دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مديريت اطلاعات سلامت و فناوري اطلاعات
معرفي كميته:
هدف:
براي احراز كيفيت مطلوب در ارائه خدمات بيمارستاني يك سيستم خوب و معتبر اطلاعات و آمار ضروري است و وجود كميته اي تحت اين عنوان به اين هدف كمك مي نمايد. پرونده هاي پزشكي احتمالا مفيدترين منبع براي ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده بشمار مي روند. ( جزئيات وضعيت بيماران – تعامل بين بيماران و پرسنل درماني – اطلاعات در مورد نتايج درماني در اين پرونده ها بسهولت قابل استحصال ميباشد). از مسائل حائز اهميت پرونده هاي بيمارستاني، امكان انجام مطالعات همزمان و گذشته نگر ميباشد. ابعاد آموزشي و پژوهشي و پيگيري نتايج درمانهاي انجام شده در همين سطح قابل انجام است.
استفاده هاي قانوني و جنبه هاي حقوقي مدارك پزشكي از ديگر مسائل مهم قابل تاكيد در بحث آمار و مدارك پزشكي بشمار ميرود. نهايتاً موضوع پرونده نويسي و نحوه نگارش داده هاي پزشكي و درماني بيماران در زمره مهمترين مسائلي است كه بايد روند منطقي و مطلوب داشته باشد و در سطح اين كميته نيز مورد بررسي و نظارت دائمي قرار داشته باشد.
رئيس كميته:
رئيس بيمارستان
دبير كميته :
مسئول آمار و مدارك پزشكي
اعضاي ثابت كميته:
رئيس - مدير بيمارستان - مدير خدمات پرستاري - مسئول دفتر بهبود كيفيت - مسئول بخش آمارو مدارك پزشكي - مسئول فناوري اطلاعات بيمارستان - يك نفر پزشك متخصص شاغل آشنا به موضوع - يكنفر مطلع از امور حسابداري 
 
 
شرح وظايف كميته:
* تاييد فرم هاي بيمارستاني طراحي شده و پايش نظام بايگاني منطبق بر ضوابط در مدارك پزشكي(مستندات مربوط به تاييد فرمهاي بيمارستاني توسط اين كميته)
* هماهنگي وپيگيري رفع نقايص اعلام شده ازواحدهاي مديريت اطلاعات سلامت وفناوري اطلاعات درخصوص اجراي استانداردهاي اعتباربخشي مربوطه در كل بيمارستان(خط مشي وروش هماهنگي وپيگيري نقايص اعلام شده ازواحدهاي مديريت اطلاعات سلامت وفناوري اطلاعات درخصوص اجراي استانداردهاي اعتباربخشي مربوطه دركل بيمارستان بارعايت حداقلهاي موردانتظار،تدوين شده است،افراددخيل دراجراي خطمشي وروش مذكور،درتهيه آن شركت داشته وكاركنان مربوطه ازآن آگاهي داشته وبراساس آن عمل مينمايند.)
* پايش اجراي نظام پرونده نويسي صحيح و علمي و در دسترس بودن گزارشات منظم ماهيانه از عملكرد بيمارستان
توالي برگزاري جلسه:
حداقل هر ماه يكبار تشكيل جلسه و مستندات نگهداري مي شود.
توضيح:
اين كميته جايگزين كميته اسناد، مدارك پزشكي و تنظيم پرونده ها در ضوابط فعلي ارزشيابي مي گردد.
**براي دريافت فايل برنامه زمانبندي تشكيل جلسات كميته اينجا كليك كنيد 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
600
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal