در راستاي اجراي مأموريت تدوين الگوي اعتباربخشي برنامه‌هاي آموزش علوم پزشكي، نشستي از ساعت 9 لغايت 17 روز سه شنبه مورخ 20 آذرماه سال 97 با حضور دكتر امامي رضوي دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، خانم دكتر چنگيز رئيس دانشگاه، آقاي دكتر اميرهوشنگ مهرپرور معاون آموزشي دانشگاه، مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، معاونين آموزشي دانشگاه هاي اصفهان، كاشان، چهارمحال و بختياري و جمعي از مسئولان دبيرخانه هاي تخصصي و كارشناسان كشوري در محل تالار زيتون مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار گرديد.

از اهم موضوعات مورد بحث در اين نشست ضرورت وجود اعتباربخشي برنامه و بررسي پيش نويس ساختار و فرآيند اعتباربخشي برنامه‌هاي آموزش علوم پزشكي بود.