دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دارو درمان تغذيه و تجهيزات پزشكي
معرفي كميته:
هدف:
اين كميته به منظور تضمين كيفيت خدمات داروئي در راستاي ارتقاء كيفيت ارائه خدمات درماني وجلوگيري از عوارض احتمالي داروئي كنترل كيفيت و كميت داروها و تجهيزات در همه شرايط در راس اهداف اين كميته ميباشد.
رئيس كميته :
رئيس بيمارستان
دبير كميته :
مسئول داروخانه
اعضاي ثابت كميته:
رئيس بيمارستان- مدير بيمارستان- مدير خدمات پرستاري- مسئول واحد بهبود كيفيت – سوپروايزرآموزشي - رابط ارزشيابي
كارشناس تغذيه- مسئول داروخانه - كارشناس بهداشت محيط - كارشناس كنترل عفونت - سه نفر از پزشكان متخصص بيمارستان - مسئول تجهيزات پزشكي 
 
 
شرح وظايف كميته:
* تدوين فرمولاري بيمارستاني و به روز رساني آن(كميته دارو و درمان و تجهيزات پزشكي با مشاركت بخش مديريت دارويي فرمولاري بيمارستان را براساس الگوي شايع مراجعين شامل شايع ترين انواعبيماري ها، مقاومت هاي دارويي، گروه هاي مختلف سني و جنسي و.........و ه مچنين انواع تخصصها و خدمات ارائه شده در بيمارستان تنظيم نمود هاست و ه مچنين فهرستي از داروهاي خود به خود متوقف شونده را تهيه و به اطلاع تمامي بخش هاي باليني رسانده است.)
* تدوين فرايندي براي تعيين، تصويب و تهيه داروهايي كه جزو فرمولاري بيمارستاني نيستند )مثلا در مواردي كه بيمارستان به داروي ويژه اي نياز داشته باشد، فرايند مكتوب تعيين و تصويب داروهايي كه جزو فرمولاري بيمارستاني نيستند با تاييد كميته دارو، درمان و تجهيزات پزشكي)
* تدوين فهرستي از داروهاي خودبخود متوقف شونده ، داروهايي كه پس از مدت زمان معيني ديگر نبايد ادامه يابند و بايد به پزشك معالج اطلاع داده شود
*خط مشي:تدوين خط مشي هاي مصرف صحيح داروهاي مهم و شايع (آنتي بيوتيك ها ، خط مشي و روش اطمينان از مصرف صحيح داروهاي مهم و شايع، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است،افراد دخيل در اجراي خط مشي و روش مذكور، در تهيه آن شركت داشته و كاركنان مربوطه از آن آگاهي داشته و براساس آن عمل مي نمايند(.
* خط مشي:تنظيم ، پايش و ارزشيابي خط مشي بيمارستان در استفاده صحيح از داروها
* خط مشي :تدوين خط مشي ها و روشهايي براي كاهش اشتباهات تجويز داروها و عوارض جانبي ناخواسته(خط مشي و روش كاهش اشتباهات تجويزي داروها و عوارض جانبي ناخواسته آن ها با مشاركت بخش مديريت دارويي، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شد هاست، افراد دخيل در اجراي خط مشي و روش مذكور، در تهيه آن شركت داشته و كاركنان مربوطه از آن آگاهي داشته و براساس آن عمل مي نمايند(.
* طراحي و اجراي مداخلات و اقدامات اصلاحي به منظور رفع مشكلات و اشتباهات دارويي گزارش شده
* تدوين ليست داروهاي ضروري كه بايد در داروخانه يا هر يك از بخشهاي بيمارستان موجود باشد.( فهرستي از داروهاي ضروري مورد تاييد كميته دارو، درمان و تجهيزات پزشكي بيمارستان براي بخش هاي مختلف باليني ابلاغ شده به بخش هاي مربوطه)
* تهيه فهرستي از داروهاي پرخطر يا داروهاي با احتمال خطر بالا(فهرستي از داروهاي پر خطر يا داروهاي با احتمال خطر بالا و داروهاي داراي تشابه اسمي يا تشابه ظاهري مورد استفاده در بيمارستان با تاييد كميته دارو و درمان و تجهيزات پزشكي بيمارستان ابلاغ شده به بخش هاي مختلف و خط مشي و روش مربوطه)
* خريد تجهيزات پزشكي غيرمصرفي و مصرفي، با تا ييد كميته دارو، درمان و تجهيزات پزشكي بيمارستان انجام ميشود.( صورت جلسات مربوط به خريد موارد مندرج در سنجه)
* ترويج شيوه هاي علمي درمان و دارو در سطح بيمارستان
* پيش بيني و نظارت بر نحوه تامين تجهيزات و ملزومات پزشكي مصرفي نظارت بر نحوه استفاده از وسايل ، نگهداري و تامين تجهيزات پزشكي
* آموزش نحوه كاربرد و استفاده صحيح و ايمني و نگهداري تجهيزات پزشكي و بيمارستاني
توالي برگزاري كميته:
حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل جلسه و مستندات نگهداري گردد. 
**براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
1040
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal