دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
منابع الکترونیک مشترک وزارت بهداشت

All Resources

 

Databases

 

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/endnote.jpg

 

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/cochrane-ovid_3065.jpg
 

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/clinical_key.jpg
 

 

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/oviddb.jpg

ESI-new.jpg

 

 


 sjr.jpg
 

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/scopus.jpg

reaxys-new.jpg

 

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/uptodate.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/ulrich-1.gif 

 

 

 

logo-home.png

E- Journals

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/oviddb.jpg

 


  http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/clinical_key_3220.jpg

 

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/bmj_journals.jpg

 

sjr.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/sciencedirect.jpg


 

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/proquest.jpg 

  wiley-new.jpg

new_england_journal.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/springer.jpg

Evidence Based Medicine

  http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/uptodate.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/cocrane.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/clinical_key_3220.jpg

E-Books, Atlases & CME

  http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/elsevierbook.png


http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/clinical_key_3220.jpg

  http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/bmj-learning-logo_78896.png

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/WileyBooks_3072.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/path-consult.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/oviddb.jpg

 

Medical Images, Protocol, interactive Skills & Procedure

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/firsr-consult.jpg


http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/ClinicalKey_3066.jpg

  Anatomy.TV

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/primal_pictures.jpg

 

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/oviddb.jpg


 
jove-new.jpg
 
 

 


http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/rtop_logox2.png

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/07
تعداد بازدید:
4958
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد-معاونت تحقیقات و فناوری
37258410 - 035
Powered by DorsaPortal