دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
حفاظت فني و بهداشت كار
معرفي كميته: 
هدف:
به منظور تامين مشاركت كاركنان ومديران ونظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فني وبهداشت كار،صيانت نيروي انساني ومنابع مادي كشور درمراكز بهداشتي درماني(بيمارستانها)مشمول وهمچنين پيشگيري از حوادث وبيماريهاي ناشي از كار، حفظ وارتقاءسلامتي كاركنان وسالم سازي محيطهاي كاري، تشكيل كميته هاي حفاظت فني وبهداشت كار دركليه مراكز بهداشتي درماني الزامي است.
رئيس كميته:
رئيس بيمارستان
دبير كميته :
مسئول بهداشت حرفه اي
اعضاي ثابت كميته:
رئيس بيمارستان - مدير بيمارستان - مديرخدمات پرستاري - مسئول دفتر بهبود كيفيت - مسئول بهداشت حرفه اي - مسئول تاسيسات مركزي - كارشناس مهندسي تجهيزات پزشكي
 
 
 شرح وظايف:
* اجراي استانداردهاي ايمني ، آتش نشاني و بهداشت حرفه اي در اعتباربخشي
* تدوين برنامه آموزشي كاركنان در زمينه ايمني و سلامت كاركنان،آموزش مباحث مفهومي و كاربردي مربوط به ايمني و سلامت كاركنان به تمام كاركنان بيمارستان(نتايج نيازسنجي آموزشي مبتني بر ايمني و سلامت كاركنان براي كل كاركنان بيمارستان و فهرست زمان بندي شده دوره هاي آموزشي طراحي شده با ذكر مخاطبان هر دوره و مستندات آموزش هاي انجام شده)
* مستندات طراحي مداخلات اصلاحي جهت رفع مشكلات شناسايي شده و برنامه پايش مستمر و تصادفي انجام مداخلات اصلاحي و گزارش پايش انجام شده به افراد مرتبط
* اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشت كار در بيمارستان
* تهيه و تنظيم شناسنامه شغلي و انجام معاينات شغلي
* تصويب و اجرايي نمودن مداخلات مناسب جهت كاهش عوامل زيان آور محيط كار
* تصويب و اجرايي نمودن دستورالعمل هاي اجرايي حفاظتي در بيمارستان
توالي برگزاري كميته:
حداقل هر ماه يك بار تشكيل جلسه داده و مستندات نگهداري مي گردد.
**براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
575
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal