دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد


Skip Navigation Links.
Collapse منوي اصليمنوي اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
صفحه اصلي
دانشكده پرستاري در يك نگاه
رسالت و چشم انداز
منشور اخلاقي
افتخارات و دستاوردها
نقشه وب سايت دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره تماس هاي دانشكده
آدرس پستي دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه رياست</span>حوزه رياست
رياست دانشكده
مسئول دفتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداري</span>امور اداري
كارگزيني
امور مالي
حسابداري
دبيرخانه
روابط عمومي
حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
معاون آموزشي
كارشناس آموزشي
اعضاي هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه آموزش (EDO)</span>دفتر توسعه آموزش (EDO)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي واحد</span>معرفي واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاء واحد</span>اعضاء واحد
مدير واحد
اعضاي واحد
كارشناس واحد
مقدمه
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محورهاي فعاليت</span>محورهاي فعاليت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ريزي درسي</span>برنامه ريزي درسي
شرح وظايف
فرم طرح درس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توانمندسازي و ارزشيابي</span>توانمندسازي و ارزشيابي
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها و اطلاعيه ها</span>فرم ها و اطلاعيه ها
فرم ها
فرم نياز سنجي برنامه هاي آموزشي اعضاي هيئت علمي
اطلاع رساني كارگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش در آموزش</span>پژوهش در آموزش
وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">استعداد ها</span>استعداد ها
وظايف
استعداد درخشان
دانشجوي نمونه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشي</span>مطالب آموزشي
طرح درس
لاگ بوك ها
چك ليست پروسيجرهاي پرستاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">المپياد دانشجويي</span>المپياد دانشجويي
آئين نامه شركت در المپياد دانشجويي
المپياد هاي علمي دانشجويان علوم پزشكي
اطلاعيه ها
تقويم آموزشي
دروس ارائه شده نيمسال دوم 99-98
برنامه هفتگي/ كارآموزي/ امتحانات
طرح درس و برنامه زمانبندي
چك ليست و لاگ بوك ها
اسلايدهاي آموزشي
واحد مهارت هاي باليني (Skill Lab)
فرم ها
آيين نامه هاي آموزشي
فرآيندهاي استانداردسازي شده آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش</span>پژوهش
معرفي معاونت پژوهشي
معاون پژوهشي
كارشناس پژوهشي
مقالات و طرح هاي تحقيقاتي
فرم ها و دستورالعمل ها
كميته تحقيقات دانشجويي
كتابخانه
كارگاه هاي پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> دانشجويي -فرهنگي</span> دانشجويي -فرهنگي
معرفي معاونت فرهنگي
معاون فرهنگي
استاد مشاور فرهنگي
كارشناس فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگي</span>امور فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شواري سياست گذاري فرهنگي</span>شواري سياست گذاري فرهنگي
مقدمه
اعضاء شورا
اهداف و وظايف
جلسات شورا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن علمي</span>انجمن علمي
معرفي انجمن علمي
كميته نظارت بر انجمن علمي
فرم ها و آئين نامه ها
دانشجوي نمونه
كانون ها
نشريات دانشجويي
تقويم فرهنگي سال98
سفيران سلامت
آيين نامه رفتار و پوشش حرفه اي
مسابقات. اردوها. نمايشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور دانشجويي</span>امور دانشجويي
كارشناس امور دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور خوابگاه</span>امور خوابگاه
اداره امور خوابگاه
قوانين و مقررات خوابگاه
فرم ها و آئين نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور تغذيه</span>امور تغذيه
آيين نامه ها
سامانه تغذيه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">وام دانشجويي</span>وام دانشجويي
اساسنامه صندوق رفاه
آيين نامه نحوه استفاده از وام
سامانه صندوق رفاه دانشجويان
اطلاعيه ها و فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات نقليه</span>خدمات نقليه
مسئول بخش نقيله
برنامه سرويس هاي نقليه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تربيت بدني</span>تربيت بدني
كارشناس تربيت بدني
اطلاعيه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركز مشاوره دانشكده</span>مركز مشاوره دانشكده
معرفي مركز
كارشناس مركز مشاوره
كارگاه ها و برنامه هاي مركز مشاوره
پيام هاي مشاوره اي
اطلاعيه ها و فرم ها
تماس با ماکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal