اولين جلسه كميته مجازي برنامه هاي آموزشي دفتر آموزش مداوم در تاريخ 97/09/17 راس ساعت 13 در دفتر معاونت برگزار شد و اولين برنامه غير حضوري مورد بررسي قرار گرفت.