ارزيابي استانداردهاي اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با حضور نمايندگان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در روز دوشنبه مورخ 97/9/19 صورت پذيرفت. در اين ارزيابي تعدادي از مراكز آموزشي درماني دانشگاه  مورد بازديد قرار گرفت و تجربيات دو دانشگاه به اشتراك گذارده شد.