دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اطلاعيه زمان و مكان مراجعه تحويل مدارك پذيرفته شدگان آزمون استخدام پيماني دانشگاه

بسمه تعالي

 پيرو اعلام اسامي پذيرفته شدگان جهت بررسي مدارك هفتمين امتحان مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي (ويژه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) آبان 1398  از سوي سازمان سنجش آموزش كشور بدينوسيله به اطلاع مي رساند:  اسامي پذيرفته شدگان اوليه بر اساس اظهارات داوطلبان در ثبت نام و به صورت مشروط مي باشد و پس از بررسي مدارك و مستندات موصوفين اسامي پذيرفته شدگان به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز جهت رشت هاي شغلي داراي مصاحبه از طريق همين سايت اعلام خواهد شد تا پس از مصاحبه اسامي كليه رشته هاي شغلي (اعم از داراي مصاحبه يا فاقد مصاحبه) يك برابر ظرفيت مورد نياز، توسط سازمان سنجش آموزش كشور اعلام خواهد شد.  لذا از پذيرفته شدگان اوليه دعوت مي گردد با در دست داشتن كليه مدارك مورد نياز، از ساعت 8 لغايت 14  تاريخ  هاي تعيين شده طبق جدول زمان بندي ذيل و به آدرس : يزد- فلكه دوم آزادشهر( ميدان حر) خيابان ابوريحان بيروني-(مركز آموزش جوكار) ساختمان سازمان پدافند غير عامل  مراجعه نمايند.

مدارك مورد نياز:

1) اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه

2) اصل و تصويركارت شناسائي ملي پشت و رو

3) دو قطعه عكس با زمينه سفيد و پشت نويسي شده

4) اصل و تصويركارت پايان خدمت و يا معافيت دائم به صورت پشت و رو (مخصوص آقايان)

5) اصل و تصويرگواهي يا حكم پايان طرح يا معافيت از طرح مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان رشته هاي طرح اجباري.

6) اصل و تصوير حكم كارگزيني دال بر شروع به طرح اجباري حداكثر تا تاريخ 12/07/1398 (ويژه داوطلبان مشغول به انجام طرح در واحدهاي وابسته به دانشگاه علم پزشكي شهيد صدوقي يزد)

7) گواهي تمديد اشتغال به طرح و يا حكم حقوقي مربوطه  با قيد تاريخ شروع تمديد طرح.(ويژه داوطلباني كه طرح خود را تمديد كرده اند)

8) گواهي موافقت با انصراف از طرح اختياري.(ويژه مشمولين طرح اختياري كه شاغل درساير دانشگاهها يا سازمان هاي تابعه وزارت

9) تصوير مدرك تحصيلي مورد نياز مندرج در آگهي و يا گواهي فراغت از تحصيل و يا گواهينامه موقت تحصيلي.

تذكر1: براي داوطلبان مقطع كارشناسي ارشد، در صورت وجود قيد مرتبط بودن مدرك تحصيلي در مقطع كارشناسي ارائه گواهينامه مقطع تحصيلي قبلي نيز الزامي 1ست.

تذكر2: داوطلباني كه مدرك تحصيلي بالاتر اعم از رشته تحصيلي مرتبط يا غير مرتبط با شرايط احراز مشاغل مورد عمل دانشگاه مي باشند، ارائه گواهينامه يا مدرك تحصيلي بالاتر نيز الزامي است.

10)  تصوير كارت يا گواهي  ايثارگري)خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان) معتبر از مراجع ذيصلاح با تاييد معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد كشاورزي و جهت استفاده از سهميه ايثارگري رزمنده يا فرزند رزمنده با قيد حضور حداقل 6 ماه خدمت داوطلبانه در جبهه.

تذكر:  تصوير تمام صفحات شناسنامه پدر يا همسر در صورت استفاده از سهميه ايثارگران(ويژه داوطلبان ايثارگر مشمول سهميه جانبازان، آزادگان و رزمندگان)

11) گواهي معتبر از سازمان بهزيستي استان محل اقامت جهت استفاده از سهميه معلولين عادي با قيد عبارت

 1-استفاده از سهميه 3% استخدامي و 2- تاييد اينكه معلوليت آنها مانع از ماموريت كاري آنها نباشد.

12)  مدارك مورد نياز جهت افزايش سني داوطلباني كه سن آنها بالاتر حداكثر سن مندرج در آگهي مي باشد:

1/12-كاركنان قراردادي(قرارداد معين،پزشك خانواده وكارگري) شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت(حداكثر15سال):

   فرم خلاصه سوابق (فرم شماره 502)  و تصوير آخرين قرارداد سال 98 مي باشند.

2/12- كاركنان شركتي شاغل در واحدهاي دانشگاه علوم پزشكي يزد(حداكثر15 سال):

آخرين قرارداد شركتي/ سابقه پرداخت بيمه به سازمان تامين اجتماعي/ گواهي از محل خدمتي

3/12- كاركنان قراردادي(قرارداد معين، پزشك خانواده و كارگري) و شركتي كه در حال حاضر با دانشگاه قطع همكاري نموده اند(حداكثر5 سال): آخرين قرارداد شركتي/ سابقه پرداخت بيمه به سازمان تامين اجتماعي

4/12- كاركنان قراردادي يا استخدامي دستگاههاي دولتي كه داراي خدمت تمام وقت نيز مي باشند(حداكثر 5سال)

- قرارداد هاي مربوطه يا گواهي نامه از دستگاه محل خدمت / سابقه پرداخت كامل بيمه به سازمان هاي بيمه گر

13) گواهينامه رانندگي ب 2 يا پايه 2 صرفاً براي رشته تحصيلي كاردان و كارشناس فوريت پزشكي .

تذكر1: داوطلبان داراي گواهينامه ب1 يا افراد زير 24 سال چنانچه فاقد گواهينامه ب2 يا پايه2 مي باشند در صورت قبولي در آزمون، بايستي تعهد محضري مبني بر ارائه اصل گواهينامه ب2 يا پايه2 را تا پايان يك سال از زمان برگزاري آزمون (30/08/1399) و يا تاپان 24 سالگي ارائه و در صورت عدم ارائه، استخدام آنان لغو مي گردد.

14) پرينت كارنامه مندرج در سايت سازمان سنجش.

15) اصل به همراه تصوير ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت و بر اساس اظهارات متقاضي.

تذكرات مهم:

1- ليست اعلام شده به ميزان يك / سه برابر (صرفاً  بر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام) جهت بررسي اوليه مدارك افراد و به صورت مشروط بوده و پس از بررسي و تاييد مستندات ارايه شده توسط داوطلب و ثبت اطلاعات، نتيجه نهايي اعلام خواهد شد.

2-طبق مفاد آگهي منتشرشده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، اعلام نتيجه نهايي منوط به بررسي مدارك اعلامي مي باشد و مسئوليت ناشي از عدم  رعايت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهي برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولويت افراد كان لم يكن تلقي و از بين ساير متقاضيان به ترتيب اولويتهاي مقرر قانوني مندرج در آگهي جهت بررسي مدارك توسط دانشگاه مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد.

لازم به ذكر است ليست نهايي جهت دعوت به جلسه مصاحبه در رشته هاي شغلي مربوطه متعاقباً  از طريق همين سايت اعلام خواهد گرديد.

                                                                                                          جدول زمانبندي

رديف

زمان مراجعه

رشته شغلي

تاريخ

روز

1

1398/10/24

سه شنبه

پرستاري

2

1398/10/25

چهارشنبه

پزشك عمومي- كارشناس اتاق عمل- كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي- كارشناس پرتوشناسي-- كارشناس هوشبري

3

1398/10/28

شنبه

كاردان باليني فوريت پزشكي-كارشناس باليني فوريت پزشكي

4

1398/10/29

يكشنبه

كارشناس سلامت روان- كارشناس پرتو درماني-  كارشناس امور اجرايي سلامت- كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماري ها- كارشناس تجهيزات پزشكي

 

ماما- كارشناس فناوري اطلاعات سلامت-مددكار بهداشتي درماني- كارشناس تغذيه- كارشناس بهداشت حرفه اي- كارشناس بهداشت خانواده-كارشناس بهداشت محيط

 

5

1398/10/30

دو شنبه

كارشناس امور اداري- كارگزين- حسابدار - مسئول خدمات مالي(كارپرداز و انباردار)- مهندسي تاسيسات

 

تاریخ:
1398/10/23
تعداد بازدید:
4484
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:45
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal