دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آيين نامه كشوري RDC

بسمه تعالي

آئين نامه واحدهاي توسعه تحقيقات باليني و شوراهاي پژوهشي - بيمارستانهاي آموزشي

Clinical Research Development Units (CRDU)
Hospital Research Development Committee (HRDC)

مقدمه:
تلاش جهت توسعه پژوهشهاي كاربردي و گسترش مرزهاي دانش
 موجب شكل گيري تفكر حمايت  از تحقيقات باليني با استفاده از ظرفيتهاي بالقوه بيمارستانها و اعضا هيئت علمي دربيمارستانهاي  آموزشي- درماني از طرف معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شد. بر اين اساس واحدهاي توسعه تحقيقات باليني و شوراهاي پژوهشي  بيمارستانها با هدف ترغيب و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و فراهم نمودن تسهيلات جهت انجام پژوهش در بيمارستان‌هاي آموزشي تشكيل مي شوند.

ماده 1- هدف كلي:
 -  توسعه پژوهشهاي باليني
    شوراي پژوهشي بيمارستان آموزشي و واحد حمايت از توسعه تحقيقات باليني به منظورتوسعه  كمي و كيفي پژوهشهاي باليني و هدايت آنها به سوي اولويت ها به موجب اين آئين نامه درمراكز آموزشي-درماني تابعه دانشگاه  و تحت  نظر معاونت پژوهشي راه‌اندازي مي‌شوند.

ماده 2- اهداف اختصاصي:

1.       تشويق وترغيب پژوهشهاي باليني در دانشگاهها

2.       فراهم آوردن تسهيلات موردنياز پژوهش هاي باليني

3.       توانمندسازي اعضاي هيئت علمي

4.       ارتقا كمي و كيفي مقالات پژوهشي

5.       حمايت مالي ازپژوهشهاي باليني

ماده 3- راه اندازي واحد تحقيقات باليني:

1- اختصاص محل مناسب ، تجهيز واحد، فراهم آوري امكانات مناسب  دستيابي به منابع  و تامين نيروي انساني مورد نياز جهت انجام امور اداري و كامپيوتري بعهده بيمارستان مي‌باشد.
2- اجراي برنامه‌هاي آموزشي مرتبط با پژوهش به منظور توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و هزينه‌هاي آن به عهده معاونت پژوهشي دانشگاه مي‌باشد.
3- تامين مشاور آماري و اپيدميولوژي و مقاله نويسي به زبا ن انگليسي بر عهده معاونت پژوهشي خواهد بود.
4- شركت دستياران تخصصي و فوق تخصصي در برنامه‌هاي توانمندسازي در صورت معرفي گروه آموزشي مربوطه بلامانع است.

 

ماده 4- تشكيل شوراي پژوهشي بيمارستان آموزشي:

شوراي پژوهشي صرفا در بيمارستانهاي داراي واحد توسعه تحقيقات باليني و به منظور تامين اهداف زير تشكيل مي‌شود:

1.       تصويب خط مشي پژوهشي بيمارستان در راستاي سياست‌هاي پژوهشي دانشگاه

2.       بسترسازي و تامين نيروي  انساني و تسهيلات مورد نياز واحد توسعه تحقيقات باليني

3.       نظارت برحسن انجام فعاليت‌هاي پژوهشي

4.       تلاش در جهت ادغام فعاليت هاي پژوهشي در آموزش و درمان

5.       تلاش در جهت نهادينه كردن پژوهش در بيمارستان

6.       بررسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي پيشنهادي و پايان نامه هاي تحقيقاتي دانشجويان. (طبق ضوابطي كه شوراي  پژوهشي  هر دانشگاه  تفويض اختيار مي كند)

   تبصره1 بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي در شوراي پژوهشي تابع موازين اخلاقي مورد تائيد كميته اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي دانشگاه مي باشد.

ماده 5- اعضاء شوراي پژوهشي بيمارستان عبارتند از:

1.       معاون پژوهشي دانشگاه يا نماينده ايشان

2.       رئيس بيمارستان

3.       معاون پژوهشي يا آموزشي بيمارستان (در صورت وجود )

4.       سرپرست واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان

5.       يكنفر از اعضا هيات علمي اپيدميولوژيست يا آمار حياتي

6.        حداقل يكنفر از اعضا هيات علمي هرگروه تخصصي يا فوق تخصصي موجود در بيمارستان به انتخاب اعضاي هيات علمي آن گروه

7.       تبصره 1-  رئيس بيمارستان به عنوان رئيس شوراي پژوهشي و سرپرست واحد به عنوان دبير شورا تعيين مي‌شود .

8.       تبصره 2- اعضاي شوراي پژوهشي با حكم معاون پژوهشي دانشگاه براي مدت دو سال منصوب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

9.       تبصره 3- در صورتيكه هر يك از اعضا  شورا  متخصص اپيدميولوژي  يا آمار حياتي باشند  ضرورت بند 5 منتفي است .

 

 

 

 

 

ماده 6- سرپرست واحد توسعه پژوهش‌هاي باليني:

- سرپرست واحد به پيشنهاد رئيس بيمارستان و با حكم معاون پژوهشي دانشگاه  منصوب مي‌گردد و انتخاب مجدد آن بلامانع است

تبصره 1- در صورتيكه شوراي پژوهشي در بيمارستان تشكيل شده باشد پيشنهاد  سرپرست واحد بعهده شورا خواهد بود

 

ماده 7- منابع مالي واحد:

واحد توسعه تحقيقات باليني مي‌تواند از منابع مالي زير  استفاده مي كند :

1.       درآمدهاي اختصاصي بيمارستان

2.       كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

3.       حمايتهاي مالي معاونت  پژوهشي دانشگاه براي اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي

تبصره 1- طرح‌هاي پژوهشي با بودجه بيش از سقف تعيين شده لازم است جهت تخصيص بودجه به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال شود تا در دستور كار شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گيرد.

 

ماده 8 –  مراحل درخواست و صدور موافقت

  راه  اندازي واحد توسعه تحقيقات باليني و شوراي پژوهشي  با درخو است معاونت پژوهشي دانشگاه و بررسي وتصويب آن در معاونت تحقيقات و فناوري صورت مي گيرد.

تبصره 1-    الف - رئيس بيمارستان مربوطه بايد موافقت كتبي خود را با راه اندازي واحد طبق ضوابط تبصره 1 ماده 3 اعلام نمايد.

                ب - سيستم كتابخانه بيمارستان باز  و امكان دسترسي مناسب به منابع پايه و  روز آمد وجود داشته باشد.

               پ - امكان  دسترسي آسان به اينترنت در محل واحد وجود داشته باشد.

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/10
تعداد بازدید:
263
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/28
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal