شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد آموزش كاركنان

نام و نام خانوادگي: مريم يزدي     

سمت: رابط آموزش كاركنان

سابقه خدمتي: 6 سال

پست الكترونيك: yazdi2119@mail.iran.ir

داخلي: 213

شرح وظايف:

1- همكاري لازم جهت انجام نياز سنجي هاي آموزشي با رابط آموزشي معاونت مربوطه و ارسال نيازهاي آموزشي ساليانه در قالب فرم هاي ب و فرم خلاصه مشخصات دوره هاي آموزشي مصوب به معاونت هاي تخصصي و در صورت لزوم شركت در جلسات كميته فرعي آموزش معاونت
2- نصب نرم افزارآموزش و كار با سامانه آموزش كاركنان و اطلاع رساني در خصوص شناسنامه آموزشي به پرسنل واحد
3- ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي جهت رفع نواقص نرم افزار آموزش و ارسال آن به مديريت منابع انساني
4- بررسي و تاييد دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان جهت ثبت در شناسنامه آموزش كاركنان
5- نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي و برگزاري آزمون آنها در واحد مربوطه
6- ثبت نام فراگيران دوره هاي آموزشي در صورت لزوم
7- اطلاع رساني دقيق دستورالعملهاي آموزشي ارسالي از ستاد دانشگاه به كاركنان واحد وراهنمايي آنان
8- شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط با آموزش كاركنان وفراگيري مقررات وانتقال آن به كاركنان واحد خصوصا در زمينه نرم افزار آموزش با توجه به اينكه فرآيند آموزش به سوي الكترونيكي شدن پيش مي رود.
9- بررسي و تائيد مدارك مدرسان دوره ها جهت ثبت در بانك مدرسان وتوجه به تعيين مدرسان داراي صلاحيت براي اجراي دوره هاي اموزشي
10برنامه ريزي و ايجاد تمهيدات لازم جهت فراهم ساختن امكانات مورد نياز براي اجراي دوره هاي آموزشي با هماهنگي مسئولين مربوطه
11- تدوين واعلام تقويم زماني دوره هاي آموزشي به انضمام مشخصات كامل مدرسان دوره و ارسال به معاونت مربوطه و مديريت منابع انساني
12- هماهنگي با استاد جهت حضور در دوره آموزشي
13- اخذ موافقت و مجوز دوره هاي آموزشي ودر صورت لزوم پيشنهاد دوره هاي جديد براساس نياز روز
14- اطلاع رساني در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي به كاركنان واحد
15- شركت در جلسه آزمون حضوري و غير حضوري و نظارت بر حسن اجراي آن
16- بررسي و پيگيري كليه مكاتبات اداري مربوطه به آموزش كاركنان
17- بررسي وضعيت آموزشي رسته هاي مختلف و درخواست دوره هاي آموزشي جهت برخورداري عادلانه از آموزشهاي پيش بيني شده براي كليه كاركنان واحد
18- انجام ساير اموري كه در خصوص آموزش كاركنان بر حسب مورد از طريق مديريت منابع انساني ومعاونت مربوطه ابلاغ مي گردد
.

تلفن داخلي: 18-32633012
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/24
تعداد بازدید:
966
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal