شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد درآمد
نام و نام خانوادگي : محمد رضا آيتي زاده تفتي
سمت : مسئول درآمد
سابقه خدمتي: 16 سال
پست الكترونيك: ayatie53@mihanmail.ir
داخلي: 224
 
شرح وظايف:
1-آشنايي كامل با آئين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه وساير مقررات وقوانين مربوط با امور مالي .
2-رسيدگي به اسناد درآمد وكنترل آنها با صورت حسابها .
3-كنترل وثبت عمليات درآمد مراكز تابعه در دفاتر ويا نرم افزار رايانه مربوطه . 
4-دريافت فيشهاي واريزي درآمد نقدي از متصديان پذيرش( صندوق) مراكز وساير واريزيها برابر جداول زمانبندي شده وثبت سند مربوطه.
5-دريافت صورتحساب بانكي حساب در آمد شبكه از بانك وكنترل ومطابقت با فيشهاي واريزي وتهيه صورت مغايريت بانكي حساب درآمد.
6-كنترل آمار ماهانه و روزانه، مراكز بررسي وانطباق با دفاتر بخشهاي مختلف ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني مركز وكنترل آمار درآمد ماهيانه با وجوه واريزي نقدي به حساب درآمد شبكه.
7-ارسال در آمد تفكيك شده شبكه به حساب در آمد دانشگاه بصورت ماهيانه وثبت دربرنامه پرسن. 
8-تهيه وتنظيم صورتحساب وتراز مالي درآمد ماهيانه شبكه وارسال به امور مالي دانشگاه.
9-تهيه آمار ماهيانه وساليانه درآمد شبكه ، محاسبه درصد افزايش ويا كاهش درآمد وپيگيري علت كاهش وافزايش در آمد مربوطه .
10-نظارت بر تنظيم صورتحساب هاي بيمه اي وارسال به موقع به سازمانهاي بيمه گر طرف قرار داد وثبت در دفاتر ويا رايانه. 
11-پيگيري دريافت مطالبات از سازمانهاي بيمه گر وساير موسسات طرف قرار داد. 
12-بررسي علل كسورات اعمال شده توسط سازمانهاي بيمه گر وبرنامه ريزي در جهت رفع نواقص مربوطه وكسب اطلاعات روز از مقررات سازمانهاي بيمه گر، تعرفه هاي درماني وبهداشتي واعلام به موقع به مراكز تابعه جهت اجرا.
نظارت، كنترل داخلي وسركشي بر عملكرد متصديان پذيرش وساير پرسنل مراكز كه در انجام خدمات به نحوي در افزايش يا كاهش درآمدها موثر ميباشند.
13-نظارت براجراي دقيق مقررات و قوانين درآمدي .
14-پيگيري قراردادها ي اجاره وخريد خدمات بهداشتي .
15-كنترل بر گردش امور مراكزي كه داراي سيستم رايانه اي بوده ومكاتبه با دانشگاه جهت اعمال سطح دسترسي براي كاربران پذيرش ( صندوق ) مراكز ونظارت بر عملكرد آنان.
16-اعلام تغيير نرخ خدمات وتعرفه ها درچارچوب قوانين جاري .
17-به روز رساني نرم افزار درآمد وپيگيري درجهت رفع عيوب آن .
18-نظارت برثبت كليه درآمدها دربرنامه نويان.
19-ثبت درآمدها مطابق برنامه نويان دربرنامه هاي مختلف اعم از نظام نوين مالي، سجاد، بيمه هاي طرف قراداد.
20-آموزش پزشكان، تهيه مهر پزشكان وتكميل فرمهاي مربوطه جهت معرفي پزشكان به بيمه هاي طرف قراداد.
21-پاسخگويي به مكاتبات اداري وانجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق .
 
 
نام و نام خانوادگي : مهدي داوري نيا
سمت : متصدي درآمد
سابقه خدمتي: 15 سال
پست الكترونيكي:mdavarinia@iran.ir
داخلي: 223
 
شرح ظايف:
1-دريافت صورتحساب بانكي حساب در آمد شبكه از بانك وكنترل ومطابقت با فيشهاي واريزي مراكز وتهيه صورت مغايريت بانكي
2-نظارت و كنترل بر وصول درآمد هاي حاصل از ارائه خدمات بهداشتي درماني در مراكز تحت پوشش
3-تنظيم و ارسال اسناد بيمه هاي طرف هاي قرارداد
4-اعلام تعرفه هاي ساليانه خدمات تشخيصي و درماني به مراكز تحت پوشش و نظارت بر حسن اجراي آن
5-تلاش و پيگيري در جهت كاهش و رفع كسورات نسخ و اسناد مربوطه
6-نظارت وكنترل صندوق هاي مراكز بهداشتي ،درماني
7-تهيه وتنظيم انواع گزارشات درآمدي مورد نياز
8-انجام بازديد هاي ماهيانه از مراكز تحت پوشش و نظارت بر عملكرد صندوقداران 
تلفن  : 18-32633012
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/16
تعداد بازدید:
730
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal