وب سايت انگليسي دانشگاه

        

G3. توسعه و  تقويت اخلاق حرفه اي(اخلاق پزشكي، اخلاق معلمي):

·       ارائه و پيشنهاد سر فصل هاي درس اخلاق در پزشكي توسط معاونت آموزشي

·       تربيت يا جذب Ph.D. اخلاق در پزشكي براي مراكز آموزشي و تحقيقاتي

·       برگزاري كارگاه هاي ترويج اخلاق حرفه اي

·       معرفي و تشويق افراد مروج اخلاق

·       راه اندازي و ارتقاء وب سايت اطلاع رساني اخلاق حرفه اي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

·       راه اندازي و تقويت كميته اخلاق حرفه اي(پژوهش در آموزش) با جذب نيروهاي صاحب نظر به عنوان مشاوردر طي برنامه

 

 

G4. ارتقاء رتبه در امتحانات جامع، دانشنامه و المپيادهاي علمي دانشجويان

·       برنامه ريزي براي تدريس و طراحي سئوال بر اساس منابع وزارتي

·       تهيه منابع آموزشي مورد نياز

·       تقويت گروههاي آموزشي در جهت توسعه سطح كمي و كيفي ارائه خدمات آموزشي

·       ترغيب و حمايت از اساتيد براي مشاركت در دوره هاي آماده سازي دانشجويان براي شركت در المپيادهاي علمي و امتحانات جامع

·       اتخاذ رويكردهاي تشويقي براي رتبه هاي برتر در المپيادهاي علمي و امتحانات جامع و دانشنامه و همچنين تشويق اساتيد و گروه هاي آموزشي مرتبط

 

 

.G5 توسعه بستر مناسب جهت بروز خلاقيت ها و تربيت دانشجويان نمونه

·        انجام مستمر برنامه هاي شناسايي استعدادها بر مبناي سياست هاي وزارتي و مركز استعدادهاي درخشان

·        فراهم سازي زمينه مناسب براي افزايش تعداد دانشجويان نمونه

·        فراهم سازي زمينه مناسب براي دانشجويان نمونه و استعدادهاي درخشان جهت كسب دانش و مهارت هاي لازم در مديريت پروژه هاي تحقيقاتي

·        حمايت مادي و معنوي از دانشجويان نمونه و استعدادهاي درخشان

 

G6. توسعه و گسترش رشته هاي تحصيلات تكميلي:

·        ارتقاي اعضاي هيات علمي تخصصي در رشته هاي موردنظر با توجه به برنامه پيشنهادي دانشگاه

·        توسعه ارتباطات علمي با ساير موسسات آموزشي علوم پزشكي داخل و خارج از كشور

·        ارتقاء و سازماندهي فضاي فيزيكي در سطح حداقل استانداردهاي آموزشي وزارت متبوع

·        تقويت امكانات مورد نياز گروه هاي آموزشي و دانشكده ها

 

G7.توسعه كمي و كيفي آموزش

·        تأسيس دانشكده علوم نوين

·        تأسيس دانشكده تغذيه

·        تأسيس دانشكده علوم توانبخشي

·        تاسيس دانشكده مجازي آموزش

·    ايجاد رشته هاي جديد در مقاطع تحصيلات تكميلي(PHD رشته ها شامل ژنتيك، ايمونولوژي، انگل شناسي، تشريح، فيزيك پزشكي، بيوتكنولوژي و فلوشيپ غدد، روماتولوژي و نوزادان)

·        تدوين برنامه هاي آموزش مداوم بصورت مجازي

 

 

G8. توانمند سازي اساتيد در روند مهارت هاي آموزشي، دانش پژوهي و اجرايي:

·        برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي كارگاه هاي هدفمند جهت ارتقاي سطح كيفيت و مشاركت اساتيد در برنامه هاي آموزشي

·        تعيين بودجه مناسب جهت افزايش توانمندسازي اساتيد در روند آموزش پزشكي

·        برنامه ريزي براي افزايش فعاليت دانش پژوهي اعضاي هيات علمي با توجه به آيين نامه هاي وزارتي

 

G9. ارتقاي كيفيت برنامه هاي آموزشي بر اساس استانداردهاي ملي و بين المللي:

·        تلاش در جهت تطبيق برنامه هاي آموزشي موجود

·        گسترش همكاري و مشاركت هاي علمي با مراكز ملي و بين المللي آموزش علوم پزشكي

·        توسعه مشاركت اعضاي هيات علمي در تدوين استانداردها

·        توسعه روش هاي نوين آموزشي

 

 

تحليل عوامل داخلي- نقاط قوت و ضعف(Strengths & Weakness):    

 

نقاط قوت(Strengths)

نقاط ضعف(Weakness)

S1. تبديل شدن دانشگاه از تيپ دو به تيپ يك

S2.حمايت و عزم مديران دانشگاه نسبت به توسعه آموزش

S3. بهره مندي از اعضاي هيات علمي مجرب و كارآمد

S4.وجود مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي فعال- EDC

S5. داشتن مجله علمي-پژوهشي مركزEDC

S6. وجود روحيه مشاركت در اعضاي هيات علمي و كارشناسان معاونت آموزشي در جهت فرايندهاي ارتقاء

S7. وجود آموزش هاي مداوم و فعال

S8. برگزاري منظم و مداوم شوراهاي آموزشي در دانشگاه

S9. پيگيري مستمر برنامه ارزيابي دروني گروه ها

S10. پيگيري مستمر در جهت دستيابي به استانداردهاي ملي و بين المللي آموزشي

S11. فعاليت در جهت اخذ مجوز رشته هاي علمي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

S12. وجود مديريت ستادي فعال و مستقل

S13. توجه لازم به اخلاق حرفه اي در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

S14. پتانسيل آموزش الكترونيكي و انتشاراتي در سطح استاني و ملي

S15. امكان برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت در زمينه هاي مختلف آموزشي

S16. امكان تعامل و همكاري با ساير معاونت ها و مراكز آموزشي

W1. كمبود نيروي انساني متخصص در فرايندهاي ويژه آموزشي

W2.كمبود فضاهاي فيزيكي و آموزشي

W3. كمبود انگيزه اعضاي هيات علمي در جهت اجراي شيوه هاي نوين آموزشي

W4.عدم تخصيص اعتبارات مناسب براي انجام فرايندهاي جديد

W5. نداشتن مكانيسم مشخص براي تشويق اساتيد

W6. ضعف در اختصاص سرانه مناسب دانشجويان در امور آموزشي

W7. كمبود تعداد اعضا هيئت علمي تمام وقت باليني

W8. تمايل كم اعضاي هيات علمي باليني براي حضور تمام وقت در دانشگاه

W9. روزمرگي حاكم بر سيستم

W10. نهادينه نشدن تفكر برنامه ريزي درازمدت

W11. ضعف در ارتباطات بين المللي

 

تحليل عوامل خارجي- فرصت ها و تهديدها(Opportunities & Threats):                           

فرصت ها(Opportunities)

تهديدها(Threats)

O1. حمايت رياست دانشگاه و هيات امناء از تصميمات معاونت آموزشي

O2.حضور فعال معاونت آموزشي در شوراي دانشگاه

O3. ارتباطات پويا و فعال با ساير معاونت ها

O4. همكاري مناسب معاونت آموزشي دانشگاه با معاونت آموزشي وزارت متبوع

O5. كسب رتبه هاي برتر آموزشي در بين دانشگاههاي كشور

O6. اعطاي مجوز استخدام هيئت علمي مورد نياز از طرف وزارتخانه

O7. تسهيل در اعطاي دانشجويان تحصيلات تكميلي از طرف وزارتخانه

 

 

T1. كمبود بودجه و اعتبارات تخصيص داده شده از سوي وزارت متبوع و عدم تخصيص به موقع اعتبارات

T2. عدم توجه مناسب به اولويت آموزشي دانشگاه ها در سياست گذاري هاي كلان وزارتخانه

T3. افزايش در سطح پذيرش دانشجو از سوي وزارت متبوع

T4. توجه و تاكيد بيش از حد آيين نامه جديد ارتقاء به پژوهش در برابر آموزش

T5. عدم ثبات مديريتي

T6. كمبود تفاهم نامه هاي آموزشي بين مراكز دولتي و غير دولتي استان

T7. روند نزولي اشتغال مناسب براي فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي در جامعه

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/29
تعداد بازدید:
302
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal