دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
ترياژ
معرفي كميته:
هدف:
تسريع در انجام ترياژ و تعيين سطح بيماران در اورژانس، شناسايي مشكلات انجام صحيح ترياژ و تلاش در جهت رفع آنها
رئيس كميته:
رئيس بيمارستان
دبير كميته:
سرپرستار اورژانس
اعضاي ثابت كميته:
رئيس بيمارستان – مدير بيمارستان – مدير خدمات پرستاري - مسئول واحد اورژانس – Bed Manager - مسئول بهبود كيفيت – سوپروايزر آموزشي – كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار – مسئول هماهنگي كميته ها.
اعضاي موقت كميته:
مسئولين بخش هاي درماني و غير درماني به صلاحديد رئيس جلسه 
 
 
شرح وظايف كميته:
* اجراي دستورالعمل هاي اورژانس بيمارستاني در اعتباربخشي
* هماهنگي و بسترسازي مناسب براي اجراي ترياژ بيمارستاني
* پيش بيني فضاي فيزيكي و تجهيزات مناسب براي اجراي ترياژ و پيگيري جهت آماده سازي آن
* تعيين پرستاران مناسب جهت بكارگيري در ترياژ
* هماهنگي جهت انجام آموزش پرستاران ترياژ
* معرفي سامانه ترياژ با ساير پرسنل مرتبط بر حسب نياز
* نظارت بر نحوه آموزس پرستاران از طريق آزمون هاي استاندارد و اخذ گزارشات
* هماهنگي و نظارت كامل بر نحوه اجراي ترياژ از طريق ارزيابي منظم
* تشكيل جلسات ماهانه كارگروه ترياژ و ارائه گزارش عملكرد حداقل هر سه ماه به كارگروه ترياژ دانشگاه مربوطه
* بررسي موارد خاص و موانع اجراي ترياژ و ارائه راهكار با هماهنگي كارگروه ترياژ دانشگاه
* هماهنگي با معاونت درمان جهت آموزش پرسنل منتخب ترياژ
* اندازه گيري و ارتقاء شاخص هاي مربوط به ترياژ بخش اورژانس
توالي برگزاري كميته:
حداقل هر ماه يكبار تشكيل جلسه و مستندات نگهداري گردد. 
براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
1067
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal