دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دي ماه

ايام هفته

تاريخ

بخش

اورژانس

يكشنبه

1/10/98

پورتيموري/بيگلري/نعمتي/اسدي

افتخاري/ م زارع/دهقاني

دوشنبه

2/10/98

طبايي/خسروي/حق شناس/ميروكيلي

افشاري /رسايي/صالحي/پورمحمد

سه شنبه

3/10/98

شاطريان/عليمحمدي/مقدم/هادي مقدم

فتاحي /دليراني/متالهي/ تيموري

چهارشنبه

4/10/98

كيان/هاشمي/م.برزگر/ا.برزگر

مهري /فروغي نسب/راسترو/ح زارع

پنج شنبه

5/10/98

متالهي/شهبازي/اسحاقي /حايري

كريمي/نصوحي/رضايي

جمعه

6/10/98

شاطريان/عليمحمدي/مقدم/هادي مقدم

پورتيموري/بيگلري/نعمتي/احمدي

شنبه

7/10/98

افتخاري/م زارع/دهقاني/تيموري

طبايي/خسروي /حق شناس/ميروكيلي

يكشنبه

8/10/98

فتاحي/دليراني/شاه كرمي/ح زارع

افشاري/رسايي/صالحي/پورمحمد

دوشنبه

9/10/98

مهري/فروغي نسب/راسترو/شاطريان

نصوحي/رضايي/كريمي/كيان

سه شنبه

10/10/98

متالهي/عليمحمدي/مقدم/ا.برزگر

هادي مقدم/هاشمي/م .برزگر

چهارشنبه

11/10/98

اسحاقي/حايري/ميروكيلي/تيموري

افشاري/رسايي/پورمحمد/صالحي

پنج شنبه

12/10/98

متالهي/افتخاري/م زارع/دهقاني

شهبازي/راسترو/فروغي نسب

جمعه

13/10/98

افشاري/پورمحمد/رسايي/صالحي

فتاحي/دليراني/ح زارع/م.برزگر

شنبه

14/10/98

پورتيموري/نعمتي/احمدي/بيگلري

طبايي/خسروي/ حق شناس

يكشنبه

15/10/98

دليراني/فتاحي/مهري/شاه كرمي

نصوحي/رضايي/شهبازي/كريمي

دوشنبه

16/10/98

كيان/هاشمي/ا. برزگر/متالهي

شاطريان/عليمحمدي/مقدم/م.برزگر

سه شنبه

17/10/98

افتخاري/م زارع/دهقاني/كريمي

اسحاقي/حايري/تيموري

چهارشنبه

18/10/98

فتاحي/دليراني/رضايي/نصوحي

هادي مفدم/كيان/هاشمي

پنج شنبه

19/10/98

طبايي/حق شناس/خسروي/ميروكيلي

پورتيموري/بيگلري/شاه كرمي

جمعه

20/10/98

مهري/راسترو/شهبازي/تيموري

كيان/ هاشمي/افتخاري/م زارع

شنبه

21/10/98

ح زارع/فروغي نسب/كريمي/م برزگر

نعمتي/احمدي/ا برزگر

يكشنبه

22/10/98

افشاري/رسايي/صالحي/پورمحمد

متالهي/هادي مقدم/ميروكيلي

دوشنبه

23/10/98

نصوحي/رضايي/حايري/ اسحاقي

فتاحي/دليراني/شاه كرمي/ح زارع

سه شنبه

24/10/98

كيان/هاشمي/شهبازي/م برزگر

شاطريان/مقدم/عليمحمدي/ا برزگر

چهارشنبه

25/10/98

ميروكيلي/طبايي/حق شناس/ خسروي

مهري/راسترو/فروغي نسب/دهقاني

پنج شنبه

26/10/98

رسايي/افشاري /صالحي/ ح زارع

بيگلري/نعمتي/احمدي/پورتيموري

جمعه

27/10/98

فروغي نسب/شاه كرمي/نصوحي/ رضايي

اسحاقي/حايري/ ا برزگر/ حق شناس

شنبه

28/10/98

نعمتي/احمدي/پورتيموي /بيگلري

كريمي/طبايي/ خسروي

يكشنبه

29/10/98

پورمحمد/راسترو/م زارع/ افتخاري

عليمحمدي/شاطريان/مقدم

دوشنبه

30/10/98

مهري/ شاه كرمي/تيموري/هادي مقدم

حايري / اسحاقي/ شهبازي

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/22
تعداد بازدید:
62
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal