۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بخش هاي درماني
وظايف كاركنان بخش هاي درماني:
* پذيرش مددجو
* ارزيابي مددجو رواني و خانواده آن كه شامل:
جمع آوري اطلاعات در رابطه با وضعيت بهداشتي، جسمي، رواني- اجتماعي ومعنوي بااستفاه از تكنيك مشاهده مصاحبه معاينه وضعيت فيزيكي ورواني براساس ابزارها و مقياس هاي استاندارد از مددجو وخانواده وساير منابع كه شامل پرونده اعضاء تيم درماني مراكز سازمان ها نهادها سوابق مددجو و ساير موارد
* تجزيه و تحليل اطلاعات وطبقه بندي آنها براساس معيارهاي استاندارد
* تعيين و تشخيص مشكلات مددجو مبتني بر تشخيص هاي پرستاري
* تعيين برآيندهاي مورد انتظار يا معيارهاي ارزشيابي انفرادي براي هرمددجو
* طراحي و برنامه ريزي به منظور اجراي مراقبت هاي پرستاري براساس اولويت هاي تشخيصي مددجو
* اجرا وانجام طرح مراقبتي جهت مددجو وخانواده از قبيل موارد زير:
* انجام مشاوربه فردي وگروهي مددجو وخانواده به منظور اصلاح ياكسب مجدد توانايي هاي تطابقي گذشته
*  تقويت وارتقاء سلامت رواني وپيشگيري از عوارض ونانتواني با استفاده از مهارت هاي زير توسط روان پرستار يا پرستار دوره ديده)
* ارتباط درماني، مداخله در بحران، كنترل استرس، تكنيك هاي آرام سازي، آموزش ابراز وجود وحل مشكلات،گروه درماني
*  ساير موارد و تكنيك هاي جديد
* محيط درماني: ايجاد و فراهم نمودن محيط درماني مناسب بامشاركت مددجو و ساير اعضاي تيم درمان به منظور وصول اهداف مراقبتي وتوانبخشي پرستار آموزش ديده يا روان پرستار
* مداخلات زيست – درماني
* مداخلات وآموزش فعاليت هاي خود مراقبتي: نيازسنجي اختصاصي آموزشي به منظور اجراي روش هاي مختلف آموزشي ومشاوره اي در راستاي توانمند سازي مددجو در مراقبت از خود جهت فعاليت هاي روزانه
*اجرا و انجام تكنيك هاي روان درماني توسط روان پرستار شامل:
* فرد درماني، خانواده درماني، گروه درماني، بازي و تفريح درماني، مشاوره پرستاري
* ساير موارد و تكنيك هاي جديد
* تشخيص- برنامه ريزي و مراقبت از مددجويان پر خطر از جهت اقدام به خودكشي و آسيب به ديگران يا محيط
* مشاوره به مددجو وخانواده در مورد تمام مسايل مرتبط به مددجوي درمان و مراقبت توانبخشي آن
* مشاوره وآموزش مهارت هاي اجتماعي، ارتباطي، شغلي و حرفه اي، حل بحران، كنترل استرس، كنترل خشونت و پرخاشگري
* طراحي واجراي برنامه ترخيص براي هر مددجو با مشاركت اعضاء تيم درمان
* بازديد و ويزيت هاي منظم از منزل مددجو و ارائه خدمات پرستاري در منزل برحسب نياز
* ثبت كليه مداخلات درماني ومراقبتي انجام شته واكنش هاي مددجو ونتايج آنها درپرونده وگزارش به پزشك وساير اعضاء تيم درماني
* ايجاد هماهنگي بين تيم درماني درمورد درمان ومراقبت از مددجو وخدمات ارائه شده به مددجو
* هماهنگي وهمكاري باتيم درمان وتوانبخشي جهت حفاظت مددجو جهت تهاجمات احتمالي
* ارزشيابي مداخلات انجام شده وثبت آنها
* برنامه يزي واجرا مراقبت هاي پرستاري ويژه درمددجوان رواني خاص 
 
 
اهداف: 
اهداف روان پرستاري عبارت است از:
1- مراقبت از بيماران
2- بازتواني
3- ارتباط سالم وسازنده با بيمار باتوجه به مسائل عاطفي بيمار 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
1122
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal