دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بهمن ماه

ايام هفته

تاريخ

ژنرال و بخش

اورژانس

نوزادان سالم

NICU

قلب

آلرژي

PICU-ريه

غدد

خون

كليه

عفوني

اعصاب

گوارش

سه شنبه

1/11/1398

دكتر كريمي

دكتر نافعي

دكتر نوري

دكتر نوري

دكتر بهجتي

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكتر فلاح

دكترعدالتخواه

چهارشنبه

2/11/1398

دكتر كريمي

دكتر نافعي

دكتر لوك زاده

دكتر ميرجليلي

دكتر بهجتي

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر ناصرزاده

دكتر فلاح

دكترعدالتخواه

پنج شنبه

3/11/1398

دكتر كريمي

دكتر نافعي

دكتر كريمي

دكتر ميرجليلي

دكتر بهجتي

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر ناصرزاده

دكتر فلاح

دكترعدالتخواه

جمعه

4/11/1398

دكتر كريمي

دكتر نافعي

دكتر نافعي

دكتر ميرجليلي

دكتر بهجتي

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر ناصرزاده

دكتر فلاح

دكترعدالتخواه

شنبه

5/11/1398

دكتر نافعي

دكتر شكيبا

دكتر ميرجليلي

دكتر لوك زاده

دكتر عليپور

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكتر اردويي

دكتر هاشمي

دكتر شكيبا

دكتر ناصرزاده

دكتر اسلاميه

دكتر افلاطونيان

يكشنبه

6/11/1398

دكتر نافعي

دكتر كريمي

دكتر كريمي

دكتر لوك زاده

دكتر عليپور

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

دكتر شكيبا

دكتر ناصرزاده

دكتر اسلاميه

دكتر افلاطونيان

دوشنبه

7/11/1398

دكتر نافعي

دكتر كريمي

دكتر نافعي

دكتر لوك زاده

دكتر عليپور

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

--------

دكتر ناصرزاده

دكتر اسلاميه

دكتر افلاطونيان

سه شنبه

8/11/1398

دكتر نافعي

دكتر كريمي

دكتر نوري

دكتر نوري

دكتر عليپور

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

--------

دكتر ناصرزاده

دكتر اسلاميه

دكتر افلاطونيان

چهارشنبه

9/11/1398

دكتر نافعي

دكتر صوابيه

دكتر لوك زاده

دكتر لوك زاده

دكتر عليپور

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

--------

دكتر ناصرزاده

دكتر اسلاميه

دكتر افلاطونيان

پنج شنبه

10/11/1398

دكتر نافعي

دكتر كريمي

دكتر نوري

دكتر لوك زاده

دكتر عليپور

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

--------

دكتر ناصرزاده

دكتر اسلاميه

دكتر افلاطونيان

جمعه

11/11/1398

دكتر نافعي

دكتر صوابيه

دكتر لوك زاده

دكتر لوك زاده

دكتر عليپور

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

--------

دكتر ناصرزاده

دكتر اسلاميه

دكتر افلاطونيان

شنبه

12/11/1398

دكتر كريمي

دكتر نافعي

دكتر ميرجليلي

دكتر ميرجليلي

دكتر دانائيان

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر ناصرزاده

دكترموحدي نيا

دكترعدالتخواه

يكشنبه

13/11/1398

دكتر كريمي

دكتر نافعي

دكتر كريمي

دكتر ميرجليلي

دكتر دانائيان

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكترموحدي نيا

دكترعدالتخواه

دوشنبه

14/11/1398

دكتر كريمي

دكتر نافعي

دكتر نافعي

دكتر ميرجليلي

دكتر دانائيان

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكترميرحسيني

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكترموحدي نيا

دكترعدالتخواه

سه شنبه

15/11/1398

دكتر كريمي

دكتر نافعي

دكتر نوري

دكتر نوري

دكتر دانائيان

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكترموحدي نيا

دكترعدالتخواه

چهارشنبه

16/11/1398

دكتر كريمي

دكتر نافعي

دكتر لوك زاده

دكتر ميرجليلي

دكتر دانائيان

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر ناصرزاده

دكترموحدي نيا

دكترعدالتخواه

پنج شنبه

17/11/1398

دكتر كريمي

دكتر نافعي

دكتر نافعي

دكتر ميرجليلي

دكتر دانائيان

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكترموحدي نيا

دكترعدالتخواه

جمعه

18/11/1398

دكتر كريمي

دكتر صوابيه

دكتر كريمي

دكتر ميرجليلي

دكتر دانائيان

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكترموحدي نيا

دكترعدالتخواه

شنبه

19/11/1398

دكتر نافعي

دكتر شكيبا

دكتر ميرجليلي

دكتر لوك زاده

دكتر بهجتي

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

دكتر شكيبا

دكتر ناصرزاده

دكتر فلاح

دكتر افلاطونيان

يكشنبه

20/11/1398

دكتر نافعي

دكتر كريمي

دكتر كريمي

دكتر لوك زاده

دكتر بهجتي

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكتر فلاح

دكتر افلاطونيان

دوشنبه

21/11/1398

دكتر نافعي

دكتر كريمي

دكتر نافعي

دكتر لوك زاده

دكتر بهجتي

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

دكتر شكيبا

دكتر ناصرزاده

دكتر فلاح

دكتر افلاطونيان

سه شنبه

22/11/1398

دكتر نافعي

دكتر صوابيه

دكتر نوري

دكتر نوري

دكتر بهجتي

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكتر فلاح

دكتر افلاطونيان

چهارشنبه

23/11/1398

دكتر نافعي

دكتر كريمي

دكتر لوك زاده

دكتر لوك زاده

دكتر بهجتي

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

دكتر شكيبا

دكتر ناصرزاده

دكتر فلاح

دكتر افلاطونيان

پنج شنبه

24/11/1398

دكتر نافعي

دكتر كريمي

دكتر ميرجليلي

دكتر لوك زاده

دكتر بهجتي

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكتر فلاح

دكتر افلاطونيان

جمعه

25/11/1398

دكتر نافعي

دكتر كريمي

دكتر ميرجليلي

دكتر لوك زاده

دكتر بهجتي

دكتر خليلي

دكتربهنيا فرد

دكترميرحسيني

دكتر هاشمي

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكتر فلاح

دكتر افلاطونيان

شنبه

26/11/1398

دكتر كريمي

دكتر شكيبا

دكتر ميرجليلي

دكتر ميرجليلي

دكتر عليپور

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكتر اسلاميه

دكترعدالتخواه

يكشنبه

27/11/1398

دكتر كريمي

دكتر شكيبا

دكتر كريمي

دكتر ميرجليلي

دكتر عليپور

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكتر اسلاميه

دكترعدالتخواه

دوشنبه

28/11/1398

دكتر كريمي

دكتر شكيبا

دكتر نافعي

دكتر ميرجليلي

دكتر عليپور

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكترميرحسيني

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر ناصرزاده

دكتر اسلاميه

دكترعدالتخواه

سه شنبه

29/11/1398

دكتر كريمي

دكتر شكيبا

دكتر نوري

دكتر نوري

دكتر عليپور

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكتر اسلاميه

دكترعدالتخواه

چهارشنبه

30/11/1398

دكتر كريمي

دكتر شكيبا

دكتر لوك زاده

دكتر ميرجليلي

دكتر عليپور

دكتربهنيا فرد

دكتر جعفري

دكتر اردويي

دكتر جناب زاده

دكتر شكيبا

دكتر فردوسيان

دكتر اسلاميه

دكترعدالتخواه

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/08
تعداد بازدید:
37
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal