شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد كارگزيني

نام و نام خانوادگي : عاطفه جعفري ندوشن

سمت : مسئول كارگزيني

سابقه خدمتي: 7سال

kargozinitaft@mail.iran.ir: پست الكترونيك

داخلي: 212 
 

نام و نام خانوادگي : مريم يزدي

سمت : كارگزين

سابقه خدمتي: 5 سال

kargozinitaft@mail.iran.ir: پست الكترونيك

داخلي: 213

 

نام و نام خانوادگي : حميد زارع حسين آبادي

سمت : كارگزين

سابقه خدمتي: 1 سال

kargozinitaft@mail.iran.ir: پست الكترونيك

داخلي: 211

 

شرح وظايف:

1-كنترل و تكميل مدارك اوليه پرسنل، پيگيري رفع نواقص مدارك، تشكيل پرونده جهت كليه كاركنان، بايگاني كليه مكاتبات و مدارك پرسنلي در پرونده پرسنل ذيربط
2-دقت و مراقبت مستمر در نگهداري اسناد و مدارك و مكاتبات پرسنلي با رعايت اصل محرمانه بودن كليه اطلاعات پرسنلي
3-ثبت كليه اطلاعات مورد نياز در سيستم پرسنلي
4-انجام مكاتبات اداري در موضوعات ارجاع شده از مافوق
5-صدور ابلاغ هاي تغيير و تعيين محل خدمت پرسنل
6-اجراي بخشنامه هاي مختلف اعم از اعمال ضرايب ساليانه حقوق براي كليه كاركنان رسمي،‌پيماني، قانون كار و قراردادي.
7-ابلاغ كليه دستور العمل ها و اطلاعيه هاي مرتبط با كاركنان و اطمينان از اطلاع كليه افراد ذينفع از مفاد آنها به نحو مقتضي.
8-نظارت مستمر بر حسن اجراي بخشنامه ها و آيين نامه ها و اعلام بموقع محدوديتها و موانعي كه موجب عدم اجراي صحيح آنها مي گردد به مدير واحد و يا معاونت هاي مافوق
9-انجام هماهنگي هاي لازم با مسئولين واحدها به منظور برگزاري جلسات كميته ها (نقل و انتقالات، انتصابات، بازنشستگي و ...) و ارسال صورتجلسات در موعد مقرر به معاونت تخصصي
10-اعلام شروع بكار يا پايان كار كاركنان اعم از طرحي، پيماني، قراردادي و ... به مديريت منابع انساني و معاونت تخصصي
11-تهيه و ارائه فرم تسويه حساب كاركناني كه با دانشگاه قطع همكاري نموده اند و پيگيري تكميل آنها تا زمان ارائه به حوزه منابع انساني دانشگاه
12-اعلام اسامي بازنشستگان به مديريت منابع انساني ابتداي هر سال، اعلام به پرسنل مربوطه جهت ارائه مدارك لازم و ارسال پرونده و ساير مستندات يكماه قبل از تاريخ بازنشستگي به اداره بازنشستگي
13-تهيه و تنظيم ليست كاركرد ماهانه پرسنل و ارجاع به امور مالي
14-صدور احكام پرسنلي ، بررسي پرونده پرسنل بصورت دوره اي و رفع نواقص آنها
15-تنظيم قرارداد كار پرسنل طرح پزشك خانواده و تمديد قرارداد قبل ازانقضا مدت قرارداد قبلي طبق ضوابط مربوطه
16-تمديد قرارداد كليه كاركنان پيماني و قرارداد انجام كار معين بر اساس ضوابط مربوطه.
17-بررسي پرونده هاي ارتقاء طبقه و رتبه و تهيه مستندات لازم
18-پاسخگوئي به ارباب رجوع
19-انجام ارزيابي عملكرد ساليانه مديران و كارمندان
20-كنترل حضور و غياب كاركنان، كنترل مجوزهاي صادرشده و پيگيري نواقص ثبت ورود و خروج در سامانه تردد
21-تهيه گزارشات مورد نياز مقام مافوق از سيستم حضور و غياب و سيستم پرسنلي
22-تهيه گزارش اضافه كاري از اطلاعات حضور و غياب و ارسال آن به امور مالي واحد
23-گزارش گيري و بررسي مانده مرخصي هاي كاركنان و در صورت لزوم اعلام به پرسنل
24-شركت فعال در دوره هاي آموزشي جهت ارتقا معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله
25-برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با امور اداري و كارگزيني جهت افزايش آگاهي كاركنان از قوانين و مقررات و حقوق ايشان در صورت لزوم
26-پيگيري صدور كارت شناسايي پرسنلي 
27-انجام ساير امور محوله از جانب مقام مافوق
 تلفن : 18-32633012
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/16
تعداد بازدید:
1077
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal