دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كارگاه هاي توانمندسازي

لطفا جهت ثبت نام دوره دانشوري به تب "دوره دانشوري" مراجعه نماييد.

 

كارگاه هاي EDC ويژه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه مي باشد

نام كارگاه

مدرس

زمان برگزاري

مكان برگزاري

ثبت نام

توضيحات

مديريت ثبت بيماري ها و پيامدهاي آن

جمعي از مدرسين

98/12/3

ساعت : 8 صبح

سالن باقرالعلوم

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

مديريت زمان

جناب آقاي دكتر شفيعي

98/11/30

ساعت 13 الي 15

سالن EDC

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

Story Line

سركارخانم دكتر آرزو دهقاني

98/11/29

ساعت 8 الي 11

سايت كامپيوتر دانشكده بهداشت

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

نحوه دادن خبر ناگوار در بالين

دكتر برومند

98/10/24

ساعت 9 الي 11

سالن VIPبيمارستان شهيد صدوقي

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

سمينار نظام ارزيابي فراگير

جمعي از مدرسين

98/10/19

ساعت 8 الي 12

سالن پرستاري بيمارستان شهيد صدوقي

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

مدل سازي آماري در مطالعات پزشكي

سركارخانم دكتر جام برسنگ

98/10/4

طبقه ششم بيمارستان رهنمون

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

دوره توانمندسازي آموزشي اعضاي هيأت علمي

جمعي از مدرسين

زمستان 98

سالن EDC

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

EndNote

جناب آقاي اسدي

98/9/26

سايت دانشكده پيراپزشكي

ساعت 11:30 الي 13

 

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

استدلال باليني

سركارخانم دكتر عظيمي

98/9/25

سالن EDC

ساعت 8:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

دوره " گرامر براي نگارش متن علمي"

دكتر امين دهقان

متعاقباً اعلام مي گردد

متعاقباً اعلام مي گردد

ثبت نام

شايان ذكر است اين دوره با همكاري اداره بين الملل دانشگاه و مركز زبان برگزار مي گرددو هزينه بر عهده شركت كنندگان خواهد بود

استدلال باليني

سركارخانم دكتر عظيمي

98/9/14

سالن VIPبيمارستان رهنمون، طبقه ششم

ساعت 9 الي 12

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

اخلاق حرفه اي و آموزش اصول آن

جناب آقاي دكتر مهرپرور

سركارخانم دكتر كشميري

98/9/6

سالن EDC

ساعت 9 صبح

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

روش تحقيق

جمعي از مدرسين

98/8/29

98/8/28

سالن EDC

ساعت 8:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

مهارتهاي ارتباط موثر با دانشجو

                  (امتياز فرهنگي)

سركارخانم دكتر آقايي

جناب آقاي دكتر شيرخدا

98/8/26

سالن EDC

ساعت 9

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

بحث مبتني بر مورد: ارزيابي تكويني در آموزش باليني

سركارخانم فكوري

98/8/11

سالن EDC

ساعت 9 الي 12

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

چگونگي تدوين پروپوزال هاي نوآورانه و فرآيندهاي دانش پژوهي

سركار خانم دكتر كشميري

98/7/20

سالن EDC

ساعت 9 الي 12

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

برنامه هاي موثر توانمندسازي اعضاي هيأت علمي: ويژگيها و الزامات

سركارخانم دكتر كشميري

98/6/25

سالن EDC

ساعت 9 صبح

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

مهارتهاي ارتباط موثر

سركارخانم دكتر آقايي

جناب آقاي دكتر شيرخدا

98/6/23

سالن EDC

ساعت 9 صبح

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

داده كاوي

جناب آقاي محمدرضا دهقاني

98/6/12

سالن EDC

ساعت 8:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

دوره مهارتهاي پايه آموزش در علوم پزشكي(روش تدريس)

جناب آقاي دكتر مهرپرور

جناب آقاي دكتر ميرزايي

سركارخانم دكتر كشميري

98/6/11

98/6/13

98/6/17

سالن EDC

ساعت:8:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

چگونگي تدوين طرح درس مناسب

سركارخانم دكتر كشميري

98/6/10 

سالن آمفي تئاتر دانشكده پزشكي

ساعت 11

 

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

راهنماي يادگيري

سركارخانم دكتر كشميري

98/6/4

سالن VIP بيمارستان شهيد صدوقي

ساعت 11

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

اخلاق حرفه اي از ديدگاه رعايت حريم بيمار

جناب آقاي دكتر وكيلي

98/5/20

سالن جوادي بيمارستان شهيد صدوقي

ساعت 11 الي 13

 

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

 راهنماي يادگيري

سركارخانم دكتر كشميري

98/5/19

سالن EDC

ساعت 9 صبح

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

چگونه آموزش درمانگاهي موثر داشته باشيم

سركارخانم دكتر كشميري

98/5/14

كلاس جراحي بيمارستان شهيد صدوقي

ساعت 11:30 الي 13

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

دوره دانشوري در آموزش علوم پزشكي

سركارخانم دكتر كشميري

98/5/13

سالن EDC

ساعت 10 صبح

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

نظام ارزشيابي برنامه آموزشي/ دوره آموزشي

سركارخانم دكتر كشميري

98/5/12

سالن EDC

ساعت 9 الي 12

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

چگونه يك راند باليني اثربخش داشته باشيم

سركارخانم دكتر كشميري

98/5/7

سالن VIP بيمارستان شهيد صدوقي

ساعت 11:30الي 13

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

سمينار مجازي "دانش پژوهي آموزشي در آيينه آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي علوم پزشكي"

-

98/4/25

دفتر رياست- ستاد مركزي

ثبت نام

-

يادگيري مبتني بر تيم(TBL)

سركارخانم دكتر كشميري

98/4/30

سالن VIP بيمارستان شهيد صدوقي

ساعت 11 الي 12:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

آشنايي با حمايت بنياد نخبگان و دانش بنيان

سركارخانم دكتر بي بي فاطمه حقيرالسادات

98/4/29

بنياد ملي نخبگان(بلوار دانشجو روبروي پارك شادي)

ساعت 10 الي 12

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي

تقويت حافظه و يادگيري

سركارخانم دكتر فرج خدا

98/4/24

سالن EDC

ساعت 9الي12

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

بلوپرينت

سركارخانم دكتر كشميري

98/4/23

سالن EDC

ساعت 10 الي 12

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي دانشكده پرستاري

چگونگي تدوين طرح دوره آموزشي

سركارخانم دكتر كشميري

98/4/22

سالن VIP بيمارستان شهيد صدوقي

ساعت 12 الي 13:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي: چرا و چگونه

جناب آقاي دكتر مهرپرور

سركارخانم دكتر كشميري

98/4/19

سالن EDC

ساعت 8الي13

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

اخلاق در نشر

جناب آقاي دكتر ميرزايي

98/4/19

سالن جلسات دانشكده دندانپزشكي

ساعت 10الي 12

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي دانشكده دندانپزشكي

روش تحقيق

جمعي از مدرسين

98/4/2

98/4/3

سالن EDC

ساعت 8:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

جلسه دوم Story Line

جناب آقاي مهندس ثوابي

98/4/1

سالن EDC

ساعت 8:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم واحد آموزش مداوم

نرم افزار رفرنس دهي(Mendeley)

سركارخانم دكتر جام بر سنگ

98/3/29

سالن EDC

ساعت 8:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

نرم افزار آموزشي Prezi

جناب آقاي مهندس كاشفي

98/3/27

سالن EDC

ساعت 8

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

دوره مهارتهاي پايه آموزش در علوم پزشكي(روش تدريس)

جناب آقاي دكتر مهرپرور

جناب آقاي دكتر ميرزايي

سركار خانم دكتر كشميري

98/3/19

98/3/21

98/3/22

سالن EDC

ساعت 8:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

Story Line

جناب آقاي مهندس ثوابي

98/2/11

98/2/24

سالن EDC

ساعت 9 صبح

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم واحد آموزش مداوم

Story Line

جناب آقاي مهندس ثوابي

98/2/22

سالن EDC

ساعت 9 صبح

ثبت نام

ادامه جلسه98/2/11 

نشست با اعضاي هيأت علمي با محوريت رفتار حرفه اي در سيستم آموزش علوم پزشكي

جناب آقاي دكتر مهرپرور

جناب آقاي دكتر شيريزدي

سركار خانم دكتر انجذاب

98/2/14

سالن باقرالعلوم

ساعت 11:30الي13

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

بررسي كارآزمايي هايي باليني ثبت شده در سامانه كشوري

جناب آقاي دكتر سليماني

98/2/8

سالن شورا دانشكده بهداشت

ساعت 10:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

Story Line

جناب آقاي مهندس ثوابي

98/1/25

98/2/8

سالن EDC

ساعت 9 صبح

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

طراحي پژوهش هاي نوآورانه در آموزش پزشكي

سركارخانم دكتر كشميري

98/1/28

سالن EDC

ساعت 10 صبح

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

متاآناليز

دكتر صالحي

97/12/14

سالنEDC

ساعت 10 صبح

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

 

97/12/21

سالنEDC

ساعت 8 صبح

آشنايي با آيين نامه ارتقاء

جناب آقاي حيدري

97/12/21

سالن VIP بيمارستان شهيد صدوقي

ساعت 12:30 الي 14:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي باليني

آشنايي با خدمات و فعاليت هاي نوآوري و فناوري پارك علم و فناوري

جمعي از مدرسين

97/12/20

ساعت 8 الي 12

پرديس زيست فناوري پارك علم و فناوري(واقع در سه راه تعاون، مجتمع ادارات)

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

Story Line

جناب آقاي مهندس ثوابي

97/12/18

ساعت 8:30

سالن EDC

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

ارزيابي تعهد حرفه اي فراگيران در سيستم هاي آموزش پزشكي با استفاده از ابزار P-MEX

سركارخانم دكتر كاظمي پور

97/12/7

ساعت 8:30

سالن EDC

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

بازانديشي در آموزش پزشكي: ارائه تجربيات برنامه آموزشي مبتني بر بازانديشي

سركارخانم دكتر كاظمي پور

سركارخانم دكتر كشميري

97/12/6

ساعت 8:30

سالن EDC

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

Story Line

جناب آقاي مهندس ثوابي

97/12/4

ساعت8

سالن EDC

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

دوره مهارتهاي مقدماتي تدريس

جناب آقاي دكتر مهرپرور

جناب آقاي دكتر ميرزايي

سركارخانم دكتر كشميري

97/11/6

97/11/8

97/11/17

سالن EDC

ساعت 8:30

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

آموزش رفتار حرفه اي در سيستم هاي علوم پزشكي

جناب آقاي دكتر مهرپرور

سركارخانم دكتر كشميري

97/11/23

ساعت 8

سالن EDC

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

روش تحقيق

جمعي از مدرسين

97/11/15

97/11/16

ساعت 8 صبح

 

سالن EDC

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

مرورسيستماتيك

(جلسه دوم)

جناب آقاي دكتر صالحي

97/11/7

ساعت 8

سالن EDC

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

آشنايي با آيين نامه ارتقاء

جناب آقاي دكتر ميرزايي

جناب آقاي دكتر علي دهقاني

جناب آقاي دكتر اسماعيلي

97/10/26

سالن EDC

ساعت 8 صبح

ثبت نام

ويژه ي اعضاي محترم هيأت علمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/30
تعداد بازدید:
2578
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal