شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
واحد دارويي
نام و نام خانوادگي: دكتر علي اخوان تفتي

سمت: كارشناس مسئول دارويي

سابقه خدمتي: 25 سال

پست الكترونيك:  aat3042@gmail.com
داخلي:239
 

نام و نام خانوادگي: محسن دهقاني

سمت: تكنسين امور داروئي

سابقه خدمتي: 27 سال

داخلي: 240
 
 

نام و نام خانوادگي: محمدرضا محسن زاده هدش

سمت: انباردار

سابقه خدمتي: 10 سال

داخلي: 240
 

شرح وظايف:

1-انجام روشهاي كاربردي براي اصلاح نظام داروئي و مصرف بهينه  دارو در نظام شبكه.

2-پايش مدون و مستمر واحدهاي تحت پوشش (ستاد- مراكز بهداشتي درماني- خانه هاي بهداشتي)

3-بررسي نسخ از نظر تداخلهاي دارويي، ميزان داروي تجويز شده و مطابقت داروي تحويلي به بيمار با نسخه و توضيح كامل عوارض احتمالي و نكات احتياط به بيمار

4-تشخيص و تهيه ليست داروهاي موردنياز داروخانه و انبار داروئي مركز و برآورد تعداد هريك از اقدام داروئي برحسب نياز

5-نسخه پيچي و ساخت داروهاي تركيبي و اداره داروخانه

6-تهيه و خريد دارو از شركتها ، با هماهنگي مركز بهداشت استان، معاونت غذا و دارو

7-نظارت بر نحوه انبارداري وتاريخ انقضا مصرف داروها وجلوگيري از استوك  بيش از حد داروها در انبار

8-شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله

9-تشخيص و تهيه ليست داروهاي موردنياز داروخانه و انبار داروئي مركز و برآورد تعداد هريك از اقدام داروئي برحسب نيازو بررسي و اظهارنظر در مورد تهيه و خريد دارو.

10-ارسال داروهاي خريداري شده از شركتهاي داروئي وانباربه مراكز تحت پوشش وخانه هاي بهداشت طبق درخواست انهابصورت سه ماه يكبار كسري براي مراكز

 تلفن داخلي: 18-32633012
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/26
تعداد بازدید:
456
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal